تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، سلسله مراتب، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه

در واقع می توان از این رابطه نتیجه گرفت شرکتها به تامین مالی داخلی بیشتر توجه دارند وهرچه وجه نقد شرکت بیشتر باشد سعی دارند منابع مالی مورد نیاز را از داخل شرکت تامین نمایند که با تئوری ترجیحی یا سلسله مراتبی مطابقت دارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج فارکلند و وانگ،2006 و کلارک،2010 کاملاً مطابقت دارد.
نتایج حاصل از فرضیه سوم :
برای آزمون فرضیه سوم نیزاز ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش فارکلند استفاده شده است. این فرضیه با دو روش آزمون شده است. ابتدا ارزش نهایی انعطاف پذیری به دهک ها تقسیم شد و از مدل خارج گردید و انتظار بر این بود که با افزایش میزان انعطاف پذیری ضریب تعیین مدل که بدون انعطاف پذیری برازش شده اند کاهش یابند. نتایج طبق فصل قبل نشان می دهد که ضریب تعیین کاهش یافته اما این کاهش منظم نیست لذا نمی توان برای تائید یا رد فرضه از این روش استفاده کرد. لذا از روش دوم استفاده شد. ابتدا مدل بدون ارزش نهایی انعطاف پذیری برازش گردید و ضریب تعیین 90.33 شد. سپس مدل با استفاده از ارزش نهایی انعطاف پذیری به تنهایی برازش گردید که نتایج نشان میدهد ضریب تعیین 99.75 می شود و نشان می دهد ارزش نهایی انعطاف پذیری به تنهایی 99.75 درصد از تغییرات در متغیر وابسته(ساختار سرمایه) را تبیین می نماید. با افزودن سایر متغیر ها همراه با ارزش نهایی انعطاف پذیری فقط 0.01% به ضریب تعیین افزوده می شود و نشان می دهد که انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم مبنی بر ” انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد.” تائید می گردد. نتایج حاصل از فرضیه با نتایج کلارک و فارکلند مطابقت دارد.
نمودار 1-5 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند و وانگ
نمودار 2-5 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک
3-5 محدودیت‌های تحقیق:
در کار پژوهش نیز مثل هر کار دیگری احتمال وجود عوامل مخل و مزاحم وجود دارد که مانع از جریان عادی امور شده و نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. بدیهی است که تاثیر این عوامل در برخی از موارد موجب کم رنگ شدن نتایج تحقیق و در بعضی از موارد موجب شدت هر چه بیشتر آن‌ها می‌گردد. در هر دو صورت، کنترل تاثیر این عوامل به عنوان کنترل عوامل ناخواسته حائز اهمیت زیادی است. عمده ترین محدودیت های تحقیق حاضر که احتمالاً می توانند تعمیم پذیری نتایج حاصل از تحقیق را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از:
1- با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تولیدی بوده، تسری نتایج به سایر شرکت‌ها بایستی با احتیاط انجام شود.
2- اثرات ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری در اندازه‌گیری و گزارش رویداد‌های مالی ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد که تعدیلی از این بابت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صورت نگرفته است.
3- وجود برخی شرایط نظیر حوادث غیرمترقبه و شرایط سیاسی که بر شرکت‌ها (در حالت خرد) و بر کشور (در حالت کلان) موثر هستند، در تحقیق حاضر در نظر گرفته نشده‌اند. لذا در تعمیم نتایج تحقیق باید احتیاط کرد.
4- وجود شرایط حباب قیمتی در سال 83 و 82 می تواند بر بازدهی شرکت تاثیر گذار باشد و از طرف دیگر بر بازدهی غیر عادی نیز تاثیر بگذارد و این موضوع می تواند برنتایج تحقیق در کل تاثیر گذار باشد.
5- وقفه های معاملاتی در بورس اوراق بهادارتهران بسیار زیاد است، بنابراین استفاده از روش بازدهی غیرعادی به روش بازار دارای مشکلاتی است که در نهایت منجر به معنادار نشدن مدل با استفاده از این متغیر گردید.
6-5 پیشنهاد‌های تحقیق
در این مرحله با توجه به یافته‌های حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی در دو بخش جداگانه به شرح زیر ارائه می گردد:
الف) پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق
طبق فرضیه اول: با توجه به اینکه در اقتصاد امروز شرکتها بایستی ازهر فرصتی سرمایه گذاری و کسب سود استفاده نمایند لذا شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند قادر خواهند بود سود آوری خود را در آینده افزایش دهند لذا، به موسسات تحلیل گری توصیه می شود شرکتها را از نظر انعطاف پذیری رتبه بندی نمایند تا هم بر شفافیت بازار افزوده شود و هم سرمایه گذاران بازار سرمایه بتوانند با اتکا بر آنها تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.
طبق فرضیه دوم: به مدیران شرکتها پیشنهاد می شود که با اتکا بر نتایج تحقیق ارزش نهایی وجه نقد را برای شرکتهای خود محاسبه نمایند و آن را در تصمیمات اخذ بدهی و تسهیلات مالی مورد نظر قرار دهند.
طبق فرضیه سوم: با توجه به اهمیت انعطاف پذیری درشرکت و توان بالقوه شرکتهای باانعطاف پذیری مالی بیشتر در مقابله با بحران های مالی و فرصتهای سرمایه گذاری ، پیشنهاد می شود مدیران شرکتها تصمیمات ساختار سرمایه خود را با توجه به حفظ انعطاف پذیری مالی شرکت و یا افزایش انعطاف پذیری شرکت اتخاذ نمایند.
سایر پیشنهاد‌ها
1- الزام شرکت‌ها به ارایه اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات رایج، به عنوان مثال بخشی تحت عنوان تحلیل‌های مدیریتی مبنی بر میزان وجه نقد و توان نقدینگی شرکتها و انعطاف پذیری آنها.
2- تشویق و ایجاد زمینه ورود تحلیل‌گران مالی، واسطه های مالی جهت تعیین میزان انعطاف پذیری مالی شرکتها به منظور افزایش شفافیت اطلاعات مالی شرکتها و تصمیم گیری های صحیح تر در بورس اوراق بهادار تهران.
3- ارائه آموزش‌های لازم از طرق سازمان بورس اوراق بهادار به سهامداران، سرمایه‌گذاران و همچنین کارشناسان بورس و سایر علاقه‌مندان در جهت افزایش آمادگی عمومی و آشنایی با معیارهای انعطاف پذیری مالی.
4- اهمیت وجه نقد در سود آوری شرکتها بر کسی پوشیده نیست لذا ارائه اطلاعات جداگانه مبنی بر میزان وجه نقد ورودی و خروجی و پیش بینی آن می‌تواند در پیش‌بینی توان نقدینگی، انعطاف پذیری و استقراض شرکت بسیار مفید باشد.
ب)پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی:
1)بررسی ارزش نهایی انعطاف پذیری و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری
2) بررسی ارزش نهایی انعطاف پذیری و سیاست تقسیم سود.
3) بررسی ارزش نهایی انعطاف پذیری و سودآوری شرکتها
4) بررسی ارزش نهایی انعطاف پذیری و ارزرش بازار شرکتها
منابع فارسی:
* باقرزاده، سعید،” 1382 تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات ما لی، سال پنجم، شماره 16 ، دانشکده مد یریت دانشگاه تهران.
* پور حیدری، امید،1374 ” بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران.
* ثقفی، علی، کردستانی، غلامرضا،1383،” بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی ” یررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره 11 شماره 37.
* ثقفی، علی، عثمانی،محمد قسیم،1381 ، شناسایی مدل هزینه سرمایه و عوامل موثربرآن، دانشگاه علامه طبا طبائی، پایان نامه دکتری
* دلاور علی ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ دوم ،نشر رشد،1374.
* دستگیر ، محسن،1384 مبانی مدیریت مالی ، جلد دوم ، انتشارات نوپردازان ، تهران.
* رحیمی دستجردی،محسن، ایزدی نیا،ناصر،1386،” بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)” دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
* جهانخانی، علی، محسنی‌دمنه، قاسم،1384، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و بازدهی سهام در بازار سرمایه ایران،دانشگاه امام صادق ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
* خاکی غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور، 1378.
* سینایی، حسنعلی، رضائیان، علی” 1386 بررسی تا ثیر عوامل داخلی شرکتها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 14 ، شماره 48 .
* شباهنگ، رضا، 1384،تئوری حسابداری،انتشارات سازمان حسابرسی ، نشریه 157.
* فرگوسن، جی بریکام، ایکن .اف 1376 مدیریت مالی، شریعت پناهی مجید، تهران، انتشارات جهان نو.
* فریدونی،مهدی،شریعت پناهی،1386″تاثیر ساختار مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
* عادل آذرو منصور مؤمنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد 1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375.
* قالیباف اصل، حسن، ایزدی سلما،1388، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر ان پایان نامه کارشناسی ارشد.
* عزیزیان، افشین، 1385 ساختار سرمایه، دانشگاه شهید بهشتی.
* محمدی، راضیه، مشیری، اسماعیل،1384 عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد.
* کردستانی، غلامرضا، نجفی، عمران،1387″ بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی” تحقیقات مالی ، شماره 25،
* مومنی، منصور. (1386)، تحلیل های آماری با استفاده از spss، انتشارات کتاب نو.
* مرادی، مهدی، نیکبخت، محمد رضا، 1383، ” ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 12 شماره 40
* نمازی،محمد، 1384،” بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت” مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست چهار، پیاپی 43
* نمازی، محمد و جلال شیرزاده،1384،”بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی ها ی حسابداری و حسابرسی سال دوازدهم، شماره 42 ، صص. 95
منایع انگلیسی:
* Adedeji,Abimbola (2002) “A Cross-Sectional Test of Pecking Order Hypothesis against Static Trade-off Theory on UK data”. University of Birmingham, Working Paper Series.
* Allen.D.E (1991) “The Determinants of the Capital Structure of Listed Australian Companies: The Financial Manager’s Perspective”. Australian Journal of Management, 16
* Booth L, V. Aivazian, A. K, Demirguc & V.Maksimovic (2001).Capital Structure in developing Countries. The Journal of Finance, Vol. LVI, No 1.pp: 87-130.
* Byoun, Soku, 2009, How and when do firms adjust their capital structures toward targets?, forthcoming Journal of Finance.
* Chen,Yinghong & Hammes,Klaus (2004). “Capital Structure, Theories and empirical results – a panel data analysis “. Gothenburg University, Working Paper Series.
* DeAngelo, Harry and Linda DeAngelo, 2007, Capital structure, payout policy, and financial flexibility, Working paper, University of Southern California, SSRN abstract no. 916093.
* Donaldson G. (1969), Strategy for Financial Mobility, Harvard Business School, Boston, Massachusetts.
* Drobetz,W. & Fix,R. (2003). “What are the determinants of the Capital Structure? Some evidence for Switzerland”. University of Basel, Working Paper Series.
* Frank, M. Z & V. K, Goyal (2003).Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67 (2), pp: 217-248.
* Gamba, Andrea and Alexander J. Triantis, 2008, The value of financial flexibility, Journal of Finance, 63(5), 2263-2296.
* Gaud,Ph & Jany,E &