تحقیق با موضوع روش بازار، ارزش بازار، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه

یافته برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس استفاده خواهد شد.
جدول 17-4 خلاصه آزمون ها
آزمون F
ضریب تعیین
آزمون رمزی
آزمون برش پاگان
دوربین واتسون
آزمون جارکوا برا
1947.354
0.997599
0.7852
0.0000
1.865996
0.27
با توجه به آماره F می توان چنین اسنتباط کرد که مدل معنادار است و ضریب تعیین0.997 نشان می دهد که 99.7درصد تغییرات در متغیر وابسته(اهرم مالی) توسط متغیر های مستقل تحقیق تبیین می شود.
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک بایستی آزمونهایی انجام شود. در این تحقیق آزمونهای زیر انجام گرفته اند.
1) در این فرضیه نیز مقدار دوربین واتسون تقریباً برابر2 است که حدود(1.87) و نشان دهنده عدم وجود مسئله خود همبستگی است.
2) پدیده همسانی واریانس ها یعنی اینکه واریانس خطا ها ثابت است. در صورتی واریانس ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی یا نا اریب نخواهد بود و کمترین واریانس را نخواهد داشت. برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت (0.000) نتایج نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسان رد می شود. یعنی مدل از مشکل ناهمسانی واریانس رنج می برد. بنابراین از روش GLS برای رفع مشکل استقفاده شده است
3) برای آزمون نرمال بودن جملات پسماند که به عنوان یکی از مفروضات رگرسیون کلاسیک می باشد از آزمون اندرسون دارلینگ، استفاده شده است نتایج این آزمون نشان می دهد که سطح اهمیت این آزمون (0.27) است و فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جملات پسماند رد نمی شود و جملات پسماند دارای توزیع نرمال هستند.
تعداد مشاهده: 564 جدول 18-4 پانل اثرات ثابت
شرح
مقدار
مقدار t
سطح اهمیت
‍C
1.667174
283.4903
0.0000
-0.003329
-1.403479
0.1611
-2.49E-05
-1.493805
0.1359
0.045758
3.140196
0.0018
-0.005971
-2.112590
0.0352
-0.030225
-2.213148
0.0274
MVOC(FW)
-1.866300
-283.6567
0.0000
نتایج جدول 18-4 نشان می دهد که بین ارزش نهایی وجه نقد و نسبت اهرمی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیه دوم تائید می گردد. در این مدل از ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند استفاده شده است چرا که ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک از نظر آماری معنادار نشد. اندازه شرکت و نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها دارای رابطه معکوس و معنادار است که با نتایج تحقیق ایزدی سلما،1386 هماهنگی دارد.
3-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.
این فرضیه بصورت آماری ذیل نمایش داده میشود:
ضریب تعین مدل 6 بدون ارزش نهایی وجه نقد است. و ضریب تعیین مدل 6 باارزش نهایی وجه نقد است.
جدول 19-4 دهک های ارزش نهایی وجه نقد
دهک های ارزش نهایی وجه نقد (MVOC(FW))
دهک
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38.16
8.14
8.16
4.57
8.57
7.52
9.55
22.9
13.56
25.37
نمودار1-4 دهک های ارزش نهایی وجه نقد
نتایج جدول بالا نشان می دهد که ضریب تعیین از دهک اول به دهک هفتم تقریباً کاهشی بوده است. اما با افزایش ضریب تعیین در دهک های هشتم و نهم و دهم نمی توان نتیجه گرفت که آیا روند کاهش بوده است و یا نه اما در کل می توان با مقایسه دهک های اول و آخر بیان کرد فرضیه تائید میشود اما از نظر آماری جواب صحیحی نیست لذا با آزمون دیگری این فرضیه بررسی می شود. ابتدا نسبت بدهی با ارزش نهایی وجه نقد مورد آزمون قرار می گیرد و میزان ضریب تعیین آن مشخص می شود و سپس بار دیگر سایر متغیر ها با نسبت بدهی هر کدام دارای ضریب تعیین بالاتری بودند می توان بیان کرد که دارای تاثیر بیشتری هستند.
جدول 20-4 آزمون مدل 6 ، ضریب تعیین و تاثیر ارزش نهایی وجه نقد بر ساختار سرمایه
شرح
مدل بدون ارزش نهایی وجه نقد
مدل فقط با ارزش نهایی وجه نقد
مدل با ارزش نهایی وجه نقد و سایر متغیر ها
90.33
99.75
99.76
جدول بالا نشان می دهد که ضریب تعیین 90.33 برای مدل 6 بدون ارزش نهایی وجه نقد به دست آمده است در واقع متغیر های مدل 6 بدون ارزش نهایی وجه نقد 90% تغییرات در متغیر وابسته(اهرم مالی) را تبیین می کند. در صورتی که مدل 6 فقط با ارزش نهایی وجه نقد به تنهایی 99.75% تغییرات در متغیر وابسته را تبیین می کند با دقت در آزمون بعدی مشخص می شود که با اضافه نمودن سایر متغیر ها ی مدل 6 در کنار ارزش نهایی وجه نقد ضریب تعیین به 99.76% می رسد یعنی فقط 0.01% به ضریب تبیین اضافه می شود. بنابراین می توان بیان کرد ارزش نهایی وجه نقد دارای بیشترین تاثیر بر ساختار سرمایه است.
نمودار 2-4 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند و وانگ
نمودار 3-4 توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک
خلاصه فصل:
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به روش بازدهی غیر عادی به روش متوسط 3 سال
شرح
ضریب
آماره t
سطح اهمیت
ضریب تعیین
تائید یا رد
فرضیه اول
ارزش نهایی انعطاف پذیری روش فارکلند و وانگ
2.75
7.097
0.000
32
تائید
رد می شود
ارزش نهایی انعطاف پذیری روش کلارک
2.02-
1.15-
0.24
17
رد
نتایج نشان می دهد که فرضیه اول فرعی طبق روش فارکلند و وانگ تائید و به روش کلارک رد می گردد لذا کل فرضیه رد می گردد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به روش بازدهی غیر عدی به روش بازار:
با توجه به اینکه طبق روش بازار کل مدل ها معنادار نشد لذا فرضیه رد می گردد.
نتایج آزمون فرضیه دوم:
شرح
ضریب
آماره t
سطح اهمیت
ضریب تعیین
تائید یا رد
ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش فارکلند و وانگ
1.86-
283.6-
0.000
99.76
تائید
نتایج نشان می دهد که فرضیه دوم تائید می شود.
نتایج آزمون فرضیه سوم :
شرح
مدل بدون ارزش نهایی وجه نقد
مدل فقط با ارزش نهایی وجه نقد
مدل با ارزش نهایی وجه نقد و سایر متغیر ها
90.33
99.75
99.76
نتایج فرضیه 3 حاکی از تائید فرضیه است.
1-5 مقدمه:
این فصل با ارائه خلاصه‌ای کوتاه از مطالب فصل‌های قبل شروع شده است. در ادامه، نتایج پژوهش، ارزیابی و تشریح شده است. سپس محدودیت‌های تحقیق، پیشنهاد‌های عملی برای کاربرد یافته‌ها و نیز پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963 ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977 ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.
با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. با ورود تئوریهای جدیدبه حیطه ساختار سرمایه مفاهیم جدید ازجمله انعطاف پذیری تفکر غالب در تصمیمات ساختار سرمایه گردید. انعطاف پذیری مالی دارای تعاریف گوناگونی است که ازآن جمله می توان به” درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می تواند منابع مورد نیاز برای واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها)و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید” اشاره کرد. پوسیا و جونز)2009 ،ص2)57 انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می نماید که ” انعطاف پذیری مالی به توانایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصتهای غیر منتظره با توجه به سیاست های مالی و ساختار مالی شرکتها بستگی دارد”. ارزش انعطاف پذیری مالی با افزایش تفاوت در هزینه های تامین مالی خارجی و داخلی، افزایش می یابد. از این رو ، شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی کمتری دارند دارای احتمال بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های مالی هستند، که ممکن است شرکت را مجبور به تعدیل سرمایه گذاری های ثابت خود و تبدیل آنها به پول نقد در جریانهای شوک نقدینگی شود.
2-5 نتایج تحقیق:
نتایج حاصل از فرضیه اول:
با توجه به اینکه برای آزمون فرضیه اول از دو متغیر وابسته استفاده گردید است. و متغیر وابسته بازدهی غیر عادی به روش بازار در هیچ یک از مدل ها معنادار نبود لذا نتایج تحقیق صرفاً مبتنی بر بازدهی غیرعادی به روش متوسط 3 سال خواهد بود.
همانطور که در فصل قبل اشاره شد ، طبق روش فارکلند و وانگ انعطاف پذیری دارای ارزش مثبتی است. درواقع واکنش سرمایه گذاران به تغییرات وجه نقد مثبت می باشد و سرمایه گذاران نسبت به 1 ریال افزایش در وجه نقد 2.75ریال ارزش شرکت را افزایش می دهند که بیان می دارد سرمایه گذاران به وجه نقد که یکی از معیار های انعطاف پذیری شرکت است توجه خاصی دارند یعنی هر چه شرکت دارای وجه نقد بیشتری باشد می توان انتظار داشت دارای انعطاف پذیری بیشتری باشد. لذا سرمایه گذاران با درک این موضوع با افزایش و یا کاهش وجه نقد شرکت، ارزش آن را متناسب با میزان افزایش یا کاهش تعدیل می نمایند. بنابراین فرضیه اول که دارای 2 فرضیه فرعی بودو بیان می داشت که ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش فارکلند و وانگ مثبت است تائید می گردد. اما ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک دارای ضریب منفی بوده و از نظر آماری معنادار نیست، بنابراین نمی توان در مورد ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک تفسیری ارائه کرد. فرضیه دوم فرعی برای فرضیه اول بیان می دارد که ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک مثبت است که نتایج نشان می دهد فرضیه تائید نمی گردد. به علت اینکه فرضیه اول فرعی تائید و فرضیه دوم فرعی تائید نمی گردد لذا فرضیه اول رد می گردد. در ایران تحقیقی در رابطه با ارزش نهایی وجه نقد و انعطاف پذیری مالی صورت نگرفته است اما نتایج فرضیه اول حاضر با تحقیق فارکلندو وانگ،2006مشابهت دارد وبا تحقیق کلارک نیز مشابهت دارد اما در تحقیق کلارک ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار بود ولی در این تحقیق معنادار نیست و با توجه به اینکه مدل کلارک و فارکلند مشابه است و فقط چند متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری و همچنین اندازه شرکت اضافه شده است شاید به علت معنادار شدن آنها متغیر ارزش نهایی وجه نقد معنادار نشده.
نتایج حاصل از فرضیه دوم:
با توجه به اینکه ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک از نظرآماری معنادار نشد لذا برای فرضیه دوم و بررسی رابطه بین ارزش نهایی وجه نقد و نسبت بدهی از ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند استفاده شده است.
نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه منفی برقرار است و هرچه انعطاف پذیری مالی بیشتر باشد نسبت بدهی کمتر خواهد بود و در واقع این رابطه بیان می کند که با افزایش انعطاف پذیری مالی شرکت (وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت) میزان تامین منابع شرکت از محل تسهیلات و بدهی کمترخواهد شد. این رابطه مبین آن است که با افزایش 1 درصد در میزان انعطاف پذیری شرکت 1.86 درصد از میزان نسبت بدهی شرکت کاهش می یابد.