تحقیق با موضوع روش بازار، ارزش شرکت، سهامداران

دانلود پایان نامه

دوم…………………………………………………………………………………………………………..
82
آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….
شماره صفحه
عنوان فهرست مطالب
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
87
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..
88
نتایج حاصل از فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………
90
محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….
91
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………
منابع و ماخذ
93
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..
94
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….
پیوست ها
96
نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….
99
جداول آماری……………………………………………………………………………………………………………….
125
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………
شماره صفحه
عنوان فهرست جداول
99
جدول1-الف آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ………..
99
جدول2-الف آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال…………..
99
جدول3 الف آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال…………………..
100
جدول4 -الف آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال………………..
101
شکل1- الف آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال…………..
101
جدول 1-ب آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار………..
101
جدول 2-ب آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار…………………..
102
جدول 3- ب آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی روش بازار……………………..
102
جدول 4 – ب آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی به روش بازار……………………
103
شکل 1- ب آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار…………..
103
جدول1 – ج آزمون چاو برای مدل 3 ……………………………………………………………………………………..
103
جدول2 – ج آزمون هاسمن برای مدل 3…………………………………………………………………………………..
103
جدول 3-ج آزمون گلجسر برای مدل 3…………………………………………………………………………………….
103
جدول4 – ج آزمون مدل 3 …………………………………………………………………………………………………
104
جدول 5-ج آزمون رمزی برای مدل 3…………………………………………………………………………………….
105
جدول 6-ج آزمون برش پاگان برای مدل 3 ……………………………………………………………………………….
105
جدول 1- د آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال …………………………
105
جدول 2- د آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………………………
105
جدول 3- د آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………………….
105
جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال …………………………
106
شکل 1 – د آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال …………………
107
جدول 1- ه آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار …………………………………….
107
جدول 2- ه آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار …………………………………….
108
جدول 3- ه آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار …………………………………
108
جدول 1-ی چاو برای آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….
108
جدول 2-ی برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………….
شماره صفحه
عنوان فهرست جداول
108
جدول3- ی آزمون رمزی برای فرضیه دوم ……………………………………………………………
109
جدول 4- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم …………………………………………………………………………….
109
جدول 5- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم …………………………………………………………………………….
110
شکل 1- ی آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم ………………………………………………………………………..
110
شکل 1- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند ………………………………………………………………….
110
شکل 2- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک …………………………………………………………………
110
جداول 1- چ جداول دهک ها برای فرضیه سوم…………………………………………………………………………….
116
جدول 1- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری……………………………………………………………..
117
جدول 2- پ آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی ……………………………………………………………
117
جدول 3- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های ……………………………………………….
118
شکل های نرمالسازی به روش جوهانسون ………………………………………………………………………………..
چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.
وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه
1-1مقدمه :
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.
2- 1بیان مسئله
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف ” حداکثر سازی ثروت سهامداران ” نزدیک کرده است. (داگلاس،2001)1. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977)2. روشن است که مو