تحقیق با موضوع روش حداقل مربعات، اثرات ثابت، روش بازار

دانلود پایان نامه

اهمیت
‍C
0.583447
3.842518
0.0001
2.756868
7.097375
0.0000
-0.331530
-7.754281
0.0000
-2.700222
-5.869106
0.0000
0.121449
6.749669
0.0000
-0.012865
-0.581091
0.5614
1.068161
2.411959
0.0162
-0.095502
-2.438429
0.0151
0.284044
1.205101
0.2287
0.215044
4.032645
0.0001
-0.792396
-3.847449
0.0001
نتایج جدول بالا نشان می دهد که ارزش نهایی وجه نقد از دید سرمایه گذاران مثبت می باشد و به ازای1 ریال افزایش در وجه نقد سرمایه گذاران و سهامداران شرکت 2.75 ریال ارزش شرکت را افزایش خواهند داد این ضریب نیزمعناداراست. ضریب متغیر و با بازدهی غیر عادی دارای رابطه منفی است و نشان می دهد با افزایش نسبت بدهی بازدهی غیر عادی کاهش می یابد و این ضرایب نیز از نظر آماری معنادار است. ضریب متغیر مثبت و معنادار است و نشان می دهد به ازای 1 درصد افزایش در صود 0.12% بازدهی غیر عادی افزایش می یابد. ضریب متغیر این ضریب منفی و معنادار است و نشان می دهد که با افزایش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام میزان بازدهی غیر عادی کاهش می یابد. ضریب متغیر نشان می دهد که به ازای افزایش در هزینه های بهره بازدهی غیر عادی نیز افزایش می یابد، با افزایش تسهیلات شرکت هزینه های بهره افزایش می یابد اما سود ناشی از به کارگیری تسهیلات باعث افزایش بازدهی غیر عادی می شود. سایر متغیرها دارای ضرایب معنادار نیستند.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول: ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.
این فرضیه بصورت آماری ذیل نمایش داده میشود:
روش: بازدهی غیر عادی به روش بازار
جدول 7-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادی
P-Value
آزمون چاو
1.272596
(93,460)
0.0579
نتایج حاصل از آزمون چاو برای مدل شماره 1 در جدول 7-4 ارائه شده است. با توجه به اینکه F محاسبه شده از آزمون چاو (1.2725) از F بحرانی کوچکتر می باشد لذا فرضیه رد نشده و با اطمینان 95% می توان از روش داده های پانل بدون اثرات استفاده نمود. با توجه به اینکه در جدول 8-4 مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نیست لذا از روش حداقل مربعات معمولی باید استفاده کرد.
جدول 8-4 خلاصه آزمون ها
آزمون F
ضریب تعیین
آزمون رمزی
آزمون برش پاگان
دوربین واتسون
آزمون جارکوا برا
1.197221
0.021191
0.2770
0.8643
2.029557
0.72
با توجه به آماره F می توان چنین اسنتباط کرد که مدل معنادار نمی باشد لذا تفسیر ضرایب مدل امکان پذیر نیست. برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک بایستی آزمونهایی انجام شود. در این تحقیق آزمونهای زیر انجام گرفته اند.
1) در این فرضیه نیز مقدار دوربین واتسون بیشتر از 2 است(2.02) و نشان دهنده عدم وجود مسئله خود همبستگی است.
2) پدیده همسانی واریانس ها یعنی اینکه واریانس خطا ها ثابت است. در صورتی واریانس ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی یا نا اریب نخواهد بود و کمترین واریانس را نخواهد داشت. برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت (0.86 ) نتایج نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسان رد نمی شود. یعنی مدل از مشکل ناهمسانی واریانس رنج نمی برد.
3) برای آزمون نرمال بودن جملات پسماند که به عنوان یکی از مفروضات رگرسیون کلاسیک می باشد از آزمون جارکوا برا، استفاده شده است نتایج این آزمون نشان می دهد که سطح اهمیت این آزمون (0.76) است و فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جملات پسماند رد نمی شود و جملات پسماند دارای توزیع نرمال هستند.
تعداد مشاهده: 564 جدول 9-4 پانل بدون اثرات
شرح
مقدار
مقدار t
سطح اهمیت

0.068925
0.424982
0.6710
-0.596712
-0.464058
0.6428
-0.501850
-1.847077
0.0653
1.558691
0.958530
0.3382
0.045131
0.883481
0.3774
0.111771
1.272817
0.2036
-0.392670
-0.727251
0.4674
-0.107293
-1.191893
0.2338
0.045595
0.148393
0.8821
0.020389
0.451571
0.6518
-0.082537
-0.354787
0.7229
نتایج نشان داد که مدل با استفاده از بازدهی غیر عادی به روش بازار معنادار نیست.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم: ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.
این فرضیه بصورت آماری ذیل نمایش داده میشود:
روش: بازدهی غیر عادی به روش متوسط 3 سال
جدول 10-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادی
P-Value
آزمون چاو
0.679841
(93,452)
0.9880
نتایج حاصل از آزمون چاو برای مدل شماره 4 در جدول 10-4 ارائه شده است. با توجه به اینکه F محاسبه شده از آزمون چاو (0.988) از F بحرانی کوچکتر می باشد لذا فرضیه رد نشده و با اطمینان 95% می توان از روش داده های پانل بدون اثرات استفاده نمود. با توجه به اینکه در جدول11-4 مدل دارای ناهمسانی واریانس نیست لذا از روش حداقل مربعات معمولی استفاده خواهد شد.
جدول 11-4 خلاصه آزمون ها
آزمون F
ضریب تعیین
آزمون رمزی
آزمون برش پاگان
دوربین واتسون
آزمون جارکوا برا
6.394158
0.174361
0.0808
0.4539
1.906333
0.17
با توجه به آماره F می توان چنین اسنتباط کرد که مدل معنادار است و ضریب تعیین0.17 نشان می دهد که 17 درصد تغییرات در متغیر وابسته(بازدهی غیر عادی انباشته) توسط متغیر های مستقل تحقیق تبیین می شود.
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک بایستی آزمونهایی انجام شود. در این تحقیق آزمونهای زیر انجام گرفته اند.
1) در این فرضیه نیز مقدار دوربین واتسون تقریباً برابر2 است که حدود(1.91) و نشان دهنده عدم وجود مسئله خود همبستگی است.
2) پدیده همسانی واریانس ها یعنی اینکه واریانس خطا ها ثابت است. در صورتی واریانس ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی یا نا اریب نخواهد بود و کمترین واریانس را نخواهد داشت. برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت (0.453) نتایج نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسان رد نمی شود. یعنی مدل از مشکل ناهمسانی واریانس رنج نمی برد.
3) برای آزمون نرمال بودن جملات پسماند که به عنوان یکی از مفروضات رگرسیون کلاسیک می باشد از آزمون اندرسون دارلینگ، استفاده شده است نتایج این آزمون نشان می دهد که سطح اهمیت این آزمون (0.17) است و فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جملات پسماند رد نمی شود و جملات پسماند دارای توزیع نرمال هستند.
تعداد مشاهده: 564 جدول 12-4 پانل بدون اثرات
شرح
مقدار
مقدار t
سطح اهمیت

-0.057209
-1.319474
0.1876
-2.020821
-1.157141
0.2477
-1.459670
-4.457259
0.0000
-6.729021
-3.039615
0.0025
-0.042563
-0.719423
0.4722
-68.92188
-0.622360
0.5340
0.828399
2.531899
0.0116
2.817179
0.232712
0.8161
1.574746
5.340277
0.0000
0.239246
4.729558
0.0000
-0.102435
-1.185462
0.2364
-1.607962
-5.410354
0.0000
1.044273
2.000423
0.0460
0.490126
1.623743
0.1050
0.214894
4.621799
0.0000
0.055021
0.632993
0.5270
0.004293
0.096363
0.9233
0.000839
2.200928
0.0282
-0.010695
-0.255537
0.7984
نتایج جدول بالا نشان می دهد که ارزش نهایی وجه نقد ضریب متغیر ازنظر آماری معنادار نیست. ضریب متغیر دارایی های ثابت به کل دارایی ها نشان می دهد که با بازدهی غیر عادی دارای رابطه مثبت است و هرچه دارایی ثابت افزایش یابد بازدهی نیز افزایش خواهد یافت. هزینه بهره و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با بازدهی غیر عادی دارای رابطه مستقیم است و این ضرایب از نظر اماری معنادار هستند. هزینه استهلاک از نظر آماری معنادار است و دارای رابطه معکوس با بازدهی غیر عادی است. تغییر سود به ارزش بازار نیز دارای رابطه مستقیم با بازدهی غیر عادی است و از نظر آماری معنادار است.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم : ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.
این فرضیه بصورت آماری ذیل نمایش داده میشود:
روش: بازدهی غیر عادی به روش بازار
جدول 13-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادی
P-Value
آزمون چاو
1.598349
(93,452)
0.0010
آزمون هاسمن
کای دو
23.786092
18
0.1622
نتایج حاصل از آزمون چاو برای مدل شماره 4 در جدول 13-4 ارائه شده است. با توجه به اینکه F محاسبه شده از آزمون چاو (1.59) از F بحرانی بزرگتر می باشد لذا فرضیه رد شده و با اطمینان 95% می توان از روش داده های پانل با اثرات استفاده نمود. با توجه با استفاده از روش روش پانل با اثرات بایستی تعیین شود که باید از روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده شده است با توجه به اینکه سطح اهمیت بیشتراز 5 درصد است نشان می دهد که باید از روش اثرات تصادفی استفاده شود.
جدول 14-4 خلاصه نتایج
آزمون F
ضریب تعیین
1.467858
0.046238
تعداد مشاهده: 564 جدول 15-4 پانل اثرات تصادفی
شرح
مقدار
مقدار t
سطح اهمیت

-0.015998
-0.321295
0.7481
0.113499
0.104174
0.9171
-0.508552
-2.265067
0.0239
-0.448179
-0.222165
0.8243
-0.019323
-0.364934
0.7153
-98.11940
-1.409157
0.1594
0.162069
0.630262
0.5288
8.716007
1.141187
0.2543
0.801731
4.579400
0.0000
0.033237
0.567297
0.5707
0.111284
1.361635
0.1739
-0.867197
-4.647708
0.0000
-0.462082
-0.808131
0.4194
0.096157
0.509651
0.6105
0.011813
0.188503
0.8506
-0.097777
-1.142520
0.2537
-0.017473
-0.311314
0.7557
0.000775
10.13330
0.0000
-0.007679
-0.166329
0.8680
با توجه به اینکه مدل معنادار نیست و نشان می دهد که مدل قابلیت تفسیر ضرایب را ندارد لذا از آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک صرف نظر شد.
2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی رابطه معکوس وجود دارد.
این فرضیه بصورت آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول16-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادی
P-Value
آزمون چاو
106.971265
(93,464)
0.0000
آزمون هاسمن
کای دو
1183.352716
6
0.0000
نتایج حاصل از آزمون چاو برای مدل شماره 6 در جدول 16-4 ارائه شده است. با توجه به اینکه F محاسبه شده از آزمون چاو (107) از F بحرانی بزرگتر می باشد لذا فرضیه رد شده و با اطمینان 95% می توان از روش داده های پانل با اثرات استفاده نمود. با توجه با استفاده از روش روش پانل با اثرات بایستی تعیین شود که باید از روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده شده است با توجه به اینکه سطح اهمیت کمتراز 5 درصد است نشان می دهد که باید از روش اثرات ثابت استفاده شود. و با توجه به مشکل ناهمسانی واریانس مدل در جدول 17-4 به جای استفاده از روش حداقل مربعات معمولی از روش حداقل مربعات تعمیم