تحقیق با موضوع کوتاه مدت، نرم افزار، ارزش بازار

دانلود پایان نامه

استفاده می کنیم که از طریق مدل زیر بدست می آید.
مدل(8)
چون برای محاسبه بازدهی مورد انتظار در دست نیست لذا ابتدا برای دوره 96 ماهه (از سال 81 تا 88 به مدت 8 سال و هر سال 12 ماه) بازدهی محاسبه شده و از طریق تحلیل رگرسیون مدل 8 به دست می آید. سپس بدست آمده از مدل 8 را در مدل 7 استفاده می کنیم و بازده واقعی سهم نیز از طریق محاسبه می شود که همان در مدل 7 می باشد و در ادامه برای محاسبه بازدهی بازار نیز از فرمول استفاده شده و چون را محاسبه نموده ایم می توان با جایگذاری در معادله 7 بازدهی غیر نرمال را محاسبه نمود. عدد بدست آمده از مدل 7 بازدهی غیر نرمال است. برای بدست آوردن بازدهی غیر عادی انباشته از فرمول یا مدل زیر استفاده خواهیم کرد که در نهایت عدد بدست آمده از این معادله متغیر وابسته تحقیق ما را تشکیل خواهد داد.
مدل(9)
که مدل 7 به صورت ماهانه محاسبه شده و در مدل 9 قرار می گیرد و بازدهی غیر عادی انباشته 12 ماه بدست می آید.
ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است و بر اساس مدل فالکندر و وانگ40(2006) می باشد و با استفاده از مدل 2 برای تک تک شرکتها محاسبه خواهد شد. ابتدا طبق مدل 1 این تحقیق، ضرایب محاسبه می شود و برای محاسبه در مدل 2 قرار داده می شود و بقیه متغیر های مستقل مدل 2 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.
نسبت اهرمی شرکت می باشد که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است که بر اساس مدل کلارک41(2010) می باشد و با استفاده از مدل 5 محاسبه می شود. در این تحقیق ابتدا ضرایب بر اساس مدل 4 محاسبه شده و در مدل 5 قرار می گیرد و در این مدل نیز همانند مدل 2 بقیه متغیر های مستقل مدل 4 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.
متغیر های مستقل: متغیر های مستقل تحقیق در ذیل ارائه می گردد
تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته است که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گذشته شرکت به دست می آید.
کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.
ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست خواهد آمد.
تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت است و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره () سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل بدست می آید.
تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت است و به صورت زیر محاسبه می شود.
(کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )
تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است و در صورتی که در صورتهای مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.
تغییر در هزینه های بهره می باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد شد.
کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.
کل تامین مالی شرکت است که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه
در رابطه بالا منظور همان کل سرمایه شرکت است نه حقوق صاحبان سهام.
جریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.
کل دارایی های شرکت می باشد
هزینه استهلاک شرکت می باشد.
اندازه شرکت است که از طریق لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست خواهد آمد.
کل دارایی های ثابت شرکت است.
ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت است.
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق بر اساس روش پانل خواهد بود. اما برای اینکه مشخص شود از روش پانل با اثرات(ثابت و تصادفی) استفاده خواهد شد و یا از روش پانل بدون اثرات از آزمون چاو استفاده می شود. برای مشخص شدن اینکه در روش پانل با اثرات ثابت و یا تصادفی از کدام روش استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد. در ادامه آزمون های مربوط به معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در آخر نیز پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق بیان می گردد. در این تحقیق برای آزمون مدل از نرم افزار Eviews و برای نرمال سازی داده ها از نرم افزار Minitab استفاده شده است.
آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:
که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:
برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% کل مدل معنی دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض پذیرفته شده و معنی داری مدل در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار نمی گیرد.
آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:
که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:
برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% ضریب مورد نظر () معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد
10-3 آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک:
ناهمسانی واریانس
فرض دوم مدل کلاسیک رگرسیون خطی بیان می دارد که جملات اخلال رگرسیون جامعه دارای واریانس یکسان می باشند. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس در مدل آزمونهای مختلفی وجود دارد. این آزمونها به دو گروه گرافیکی و غیرگرافیکی تقسیم می شوند. آزمونهای گرافیکی بیان می کند که نباید بین جملات پسماند و مقادیر برآورد شده الگویی مشاهده شود. به عبارتی بهتر پرکنش باقی مانده ها حول محور صفر باشد. از آزمونهای غیر گرافیکی می توان به آزمون وایت 42 ، براش پاگان43 ، نیو وی وست44 ، گلد فلد- کوانت45 و آزمون پارک46 استفاده کرد که آزمون نیو وی وست خود همبستگی را نیز مورد آزمون قرار می دهد یعنی با در نظر گرفتن خود همسبتگی یا همبستگی پیاپی همسانی واریانس ها را مورد آزمون قرار می دهد.
اگر رگرسیون ساده دو متغیره برآورد شده باشد، برای آزمون وجود ناهمسانی واریانس در این رگرسیون با استفاده از آزمون White نخست باقیمانده های این رگرسیون( ها) را بدست آورده و آنها را به توان دو می رسانده و سپس رگرسیونی به صورت ذیل را برآورد می گردد:
پس از آن از ضرب تعداد مشاهدات در ضریب تعیین مدل آماره ای () با درجه آزادی مساوی با تعداد پارامترهای رگرسیون برای مراجعه به جدول بدست می آید. حال اگر: آنگاه می توان نتیجه گرفت که در مدل واریانس ناهمسانی وجود ندارد.
برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس می توان از روش WLS 47 یا کمترین مربعات وزنی استفاده کرد از این روش زمانی استفاده می کنند که مشخص باشد کدام متغیر یا متغیر ها عامل ایجاد مشکل هستند در غیر این صورت از آزمون های وایت استفاده می شود. در این تحقیق برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون براش گاد فری استفاده خواهد شد.
خود همبستگی
فرص سوم مدل کلاسیک رگرسیون خطی بیان می دارد که بین جملات اخلال رگرسیون همبستگی وجود ندارد. اگر این فرض نقض گردد کواریانس بین دو جمله اخلال i و j برابر صفر نخواهد بود.
دلایل به وجود آمدن مشکل خود همبستگی عوامل زیر می باشد که به اختصار بیان می شود.
1. طبیعت متغیر ها
2. حذف متغیر ها
3. فرم نادرست معادله
4. پدیده تارعنکبوت و الگوهای با وقفه زمانی
5. دست کاری داده های آماری
وجود خود همبستگی دارای اثراتی است، در روش حداقل مربعات معمولی که بر اساس قضیه کاس – کارکو بنا شده تخمین زننده های خطی بدون تورش هستند، وقتی مشکل خود همبستگی وجود دارد تخمین زننده ها کماکان بدون تورش هستند ولی دارای کمترین میزان واریانس ممکنه نخواهند بود.
برای بررسی وجود خود همبستگی بین جملات اخلال مدل آزمونهای مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها آزمون دوربین واتسون است و به صورت ذیل محاسبه می گردد:
چون خود همبستگی بیشتر در داده های سری زمانی اتفاق می افتد، اندیس t سالهای مختلف مربوط به سری زمانی مورد بررسی می باشد.
ارزش d محاسباتی بین 0 و4 متغیر است ؛ در صورتی که این آماره برای مدلی در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در مدل می باشد. برای بررسی دقیق تر وجود و یا عدم وجود خود همبستگی در مدل می تون به جدول دوربین ـ واتسون مراجعه نمود.
طای تصریح در مدل
بطور کلی یک تحقیق اقتصاد سنجی با تصریح مدل آن در رابطه با پدیده های مورد نظر شروع می شود. بعضی از سوالات مهمی که در حین تصریح مدل تداعی می گردند عبارتند از:
* چه متغیرهایی باید در مدل جای گیرند؟
* شکل تبعی مدل چیست؟ آیا این مدل از نظر پارامترها خطی است یا از نظر متغیرها و یا هردو؟
در این راستا حذف متغیرهایی که باید در معادله لحاظ شوند(به علت عدم آگاهی از وجود آنها ، در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به آنها و…) اضافه کردن متغیری که لازم نیست در معادل جای بگیرد، انتخاب فرم تبعی غلط( مثلا انتخاب فرم خطی بجای لگاریتمی و…) و غیره باعث بوجود آمدن خطای تصریح در مدل می‌گردند که هر یک از انواع این خطاها می تواند مشکلات مختلفی را برای مدل بوجود بیاورد. بنابراین لازم است تا پس ازبرآورد مدل نسبت به آزمون عدم وجود خطای تصریح در آن اقدام نمود. یکی از آزمونهایی که در زمینه بررسی خطای تصریح در مدل بکار گرفته می شود آزمون رمزی48 است که یک آزمون عمومی برای کشف انواع خطای تصریح موجود در مدل می باشد. مراحل انجام این آزمون به شرح ذیل است:
1. بدست آوردن Y های تخمینی ( ها)
2. برآورد مجد مدل به صورت
3. محاسبه آماره آزمون به صورت:
که درآن F آماره آزمون رمزی می باشد. ضریب تعیین معادله جدید و ضریب تعیین معادله اولیه است. به تعداد متغیرهای توضیحی اضافه شده در مدل جدید و به تعداد پارامترها در مدل جدید اشاره دارد.
حال اگر F محاسباتی از F جدول بزرگتر باشد ، آنگاه در مدل خطای تصریح وجود دارد. در این تحقیق برای بررسی خطای تصریح در مدل از آزمون رمزی استفاده می شود.
نرمال بودن داده ها:
مدل نرمال رگرسیون خطی فرض می کند که هر به طور نرمال توزیع شده است.
تخمین زننده های OLS تحت فرض نرمال بودن دارای ویژگی