تحقیق درباره استنباط آماری و انجام مصاحبه

دانلود پایان نامه

به‌طورکلی در روش‌های پیشگیری جهت جبران بی‌پاسخی، هدف افزایش نرخ پاسخ در جامعه است یعنی که نرخ مورد انتظار برای پاسخ است، که N تعداد کل واحدهای جامعه است. بر این اساس تصمیم‌گیری در مورد مقدار قابل قبول برای ، حائز اهمیت است.
موضوع طرح، جامعه مورد مطالعه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از روش‌های مختلف برای جبران بی‌پاسخی در میزان نرخ بی‌پاسخی دلالت دارد. از روش‌های جبران‌ بی‌پاسخی می‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد:


– مراجعات مکرر جهت دریافت پاسخ
فراهم کردن امکان مراجعات مکرر با برنامه زمان‌بندی مناسب به واحدهای نمونه شانس دریافت پاسخ را افزایش می‌دهد، در زمانی‌که در مراجعه اول پاسخی دریافت نشده باشد.
ممکن است افرادی که در مراجعات قبلی، تمایل به همکاری نداشتند، در مراجعات بعدی، تمایل به پاسخگویی داشته باشند. از طرفی افزایش دفعات مراجعه از یکسو موجب کاهش اریبی بی‌پاسخی می‌شود و از سوی دیگر در افزایش هزینه‌ها، تأثیر دارد که باید تعداد مراجعات به‌گونه‌ای تعیین شود که افزایش هزینه‌ها، کنترل و دراختیار طرح باشد. دمینگ (1953) روش‌های مختلفی را برای تعیین تعداد بهینه دفعات مراجعه، ارایه و بررسی کرده است که در فصل چهارم ذکر شده است.
– دقیق بودن مشخصات جغرافیایی واحدهای نمونه
مشخصات جغرافیایی شامل آدرس دقیق، شماره تلفن منزل، محل کار، نام و آدرس محل کار از جمله اقلامی‌اند که می‌تواند برای کمک پرسشگر جهت تعیین و مراجعه به واحدهای نمونه، مؤثر باشند. بنابراین ابزاری چون نقشه جغرافیایی واحد نمونه بهنگام، می‌تواند کمک مؤثری باشد. بنابراین اگر مشخصات مندرج در فهرست نام و نشان واحد نمونه، دقیق نباشد، احتمال عدم دستیابی به واحدهاینمونه،افزایشمی‌یابدکهدراینصورت مدارک دراختیار پرسشگر، باید شامل اطلاعات کافی باشد.
– یادآوری‌های مجدد
در روش آمارگیری‌های پستی، ارسال کارت پستال یا تلفن زدن، تلگراف، نامه به واحد آماری موردنظرجهتترغیبوتشویقافرادپاسخگودرتکمیلپرسشنامه‌ها، در کاهش میزان بی‌پاسخی، مؤثر است.
– انگیزه
برای جلب همکاری افراد می‌توان با دادن هدیه، پاداش نقدی و تضمین ارسال یک نسخه از نتایج آمارگیری انگیزه آنان را در پاسخ‌دهی، افزایش داد. ایجاد انگیزه به طرق مختلف، باعث کاهش نرخ بی‌پاسخی می‌شود.
– تأییدنامه از افراد معتبر
در آمارگیری‌هایی که با کارگاه‌ها سر و کار دارد، داشتن تأییدنامه از طرف سازمان‌های مربوطه، در میزان افزایش پاسخ‌دهی مؤثر است چرا که باعث کاهش تردید افراد در پاسخ‌دهی می‌شود.
– ارسال نامه قبل از شروع آمارگیری
با توجه به موضوع آمارگیری، قبل از تماس اصلی با واحدهای نمونه، با ارسال نامه از سوی سازمان مجری طرح از انجام مصاحبه افراد پاسخگو را مطلع می‌کنند. این روش، اعتبار پرسشگرها را در زمان تماس اصلی افزایش می‌دهد و باعث افزایش احتمال پاسخگویی می‌شود.
– گرفتن زیرنمونه از واحدهای بی‌پاسخ
ایده اصلی گرفتن زیرنمونه از واحدهای بی‌پاسخ که توسط هانسن و هورویتز (1946) پیشنهادشدهاست،ازشیوهکلاسیکبرایاستنباط آماری استفاده می‌کند. در اکثر تئوری‌های موجود فرض می‌شود که کلیه واحدهای بدون پاسخ که به‌عنوان زیرنمونه انتخاب شده‌اند، بالاخره پاسخ خواهند داد.
انتخاب زیرنمونه از واحدهای بدون پاسخ، اغلب در آمارگیری‌های پستی به‌کار می‌رود و تلاش از طریق تماس تلفنی یا مراجعه می‌تواند منجر به اخذ درصد بالایی از اطلاعات مفید در مورد زیرنمونه انتخابی از واحدهای بدون پاسخ بشود.
1-8 خلاصه و نتیجه‌گیری
همانطورکهازمطالباینفصلبرمیآیدبیپاسخیمشکلیعمدهدرطرحهاینمونهگیریاست. انواع مشکلاتیکهازبیپاسخیناشیمیشوندازقبیلاریبیدربرآورد،افزایشواریانسبرآوردها،موردبحثقرارگرفتند.
علل بروز این مشکل در این فصل بررسی شدند و روشهایی برای جبران آنها در قالب یک مثال که با مقایسه نرخهای بیپاسخی انجام شد، بیان شدند.
بنابراین، برای مقابله با مشکل بیپاسخی باید در درجه اول راههای پیشگیری از آن دقیقتر بررسی شوند و در مرحلهی بعد در صورتیکه با بیپاسخی در دادههای نمونهگیری روبرو هستیم راههای درمان آن با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار گیرند. این مطالب را در فصل دوم که با استفاده از روش آمارگیری پستی و مصاحبه حضوری (روش هانسن و هورویتز)، در فصل سوم با استفاده از روش پولیتز – سیمونز، در فصل چهارم با استفاده از روش دمینگ به بررسی کاهش خطای بیپاسخی میپردازیم. البته این روشها را بهدلیل متمایز بودن روش اجرای آمارگیری نمیتوان با هم مقایسه کرد و هر روش دارای معایب و محاسنی میباشد. و در نهایت فصل پنجم با استفاده از راههای پیشگیری و درمان بیپاسخی، پی میگیریم.
2-1 مقدمه
در این فصل یکی از روش های مقابله با بی پاسخی واحدها که ‌ترکیبی از دو روش پستی و حضوری است را بررسی میکنیم. مسئله مورد نظر، تعیین تعداد پرسشنامه‌های پستی فرستاده شده و تعداد مصاحبه‌های حضوری انجام شده است. البته این کار بعد از خاتمه دوره دریافت پرسشنامه‌های پستی (به منظور رسیدن به دقت لازم) با حداقل هزینه انجام می شود.