تحقیق درباره بخش پنجم و اصطلاحات

دانلود پایان نامه

در آمارگیری‌ها عوامل مختلفی باعث بروز خطا می‌شوند از جمله: درک نادرست مصاحبه‌کننده از دستورالعمل‌های طرح آمارگیری، عدم تمایل به شرکت در تکمیل سؤالات طرح آمارگیری به‌دلیل پاسخ‌های نادرست، فهرست نادرست آدرس‌ها، نامفهوم بودن سؤالات و… از عوامل خطا محسوب می‌شوند. خطاها به دو نوع عمده تقسیم می‌شوند. خطاهایی که طی فرآیند اندازه‌گیری و یا جمع‌آوری اطلاعات بوجود می‌آیند (خطاهای غیرنمونه‌گیری) و نوع دیگر خطاهایی هستند که به‌دلیل برقراری ارتباط مستقیم تنها با بخشی از جمعیت بوجود می‌آیند (خطاهای نمونه‌گیری). خطاهای نمونه‌گیری فقط در آمارگیریهای نمونه‌ای دیده می‌شود و خطاهای غیرنمونه‌گیری در سرشماری‌ها و همچنین آمارگیری‌های نمونه‌ای مشاهده می‌شوند.


در زمینه شناخت و رفع خطاهای نمونه‌گیری کتب و مقالات فراوانی تدوین شده است و می‌توان گفت که یکی از منابع عمده خطا در بررسی‌ها که خطاهای غیرنمونه‌گیری می‌باشد تا حدودی به دست فراموشی سپرده شده است و اکثر محققان آمارگیری‌های نمونه‌ای، بر این باورند که خطای بی‌پاسخی که به‌عنوان یکی از منابع خطاهای غیرنمونه‌گیری است، مسئله‌ای اساسی و روبه رشد است. لذا در این رساله به بررسی، شناخت و رفع خطاهای غیرنمونه‌گیری در زمینه بی‌پاسخی که به‌عنوان یکی از منابع خطاهای غیرنمونه‌گیری است، میپردازیم. همچنین برای حذف اریبی ناشی از داده‌های ناقص، روش‌هایی ارایه میدهیم و راهکارهایی برای اصلاح برآوردگرهای ناشی از بی‌پاسخی به‌دست میآوریم.
1-1 مقدمه
همانطور که گفتیم، یکی از خطاهای مهم در بررسیهای آماری، خطای ناشی از بیپاسخی است. تمام محققین تلاش میکنند تا حد ممکن این خطا به حداقل مقدار تقلیل یابد. تاکنون راهکارهای گوناگونی، توسط افراد مختلف ارائه شدهاند. در این پایاننامه به بررسی آنها میپردازیم.
در این فصل اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و سابقه مربوط به بی‌پاسخی و علل بروز آن، فعالیت‌های آماری مرتبط با بی‌پاسخی، راههای جبران بی‌پاسخی و مقایسه نرخ‌های بی‌پاسخی را بررسی میکنیم.
برای جبران بیپاسخی و کاهش اریبی ناشی از بیپاسخی میتوان از دو رویکرد استفاده کرد، رویکرد اول مبتنی بر آمار کلاسیک است که سعی میکند بهنحوی اریبی بیپاسخی را کاهش دهد و محتاج مراجعات مکرر یا نمونهگیریهای مکرر است. رویکرد دوم روش بیزی است که در واقع تصحیح اریبی را بهوسیله شرطی کردن روی بیپاسخیها انجام میدهد.
اریکسون (1976) پیشگام مطالعه به روش بیزی در این زمینه بوده است و بررسی وی در زمینه تشریح روش بیزی در ارتباط با گرفتن زیر نمونه از واحدهای بی‌پاسخ، بوده است. علاوه بر روش‌های بالا، اخیراٌ افراد دیگری از جمله لیتل (2003) رویکرد دیگری، اختیار کرده‌اند. به این شرح که افراد نمونه‌ای به دو زیرنمونه دارای پاسخ و بی‌پاسخ تقسیم می‌شوند و سعی می‌شود که توزیع صفت مورد بررسی برای افراد با پاسخ به‌شرط مقادیر متغیر مورد بررسی برای افراد بی‌پاسخ طبق یک مدل آماری معینی به‌دست آورده شود.بدین ترتیب تصحیح لازم در مقادیر مشاهده شده به‌عمل آید به‌طوری‌که اریبی ناشی از بی‌پاسخی از بین برود.
از آنجایی‌که رویکرد ما در این رساله مبتنی بر اجرای طرح نمونهگیری و استفاده از نتایج آن و روش‌های فراوانیگرا است، از پرداختن به ارائهی مدل آماری برای تعدیل برآوردگرهای ناشی از
دادههای بیپاسخ در تعیین برآورد احتمال حضور شخص در خانه و نیز روش‌های بیزی خودداری می‌کنیم. خواننده علاقهمند میتواند به پاتهاف (1993) و لیتل (2003) مراجعه کند.
در بخش دوم این فصل تعریف بیپاسخی و چند تعریف دیگر مرتبط با آن آورده میشود. در بخش سوم اهمیت و دلایل بروز بیپاسخی بررسی میشود سپس در بخش چهارم اثرات بیپاسخی روی برآوردها و اریبی بیپاسخی روی میانگین و محاسبه میزان آن شرح داده میشود. در بخش پنجم به تاریخچه تحقیق در زمینه بیپاسخی اشاره میشود و در بخش ششم مثال کاربردی در طرح آمارگیری آمریکا، نحوه محاسبه نرخهای بیپاسخی و دلایل اختلاف در معیارهای بیپاسخی توضیح داده میشود. همچنین در بخش هفتم روشهای جبران بیپاسخی و کنترل نرخ بیپاسخی شرح داده میشود و در انتها به نتیجهگیری این فصل در بخش هشتم میپردازیم.
1-2 بیپاسخی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع تجزیه واریانس و اثر مقایسه

در زیر به تعاریف بیپاسخی، خطاهای بیپاسخی، بیپاسخی سؤال، بیپاسخی واحد آماری و نرخ بیپاسخی میپردازیم.
الف – علت‌های گوناگونی برای عدم توفیق در به‌دست آوردن پاسخ وجود دارد. برای مثال
ممکن است واحد آماری در بررسی از قلم بیفتد، یا ممکن است شخص از مصاحبه
امتناع ورزد، عدم دسترسی به واحد نمونهگیری و یا گم شدن پاسخنامه در طول مدت
نمونه‌گیری (زمان آمارگیری) که باعث میشوند اطلاعات مورد نظر به‌دست نیاید ،
باعث بروز “بیپاسخی” میشود.
ب – خطاهای بی‌پاسخی را که یکی از خطاهای غیرنمونه‌گیری است، وبروزآن
ناشیازناتوانیواحدنمونه،اعضا جامعه یا داده‌ها در بررسی می‌باشد تعریف میکنیم.
اگر اطلاعات جمعآوری شده از یک مکان و یا شخص و یا از یک بخش خاص در
پرسشنامه کامل نباشند، بررسی ما تحت تأثیر خطاهای بی‌پاسخی قرار می‌گیرد.
دو نوع بیپاسخی ممکن است رخ دهد یکی بیپاسخی سؤال و دیگری بیپاسخی
واحد آماری که در زیر آنها را تعریف میکنیم.