تحقیق درباره برآورد پارامترها و استنباط آماری

دانلود پایان نامه

باشند، می‌توان افزایش نرخ پاسخگویی و در نتیجه کاهش نرخ بی‌پاسخی را انتظار داشت. در حالت
کلی به سؤالات دارای ویژگی‌های عمومی، بیشتر از سؤالات شخصی پاسخ داده می‌شود.
– نوع مصاحبه: نوع مصاحبه نیز از جمله مواردی است که روی میزان بی پاسخی تأثیر دارد.
مصاحبه‌های حضوری با استفاده از مأموران آمارگیر آموزش‌دیده معمولاً نسبت به آمارگیری‌های
پستی، تلفنی و یا اینترنتی از نرخ پاسخگویی بیشتری برخوردار هستند. زیرا در مصاحبههای
حضوری آمارگیر میتواند پاسخگو را به نحوی راضی به دادن پاسخ نماید. اما در آمارگیریهای
پستی، تلفنی و یا اینترنتی از آنجا که پاسخگو با کسی روبرو نیست اغلب پاسخگویی را به
تأخیر انداخته، گاهی آن را فراموش میکند، یا اصلاً به آن اهمیت نمیدهد.
– فرد پاسخگو: در برخی از آمارگیری‌‌های خانوار، اگر فرد پاسخگو سرپرست خانوار تلقی شود،
نرخ بی‌پاسخی قلم آماری کمتر میشود، و اگر به‌طور تصادفی یک فرد پاسخگو برگزیده شود،
ممکن است نرخ بی‌پاسخی قلم آماری به‌علت اطلاعات کم فرد انتخاب شده، کاهش نیابد.
نرخ‌های بی‌پاسخی برحسب اینکه پاسخگو هر سنی داشته باشد و یا اینکه تعداد تماس‌ها چندبار باشد، متفاوت است. بنابراین برای کاهش نرخ بیپاسخی در طرح‌های نمونه‌گیری میتوان سیاستهای زیر را بهکار برد.
– سعی شود از دیدگاه‌های مختلف تا حد ممکن نرخ بی‌پاسخی کاهش یابد.
– از آنجایی که هیچگاه نرخ بی‌پاسخی علیرغم تمام تلاش‌ها به صفر نخواهد رسید، باید با
به‌کارگیری روش‌های علمی مناسب با داده‌های بی‌پاسخ نسبت به جایگزینی یا جانهی آنها
اقدام نمود.
1-4 اریبی ناشی از بیپاسخی
هنگامی که مشاهدات را جمعآوری کردیم، با استفاده از آنها به استنباط در مورد پارامترهای جامعه میپردازیم. همانطورکه میدانیم یکی از شاخههای استنباط آماری، برآوردیابی پارامترها است. حال اگر مشاهدات جمعآوری شده حاوی بیپاسخی باشند، این بیپاسخیها قطعاً روی برآوردهای ما تأثیر میگذارند و اریبیهایی را بهوجود میآورند. در این بخش، اریبی حاصل از بیپاسخیها روی برآورد میانگین جامعه را بررسی میکنیم و مقدار این اریبی را محاسبه خواهیم کرد.
موضوع اریبی ناشی از بی‌پاسخی از مفاهیم اساسی در بی‌پاسخی است. این اریبی، به‌دلیل عدم توانایی برای به‌دست آوردن اطلاعات بعضی از واحدهای نمونه برای برآورد پارامترها به ‌وجود می‌آید که آن را اریبی بی‌پاسخی میگویند. اریبی فوق، یک اندازه مهم برای تعیین اثر بی‌پاسخی روی خطای آمارگیری بوده و تعیین مقدار آن لازم است،(یارمحمدی1383).
برای محاسبه اریبی بی‌پاسخی فرض می‌کنیم جامعه‌ای با عضو داریم که به دو طبقه تقسیم میشود. طبقه اول را طبقه بدون پاسخ گفته و دارای عضو و میانگین است و طبقه دوم را طبقه پاسخ دهنده مینامیم و دارای عضو و میانگین است. را نسبت اعضای پاسخ‌دهنده به کل جامعه و را نسبت اعضای بدون پاسخ به کل جامعه درنظر میگیریم. یعنی و و واضح است که . بنابراین میانگین جامعه به‌صورت زیر است:
حال فرض کنید تعداد مشاهده از این جامعه بهدست آوردهایم بهطوریکه در این نمونه فرد پاسخگو و فرد بیپاسخ داریم. میانگین نمونهای افراد پاسخگو را با نشان میدهیم که برآورد اریبی از جامعه خواهد بود زیرا مبتنی بر مقادیر نمونهای افراد پاسخگوست. برای محاسبه میزان اریبی برآوردگر ، دو نتیجه زیر را میآوریم.
نتیجه 1-1. مقدار اریبی و بهترتیب عبارتند از
اریبی
اریبی