تحقیق درباره راه اندازی کسب و کار و مراکز رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه

اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که نقش و ارتباط مراکز رشد یا انکوباتورها در گسترش کارآفرینی استان تا چه حد بوده است؟


1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
در سیر تکاملی طبیعی جوامع، دانشگاه ها و صنایع از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند به نحوی که امروزه به جرأت میتوان گفت که بخش اعظم سرمایه های جوامع اعم از نیروی انسانی و منابع مالی در این دو بخش متمرکز شده است. با پیشرفت روز افزون علوم و صنایع، فاصله ی این دو نهاد پایه ای نیز بیشتر میشود. کاهش علم و صنعت از یک سو و کاستن از هزینه های پژوهش های مربوط به تجاری سازی از سوی دیگر، جوامع بشری را در دهه اخیر به سوی استفاده از ابزارهای جدیدی به نام انکوباتورها سوق داده است. از آنجایی که هرسازمان اعم از خدماتی و تولیدی در یک مزیت رقابتی به سر می برند نداشتن آگاهی و آموزش در آن زمینه موجب شکست آن ها میشود و از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه بازرگانان و شرکت های تولیدی و کسب و کارهای کوچک است و این احساس و ضرورت را برای پژوهشگر پیش میآورد که در ایران جایگاه مراکز رشد چگونه است؟ در قرن حاضر آهنگ رشد تغییرها نسبت به قرن های گذشته از رشد چشمگیری برخوردار شده است. نیازهای جوامع بشری با توجه به جدید بودن و متنوع بودن به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و کشورها برای همگام شدن با این تغییر و تحولات باید شرایطی فراهم کنند تا افراد روحیه ی کارآفرینی پیدا کنند. به همین دلیل کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه ی اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و موجب بهره مندی مردم و کشور میشود. از این رو توسعه ی کارآفرینی، مقوله ی مهمی است که کشورهای پیشرفته در فرایند توسعه ی اقتصادی- اجتماعی نسبت به آن توجه جدی دارند و توسعه ی کارآفرینی را در اولویت برنامه های خود میدانند. در این خصوص پژوهش های کمی وجود دارد، این پژوهش درصدد آن است تصویری دقیق و جامع از رابطه ی مراکز رشد بر کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی را نشان دهد. اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش از چند نظر مورد توجه است: 1). شناخت و شناسایی و آشنایی بیشتر با مراکز رشد، تا کارآفرینان بر اساس این اطلاعات، برای راه اندازی کسب و کار، تصمیمات درستی بگیرند و با اطمینان بیشتری کار خود را ادامه دهند. 2). اثربخش بودن این پژوهش برای مطالعات بعدی. طبق آمارهای به دست آمده از برسی های انجام گرفته، 75 درصد از افراد یک جمعیت، نظاره گر بدون ایده و عمل میباشند. 12 درصد عملگرا بدون ایده و فاقد خلاقیت میباشند. 12 درصد خلاق و مستعد ایده دهی ولی عملگرا نیستند و فقط حرف می زنند و 1 درصد جمعیت خلاق و ایده پرداز می باشند که در اصل پارک ها و مراکز رشد باید سعی کنند تا این 1 درصد ازجمعیت را جذب نمایند (سلجوقی، 1385).
1-4- اهداف پژوهش:
1-4-1- هدف کلی:
بررسی نقش مراکز رشد اقتصادی یا انکوباتورها در توسعه و گسترش کارآفرینی.
-شناسایی سازه های تاثیرگذار بر انکوباتورها یا مراکز رشد اقتصادی در گسترش کار آفرینی.
-اندازه سازه های تاثیرگذار بر انکوباتورها در گسترش کارآفرینی.
-رتبه بندی تاثیرگذار بر انکوباتورها در گسترش کارآفرینی.
-طراحی مدل بهینه بر انکوباتورها درگسترش کارآفرینی.
1-4-2-اهداف فرعی :
تعیین میزان رابطه ی انکوباتورها بر میزان ایجاد شغل
تعیین میزان رابطه ی انکوباتورها بر میزان صادرات و واردات.
تعیین میزان رابطه ی انکوباتورها یا مراکز رشد بر میزان سودمندی.
تعیین میزان رابطه ی انکوباتورها بر میزان رشد و ترقی شرکت.
تعیین میزان رابطه ی انکوباتورها بر میزان صنایع رقابتی.
تعیین میزان رابطه ی انکوباتورها بر میزان نوآوری.
تعیین میزان رابطه ی انکوباتورها بر میزان توسعه ی اقتصاد محلی
1-5-فرضیه های پژوهش
1-5-1-فرضیه اصلی
بین انکوباتورها یا مراکز رشد اقتصادی و کارآفرینی رابطه ی معنیداری وجود دارد.
1-5-2- فرضیه های فرعی