تحقیق درباره عوامل موفقیت و عدم اطمینان

دانلود پایان نامه

ج – به‌طورکلی ”بی‌پاسخی اقلام اطلاعاتی (سؤال) “ به مواردی اطلاق می‌شود که در زمان
تکمیل پرسشنامه، سؤال یا سؤالاتی بی‌پاسخ بمانند.
د – بعضی مواقع که به واحدهای آماری در نمونه مراجعه می‌شود برای بعضی از واحدهای
آماری به‌دلیل عدم حضور پاسخگو در منزل، امتناع پاسخگو یا دلایل دیگری، پرسشنامه
تکمیل نمی‌شود که در این‌صورت اصطلاحاً میگوییم ” بی‌پاسخی واحد آماری“ رخ
داده است.
هـ – از محاسبه نسبت تعداد واحدهای آماری واجد شرایط که بیپاسخاند به تعداد کل
واحدهای آماری واجد شرایط، نرخ بیپاسخی به دست میآید.
بی‌پاسخی یکی از منابع بالقوه روابط و خطا در آمارگیری‌هاست که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که نرخ بی‌پاسخی به‌علت پژوهش‌های گسترده در بررسی علل بی‌پاسخی در معرفی راهکارهای مواجهه با آن روبه کاهش است. برای به حداقل رساندن مقدار خطای بی‌پاسخی، می‌توان از روش‌های مقابله با آن استفاده کرد،) مشکانی ومشکانی 1377 (.
1-3 اهمیت بی‌پاسخی و علل بروز آن
بی‌پاسخی امری است که هیچ محققی نمی‌تواند به‌طور کامل از آن پرهیز نماید چرا که جامعه مورد بررسی به‌طور کامل دراختیار او نیست و او تنها می‌تواند به قسمتی از آن بهعنوان نمونه‌های تعیین شده دسترسی پیدا کند. در هر آمارگیری، تماس با بعضی افراد، خانوارها، بنگاه‌ها و سایر واحدهای نمونه‌گیری، میسر نمی‌شود. افراد به‌علت اشتغال و یا گذراندن تعطیلات در منزل نیستند، آدرس‌ها و شماره تلفن‌ها اشتباه هستند و یا عدم دسترسی مصاحبه کننده به خانوارهای ساکن در مناطق دورافتاده، از جمله موارد عدم امکان برقراری تماس، محسوب می‌شوند. حتی در صورت برقراری تماس نیز ممکن است بعضی از واحدها به بعضی از سؤالات آمارگیری پاسخ ندهند،)بزرگ نیا وحسینیون1366 ،بزرگ نیا و صادقی 1368 (.
در آمارگیری در سه مرحله ممکن است موضوع بی‌پاسخی مربوط به واحد آماری یا بی‌پاسخی مربوط به اقلام اطلاعاتی اتفاق بیفتد که عبارتند از
تعیین محل واحد آماری یا تماس با واحد آمارگیری
پاسخگیری از واحد آماری
جمعآوری اطلاعات
مرحله تماس با واحد آمارگیری (تعیین محل واحد آماری) به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که طی آن مأمور آمارگیری تلاش می‌کند با واحدهای نمونه تماس برقرار کند تا اطلاعات لازم را کسب کند. در صورتی‌که مأمور آمارگیری نتواند با واحد آماری نمونه تماس بگیرد، موضوع بی‌پاسخی مربوط به واحد آماری رخ داده است.
صحیح و کامل بودن آدرس هریک از واحدهای نمونه، عوامل موفقیت در این مرحله هستند. دسترسی به واحدهای نمونه از دیگر عوامل موثر در این زمینه است.
آمارگیری و مصاحبه با افراد ساکن در مناطق تحت کنترل از دیگر مشکلات مربوط به مرحله تماس با واحد آماری می‌باشد. باید به زمان مراجعه و تعداد دفعات مراجعه به واحد آماری برای دریافت اطلاعات مورد نظر جهت تأثیرگذاری در بروز بی‌پاسخی در مرحله تماس با واحد آماری نیز توجه کرد.
پس از تماس با واحد آماری نمونه، در بعضی موارد ممکن است واحد نمونه از دادن پاسخ امتناع کند و پرسشگر موفق به کسب اطلاعات لازم نشود. در این صورت برای این‌گونه واحدهای نمونه نیز موضوع ”بی پاسخی واحد آماری“ رخ داده است.
در آمارگیری‌هایی که از طریق مصاحبه انجام می‌شود میزان موفقیت در جلب همکاری مردم، حس کنجکاوی و داشتن بینش کافی درباره اهداف آمارگیری از دیگر عوامل مثبت برای موفقیت در کسب پاسخ، تلقی می‌شود.
در میان عواملی که موجب کاهش همکاری در ارایه اطلاعات می شود می‌توان به ترس و بیم، عدم اطمینان به محرمانه بودن پاسخ‌ها، داشتن خصومت با مجریان آمارگیری، خستگی، نظارت و آموزش ناکافی، حساسیت داشتن نسبت به هدف از آمارگیری از جمله عوامل منفی به‌حساب می‌آیند.
جمعآوری از اطلاعات نیز به مرحلهای از آمارگیری اطلاق میشود که پرسشنامه آمارگیری تکمیل و پس از ویرایش آماده تجزیه و تحلیل میشود و خطاهایی که به هنگام آمادهسازی دادهها برای تجزیه و تحلیل، بهوجود میآید باعث میشود که بعضی از اقلام اطلاعاتی پرسشنامه، بدون پاسخ بماند مثلاً مصاحبهکننده بهطور تصادفی پاسخ برخی از سؤالها را مشخص نکند.
حال در ادامه دلایل عمده و مهمی که ممکن است باعث بیپاسخی شوند را میآوریم.
– موضوع آمارگیری: در صورتی که موضوعهای مطرح شده در آمارگیری مورد علاقه پاسخگو