تحقیق درباره فروشگاه های زنجیره ای و موسسات کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه

دولت: گروهی که بر مردم حکومت میکنند از جمله قوه ی مجریه و قوه ی مقننه. جو سیاسی حاکم بر جامعه نقش مهمی در ایجاد کارآفرینی از طریق مراکز رشد اقتصادی دارند. (سلامی و دیگران،1390)
بسته های حمایتی: کمک های دولتی برای جلوگیری ورشکستگی شرکت ها و واحدهای تولیدی. (سعادت و معصوم زاده زواره، 1390)
موسسات کوچک و متوسط: موسسات کوچک مشاغل کوچکی هستند با تعداد کارکنان زیر 50 نفر و با حجم فروش پایین که معمولا به بخش خصوصی ربط دارند مانند کسب و کارهای خانگی و اینترنتی و…. موسسات متوسط با مشاغلی بین 50 تا 500 نفر مانند فروشگاه های زنجیره ای. (احمدپور داریانی و عزیزی، کارآفرینی، چاپ هشتم، موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم).
1-6-2- تعریف عملیاتی:
انکوباتور: محلی برای پرورش یا ارائه ایده که منجر به تولید کالا یا خدمات می شود. که در این پژوهش از گویه های 1،6،11،13،19،23،26، سنجیده میشود.
صادرات و واردات: خارج یا وارد کردن کالا یا محصول از مرزهای خارج و گمرک و حتی از شهرهای دیگر، در قبال پرداخت یا دریافت پول یا کالا. که در این پژوهش از گویه های 25 تا 28 سنجیده میشود.
توسعه: افزایش ظرفیت های فیزیکی و انسانی و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی. که در این پژوهش از گویه های 9 تا 12 سنجیده میشود.
رشد و ترقی: تغییرات منظم و پی در پی، که می تواند در موسسه اتفاق بیوفتد و در اقتصاد به افزایش تولید کالا و خدمات اشاره کرد. که در این پژوهش از گویه های 5 تا 8 سنجیده میشود.
ایجاد شغل: به دست آوردن کسب و کار و فعالیت که با دریافت پول همراه است. که در این پژوهش از گویه های 17 تا 20 سنجیده میشود.
صنایع رقابتی: توان ماندن در صنعت و بازار که باید همراه با برآورده کردن نیاز مشتری باشد. که در در این پژوهش از گویه های 13 تا 16 سنجیده میشود.
سودمندی: کسب سود و درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمت میباشد. که در در این پژوهش از گویه های 1 تا 4 سنجیده میشود.
نوآوری: تولید محصول یا خدمات جدید، البته همیشه هم نوآوری با تولید جدید و منحصر به فرد همراه نیست و میتواند پیاده کردن ایده باشد و ممکن است این ایده از قبل هم تولید شده باشد. که در در این پژوهش از گویه های 21 تا 24 سنجیده میشود.
کارآفرینی: تلاشی متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک ها و خطرهای احتمالی برای تولید کالا است. که در این پژوهش از گویه های 7،8،9، سنجیده میشود .
دانش: مجموعه ای از دانستنی هایی که انسان ها از طریق مدرسه یا دانشگاه یا مراکز آموزشی و یا از کسی بیاموزد. که در در این پژوهش از گویه 33 سنجیده میشود.
سرمایه: امکاناتی اعم از پول، زمین یا مکانی برای راه اندازی و تجاری سازی محصول. که در در این پژوهش از گویه 32 سنجیده میشود.
دولت: قوه مجریه که در رأس آن ریس جمهور است و با کمک هئیت وزیران و معاونان اقدام به تصویب برنامه هایی جهت پیشرفت می کنند، که در در این پژوهش از گویه 29 سنجیده میشود.
بسته های حمایتی: شامل تخفیفات مالیاتی یا پوشش های بیمه ای و کمک مالی و بلاعوض… برای جلوگیری از ورشکستگی و پیشرفت شرکت میباشد. که در این پژوهش از گویه 31 سنجیده میشود.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
2-1-مقدمه
در این پژوهش ابتدا در مورد انکوباتورها و نقش آنها در کارآفرینی و همچنین انواع آن و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن توضیح داده میشود سپس پژوهش های داخلی و پژوهش های خارجی که در مورد انکوباتورها و کارآفرینی وجود دارد آورده شده است. اکثر پژوهش های خارجی از سال 2010 به بعد میباشد.
2-2-مبانی نظری