تحقیق درباره محدودیت زمانی و انجام مصاحبه

دانلود پایان نامه

1.017
18
1.837
90/0
جدول 2-3.مقایسه بین هزینه‌های بهینه، روشهای 1 و 2 در صورتیکه نرخ پاسخدهی معلوم باشد.
مقایسه ستون 4 با ستون 6 در جدول 2-3، نشان می دهد که به استثناء نرخ‌های پاسخ‌دهی خیلی بالا، فقدان هر نوع آگاهی قبلی از نرخ‌های پاسخ دهی، تقریباً هیچ نوع هزینه اضافی نسبت به مقادیر روش بهینه وقتی که نرخ پاسخ دهی‌ها نامعلوم باشند، ندارد. البته وقتی نرخ‌های پاسخ‌دهی بالا باشند، هزینه کل آمارگیری، کم خواهد بود حتی اگر تعداد خیلی زیاد و غیرضروری از پرسشنامه‌ها، در ابتدای کار پست شده باشند.
بدین‌ترتیب نه تنها می توان مقادیر بهینه و را برای وقتی که نرخ پاسخ دهی از قبل معلوم است پیداکرد، بلکهیکروشبهینهرامیتوانیافتبهطوریکهحتیاگردرباره نرخ پاسخ‌دهی هیچ اطلاعی نداشته باشیم، آن را بهکار برده و این روش حداقل دارای همان دقت از پیش تعیین شده و با هزینه کم است.
البته اگر نرخ پاسخ دهی از قبل به طور تقریبی معلوم باشد، استفاده از این اطلاع در تعیین تعداد بهینه پرسشنامه‌های پستی و مصاحبه‌های حضوری منجر به‌اندکی کاهش در هزینه خواهد شد.
حال به ذکر چند نکته درباره استفاده از روش فوق میپردازیم.
در عمل آمارگیری پستی محدودیت زمانی دارد. همه پرسشنامه‌هایی که قبل از پایان مهلت مقرر می رسند پاسخ‌های پستی را تشکیل می دهند و نسبت نمونه گیری میدانی برای پیگیری، باید در مورد آن پرسشنامه‌هایی باشند که تا این تاریخ پاسخ آنها دریافت نشدهاند. تعداد‌اندکی که بعد از آن تاریخ می رسند باید از نمونه حذف شوند تا از اریبی حاصل از بی‌پاسخی که وجود دارد، جلوگیری شود. مگر آنکه این نمونه‌ها برای مصاحبه حضوری تعیین شده باشند. البته تاریخ آخرین مهلت باید طوری تعیین شود که تعداد قابل توجهی از پرسشنامه‌های پستی برسند تا از مزیت اقتصادی آمارگیری پستی کاملاً بهره گیری شود. پس از انتخاب نمونه برای پیگیری‌های میدانی و مصاحبه با نمونههای فوق، هر پرسشنامهی رسیده دیگر را نباید درنظر بگیریم مگر آنکه جزء نمونه‌های مصاحبه حضوری باشد.
نکتهدیگرآناستکهروشبهینهیمورد نظر برای روش نمونه گیری تصادفی ساده است و
میتواند برای روشهای نمونه‌گیری دیگر بهکار رود. مثلاً برای نمونهگیری طبقهبندی، میتوان معادلاتی مشابه روابط (2-3)، (2-4) و (2-5) برای هر طبقه بهدست آورد. از آنجایی که در این
پایاننامه روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد نظر بوده است، لذا خواننده علاقهمند میتواند به هانسن وهورویتز (1946) مراجعه کند.
2-3 خلاصه و نتیجه‌گیری
همانطورکه در این فصل دیدیم، با استفاده از روش ترکیب نمونهگیری پستی و حضوری، توانستیم اریبی ناشی از بیپاسخی را به کمترین مقدار برسانیم. مسئله مهم تعیین تعداد پرسشنامه‌های پستی است که باید ارسال شوند و پس از دریافت پرسشنامه های پستی در پایان دوره نمونه‌گیری تعداد مصاحبه هایی است که باید حضوری انجام شوند. با این روش هزینه مراجعات مکرر را به ازای یک دقت معلوم برای برآوردها حداقل می کنیم. این کار با انتخاب نمونه ای بزرگتر از تعداد نمونه لازم و انجام مصاحبه با کسری از کسانی که پاسخ نداده اند، انجام میگیرد.
نتایج طرح A را با نتایج عملیاتی که از ابتدا برای مراجعه به 10000n= نفر و تا پنج بار مراجعه مکرر به قصد یافتن غایبین از خانه (طرح B) طراحی شده مقایسه میکنیم. نتایج در جدول
3-5 توصیف شدهاند.
تعداد کل مراجعات به خانه‌ها در هر طرح یکسان است. به اندازه همه مراجعات تحت طرح A مراجعات بار اول وجود دارد، در حالی که حدود 4500 مراجعه تحت طرح B از نوع مراجعات مکررند. طرح B دارای کار میدانی بیشتری است.
حال به کمک جدول 3-5 میتوانیم واریانسهای برآوردهای مورد نظر را به صورت زیر محاسبه کنیم که نسبت دارندگان صفت مورد مطالعه در دو طرح دارای برآورد یکسانی است و داریم

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره ضرب المثل و محتویات

1.006
طبق فرمول واریانس که در معادله 3-19 داده شده داریم
طرح B : عملیات مراجعه مکرر