تحقیق درباره ویژگی‌های جمعیت شناختی و شرکت های کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه

ب). روش دوم، روش میدانی جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از جامعه آماری میباشد. که در آن با توزیع پرسشنامه میان افرادی که وارد انکوباتور شده اند و به اصطلاح کارآفرین شده اند، صورت گرفته است.
3-4-2- ابزار گردآوری داده ها


ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه میباشد، که شامل 33 سوال در مورد فرضیات پژوهش میباشد. پژوهش شامل هفت فرضیه میباشد که برای هرکدام از فرضیه ها چهار سوال به این صورت که سه سوال اول به صورت مثبت و یک سوال به صورت منفی میباشد، پنج سوال مابقی مربوط به دیگر اجزای پژوهش میباشد.
3-5- ابزارها و روش های تحلیل داده ها
در این پژوهش داده های مربوط به مراکز رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرند. این داده ها مربوط به فعالیت شرکت های کارآفرین و شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه میباشد که از طریق پرسشنامه بوده و برای نتایج از نرم افزار آموس استفاده شده است، و از فرمول آلفا کرونباخ ارزیابی شده، و برای پایایی پرسشنامه نیز از آن استفاده شده است که با توجه به آن مقدار آلفای کرونباخ 0.740 میباشد و چون بیشتر از 0.70 است پایایی پرسشنامه را تأیید میکند و فرضیه ی نرمال بودن آن با استفاده از معیار اسمیرنف کلموگروف انجام شده است. با توجه به مقدار سطح معناداری که با sig نشان داده شده فرض نرمال بودن آن نیز پذیرفته میشود چون همه ی متغیرها از 0.05 بیشتر است. میتوان برای نتیجه گیری داده ها از نرم افزار spss هم استفاده کرد اما امروزه نرم افزار AMOS کاربرد بیشتری نسبت به spss دارد. البته برای تحلیل عامل اکتشافی از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
3-6- قلمرو موضوع و مکان و زمان پژوهش
1). قلمرو موضوع: بررسی رابطهی مراکز رشد اقتصادی یا انکوباتورها بر توسعه ی کارآفرینی که صاحب کسب و کاری شده اند میباشد.
2). قلمرو مکانی: شرکت های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه که فعال میباشند در حوزهی این پژوهش میباشند که تعدادی از آنها کارآفرین برتر نیز میباشند.
3). قلمرو زمانی: داده های این پژوهش در فروردین سال 1393 جمع آوری شده است. البته فعالیت آنها در سال های گذشته میباشد و هم اکنون نیز فعالیت دارند.
3-7- مدل پژوهش
با توجه به فرضیات مطرح شده، متغیرهای اصلی این پژوهش انکوباتورها یا مراکز رشد اقتصادی و دیگری کارآفرینی میباشد، که هر دو تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی (مردم) و سیاسی(دولت) متعددی میباشند. با توجه به این عوامل تأثیر گذار بر روند دو متغیر اصلی و در نهایت مراکز رشد میتوان مدل زیر را تنظیم نمود.
نمودار 3-1 – مدل پژوهش
همان طور که دیده میشود، در این مدل ابتدا افراد وارد انکوباتورها میشوند، آنها دارای ایده و طرح تجاری میباشند و مدتی را در آن سپری میکنند و آموزش هایی را میبینند و همچنین مشاوره هایی در آن خصوص به آن ها داده میشود. آن ها میتوانند در انکوباتورها به تولید به پردازند و پس از مدتی از انکوباتور خارج شوند. انکوباتورها منجر میشوند که کارآفرین برای خود شغلی بر پا کند حتی با گسترش موسسه، برای دیگران نیز ایجاد شغل میکند. کارآفرین به تولید و تجاری سازی کالا میپردازد که به نوبه خود سودمندی را به همراه دارد و به دنبال آن رشد و ترقی، توسعهی موسسه و اقتصاد محلی منجر میشود. کارآفرین با آموزش ها و مشاوره هایی که دیده است در صنعتی که فعالیت میکند به رقابت میپردازد و همچنین نوآور میشود. بعضی از کارآفرینان با تولید خود، علاوه بر بازارهای داخلی به صادرات و واردات کالا پرداخته اند. در این میان نقش حمایتی دولت، که با برنامه های خود همراه است بسیار تعیین کننده است. کارآفرین باید دانش و قدرت اجرا کردن را داشته باشد. البته نقش سرمایه نیز در بعضی موارد موثر است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1 مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع پژوهش، مسأله پژوهش، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری داده ها و … متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند . از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل داده ها شامل سه عملیات اصلی میباشد : ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی، 1387) بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند .
4-2- بخش اول : آمار توصیفی
ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخدهندگان
داده های توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامههای پژوهش، از نظر جنسیت، پایه و سن در جداول 4-1 و 4-2 و 4-3 ارائه می گردد .
جنسیت
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب جنسیت آنها