تحقیق درباره پارک های علم و فناوری و شرکت های کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه

مراکز رشد یک فضای مقرون به
صرفه و خدمات مناسبی دارد و
منجر به سرمایه گذاری جدید و رشد
شرکت ها میشود.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
در این پژوهش برای کیفی بودن مطالب از پرسشنامه و مصاحبه عمقی با خبرگان، کتابخانه و سایت و برای بررسی کمی بودن مطالب، از نرم افزار آموس برای رابطه میان متغیرهای موجود استفاده شده است. این نرم افزار امروزه کاربرد فراوانی پیدا کرده است. پژوهش فوق با استفاده از نرم افزار AMOSاجرا شده چون این نرم افزار، خروجی آن به صورت گرافیکی می باشد، امروزه کاربرد بهتری پیدا کرده است. البته از نرم افزار SPSS هم استفاده شده که در فصل چهارم جزئیات آن آورده شده است. پرسشنامه شامل 33 سوال می باشد که میان 200 نفر افراد کارآفرین توزیع شده است. جامعه آماری آن را صاحبان شرکت های کوچک و متوسط تشکیل داده اند.
3-2- روش پژوهش
روش پژوهش درواقع مجموعه عملیاتی است که پژوهشگر یافتههای میدانی و کتابخانهای خود را گردآوری، طبقهبندی، تلخیص وتجزیه وتحلیل آماری نموده و فرضیههای تدوین شده را مورد ارزیابی و در نهایت در باره آنها حکم صادر میکند و پاسخ سؤال یا فرضیه پژوهش را میدهد. اساس هر علم، روش شناخت آن است و ارزش و اعتبار هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار برده میشود.
3-2-1 روش شناسی بر حسب هدف
روش انجام پژوهش حاضر، بر مبنای هدف از نوع کاربردی میباشد. از نوع کاربردی از این نظر است که از دانش گذشته که شامل مقالات و کتاب های که از قبل انجام شده استفاده شده است. از نظر کنترل متغیرها، غیر آزمایشی از نوع همبستگی توصیفی و پیمایشی است. این پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی میباشد، چون این رخداد، ابتدا از قبل انجام شده یعنی عدهای تحت عنوان کارآفرین وارد انکوباتورها شده اند و مشغول فعالیت میباشند دوم به بررسی این موضوع میپردازد که چه عوامل و علت هایی باعث ورود آنها به مراکز رشد میشود و در آخر هم چون یافته های این پژوهش میتواند برای پژوهشگران بعدی مورد استفاده قرار گیرد و میزان رابطه ی متغیرها بر اساس موضوع پژوهش را نیز بررسی میکند. از نظر پیمایشی نیز طولی میباشد که به بررسی گروهی منتخب از کارآفرینان استان میپردازد. این پژوهش میان حدود 200 نفر از کارآفرینان که وارد انکوباتورهای استان یا مراکز رشد، شده اند و برای خود شغلی را ایجاد کرده اند میباشد.
3-2-2 روش شناسی از نظر نوع داده
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی، که در آن ضمن تشریح مراکز رشد اقتصادی یا انکوباتورها به رابطه ی مراکز رشد اقتصادی با کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر کرمانشاه پرداخته میشود. در این پژوهش که پژوهشی-کاربردی است برای بررسی رابطه ی مراکز رشد اقتصادی بر گسترش کارآفرینی میپردازد که از طریق تبادل نظر و مصاحبه عمقی با خبرگان اقتصادی و کارشناسان مراکز آموزشی و همچنین کارشناسان مراکز آموزشی و اساتید مدیریت و اقتصاد برخی دانشگاه ها، بررسی اسناد ومدارک، مشاهده و پرسشنامه به دست آمده است که عمده ترین روش آن همان پرسشنامه میباشد استفاده شده است. این پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است. همچنین نتایج این پرسشنامه از طریق نرم افزارهای آموس و SPSS بوده و از فرمول آلفای کرونباخ ارزیابی شده و برای پایایی پرسشنامه نیز از آن استفاده شده است.
3-3- جامعه آماری و نمونه گیری
جامعه ی آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه میباشد که دارای ویژگیهای زیر می باشند:
1). تمامی آنها در دوره های آموزشی که در پارک های علم و فناوری شرکت کرده اند.
2). اکثر شرکت ها فعال بوده و از پارک های علم و فناوری خارج شده اند و تعدای نیز در پارک ها مستقر میباشند.
3). تمامی مدیران شرکت ها کارآفرین هستند و داده های آنها توسط اداره ی صنایع و بیشتر از پارک های علم و فناوری کرمانشاه برای انجام پژوهش، گرفته شده است.
3-4- روش و ابزار جمع آوری آمار و داده ها
3-4-1- روش جمع آوری داده های پژوهش
الف). در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و سایت جهت تدوین ادبیات بخش های نظری، مخصوصا قسمت های مربوط به پیشینه و مبانی نظری پژوهش استفاده شده است.