تحقیق درمورد اثرات نامتقارن و درجه حرارت

دانلود پایان نامه

گنبدهای گروه 2: با توجه به فرازش انجام گرفته در این گنبدها که شامل دو فرازش چلیک‌گونه می‌باشد، برای این گروه علاوه بر رعایت نکات گفته شده در مورد بارگذاری‌های متقارن و نامتقارن در مورد گنبد پایه، هر یک از چلیک‌ها نیز به نوبه‌ی خود مورد بارگذاری قرار گرفته و نهایتاً بیشترین بار ناشی از این دو بارگذاری به سازه اعمال شده است.
گنبدهای گروه 3: روند بارگذاری این نوع از گنبدها مانند گنبدهای گروه 2 می‌باشد و تنها تفاوت آن مقادیر حاصله است که به دلیل تفاوت‌های هندسی موجود می‌باشد.
گنبدهای گروه 4: در این گروه از گنبدها دو گنبد PH.DD.001 و PH.DD.002 به روش سقف‌های قوسی شکل بارگذاری شده‌اند ولی سه گنبد PH.DD.003 و PH.DD.004 و PH.DD.005 به دلیل شباهت فرم هندسی آنها به سقف‌های دندانه‌ای علاوه بر محاسبات انجام شده برای بارگذاری سقف‌های قوسی شکل، با استفاده از شکل 5-1 که منطبق بر بند 7-4-4 آیین‌نامه‌ی AISC-7 نیز می‌باشد مورد محاسبات بارگذاری سقف‌های دندانه‌ای شکل نیز قرار گرفته‌اند و در نهایت‌ مقادیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در تمامی گروه‌ها با توجه به اینکه برخی از گنبدها در دو جهت نامنظم می‌باشند نیروی باد مطابق آیین‌نامه‌ی AISC 7-05 در دو جهت عمود بر هم به سازه وارد و اثرات نامتقارن هر یک به طور مجزا بررسی و سازه بر اساس بحرانی‌ترین حالت بارگذاری تحلیل و طراحی شده است.


نمونه هایی از بارگذاری برف انجام شده در نرم افزار SAP2000 در اشکال زیر نشان داده شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره نرخ بازده بدون ریسک و بازده مورد انتظار

شکل 5- 12 نمونه‌ای از گنبدهای گروه 1 تحت بارگذاری متقارن

شکل 5- 13 نمونه‌ای از گنبدهای گروه 2 تحت بارگذاری متقارن

شکل 5- 14 نمونه‌ای از گنبدهای گروه 3 تحت بارگذاری متقارن

شکل 5- 15 نمونه‌ای از گنبدهای گروه 4 تحت بارگذاری متقارن

شکل 5- 16 نمونه‌ای از گنبدهای گروه 1 تحت بارگذاری نامتقارن

شکل 5- 17 نمونه‌ای از گنبدهای گروه 2 تحت بارگذاری نامتقارن

شکل 5- 18 نمونه‌ای از گنبدهای گروه 3 تحت بارگذاری نامتقارن
5-3 . بارگذاری حرارتی
تغییرات درجه حرارت که عامل اصلی در بارگذاری حرارتی سازه می‌باشد معادل 45 درجه‌ی سانتیگراد بروی گنبدها اعمال شده است. این برآورد حرارت بصورت اختلاف دمای زمان ساخت و تغییرات دما پس از آن فرض شده است. از دلایل این نوع بارگذاری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
در این گنبدها به دلیل استفاده از مقاطع لوله‌ای شکل که ضخامت آن درمقایسه با قطر بیرونی آن بسیار کم می‌باشد هدایت حرارتی شعاعی در مقایسه با هدایت محوری یا طولی بسیار ناچیز است و می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که بارگذاری حرارتی عمدتاً بصورت محوری است.
در این گنبدها به دلیل وجود پوشانه، کلیه‌ی قسمت‌های مقاطع لوله در یک محیط قرار دارد و از گرادیان حرارتی به دلیل ناچیز بودن صرف نظر شده است.
در این گنبدها به دلیل استفاده از مقاطع فلزی که از ضریب هدایتی بالایی برخوردارند اختلاف تنش‌های حرارتی در قسمت‌های تحتانی و فوقانی لوله‌ها و همچنین ترازهای مختلف آنها، بسیار ناچیز و قابل صرف نظر می‌باشد.
با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق به دلیل اهمیت تنش‌های ایجاد شده تحت بارگذاری حرارتی بررسی این تنش‌ها بصورت گرادیانی همواره هایز اهمیت می‌باشد که در این پایان‌نامه به بررسی این مورد پرداخته نشده است و اثرات حرارت بصورت بارگذاری محوری در نظر گرفته شده است.