تحقیق درمورد اطمینان و مقایسه

دانلود پایان نامه

بنابراین طبق رابطه‌ی 5-1 داریم:

نتیجه‌ی بارگذاری متقارن در قسمت‌های مختلف این گنبد مطابق قسمت a شکل 5-10 می‌باشد.
جهت تعیین بارگذاری نامتقارن کافی است بار برف از سطح رو به باد حذف شده و بروی سطح پشت به باد به اندازه 20% افزایش داده شود که در مورد گنبد SS.DD.003 در قسمت b شکل 5-10 این بارگذاری نمایش داده شده است:

شکل 5- 10 بارگذاری بار برف برای گنبد SS.DD.003 بر اساس آیین‌نامه‌ی سازه‌ها‌ی فضاکار ایران
ب) محاسبات بر اساس آیین‌نامه‌ی AISC 7-05[3]:
بارگذاری بار برف در این آیین‌نامه بر اساس روابط 5-5 و 5-6 می‌باشد.
در این روابط Cs از روی نمودار مربوط به سقف سرد شکل 4-5، برای حالات در نظر گرفته شده در شکل‌های 5-2 تا 5-4 به صورت زیر محاسبه شده است.

همچنین مقادیر ضرایب Ce، Ct و I باتوجه به فرضیات ذکر شده وهمچنین کاربری این نوع گنبدها که اکثراً فروشگاه و نمایشگاه می‌باشد و مطابق شکل‌‌های 5-5 تا 5-8 برابر 2/1 ، 1/1 و 1 می‌باشند. بنابراین بارگذاری متقارن و نامتقارن بر اساس شکل 5-3 در این گنبد مطابق شکل 5-11 بدست می آید.

ج) مقایسه‌ی نتایج مربوط به دو آیین‌نامه
با مقایسه‌ی مقادیر حاصله از محاسبات بارگذاری‌های متقارن و نامتقارن بر اساس هر دو آیین‌نامه‌ی مذکور نکات زیر حایز اهمیت می‌باشد:
در مورد بارگذاری متقارن آیین‌نامه‌ی ایران گرچه مقادیر بیشتری را بدست می‌دهد ولی در رابطه مربوطه پارامترهایی چون ضرایب زاویه‌ی تابش، دما و درجه‌ی اهمیت، در نظر گرفته نشده است، لذا می‌توان گفت رابطه پیشنهادی آیین نامه‌ی ‌‌ AISC 7-05 کامل‌تر می‌باشد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی

شکل 5- 11 بارگذاری بار برف برای گنبد SS.DD.003 بر اساس آیین نامه‌ی AISC 7-05.
در مورد بارگذاری نامتقارن آیین‌نامه‌ی ایران علاوه بر در نظر نگرفتن پارامترهای مذکور در بند 1 مقادیر کمتری نسبت به ‌آیین نامه‌ی ‌‌ AISC 7-05 بدست می‌دهد که خلاف جهت اطمینان می‌باشد.
لذا با در نظر گرفتن نکات فوق در این تحقیق در مورد بارگذاری بار برف از آیین‌نامه‌ی‌ AISC 7-05 استفاده شده است.
د) بارگذاری برف در گنبدهای گروه‌های مختلف
با توجه به موارد ذکر شده در بارگذاری برف هر یک از گروه‌ها نکات زیر در نظر گرفته شده است:
گنبدهای گروه 1: گنبدهای گروه 1 جزء قوس‌های ساده به‌ شمار رفته و در مورد بارگذاری آنها مطابق نمونه‌ی شرح داده شده در فوق عمل شده است.