تحقیق درمورد تغییر رفتار و مقررات ملی

دانلود پایان نامه

شکل 1- 5 نمونه‌هایی از گنبد به ترتیب از راست گنبد پیازی‌، گنبد اسکالپ و گنبد دیامتیک [2]
. اتصالات در گنبدها
سازه‌های فضاکار از نظر نوع ساختار و اتصالات به دسته‌های زیادی تقسیم می‌شوند که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
سیستم انگلیسی Space Deck


سیستم آلمانی Mero Deck
سیستم لوزی شکل Diamond Deck
سیستم اس دی سی SDC Deck
سیستم تک پیچ Single Bolts
سیستم هشت نقطه‌ای Octatube Nodes
Unibat Unitrust
در این تحقیق تمامی اتصالات صلب انتخاب شده‌اند و برای چنین اتصالی از سیستم SDC Deck که نمونه‌هایی از آن در شکل 1-7 نشان داده شده است استفاده می‌شود.

شکل 1- 6 نمونه‌هایی از اتصال SDC [1]
. اهداف و گستره
از آنجا که هر یک از فرم‌های سازه‌های فضاکار تحت کنش‌های مختلف که از انواع آن می‌توان به کنش‌های دینامیکی چون زلزله و باد و همچنین کنش‌های استاتیکی مانند وزن سازه و بار برف اشاره کرد رفتار خاصی دارند و هیچیک از فرم‌ها رفتار مشابهی با سایر فرم‌ها ندارند، هر یک از آنها نیازمند رفتارشناسی خاص خود با توجه به ویژگی‌های منحصر به خود می‌باشند. در این بین فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار مانند گنبدهای فرازش‌یافته از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. فرازش در حقیقت تابعی است که انواع سازه‌های فضاکار را در جهت اهداف مختلف که در این تحقیق بهینه‌کردن وزن سازه است ترکیب می‌کند و سازه‌ای به وجود می‌آورد که ترکیبی از سازه‌های پیشین خود با رفتاری کاملاً متفاوت می‌باشد. گنبدهای فرازش‌یافته گنبدهای شبکه‌ای معمولی هستند که عمل فرازش در آنها باعث تغییر رفتار سازه ای آنها شده است.
هدف اصلی در این تحقیق رفتارشناسی چهار گروه از گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک با استفاده از آیین‌نامه‌های سازه‌های فضاکار ایران ‌[1]، AISC-7‌ [3]، آیین‌نامه‌ی طراحی ساختمان در برابر زلزله، استاندارد 2800‌ [4] و FEMA- 356‌[5] و همچنین مبحث ششم مقررات ملی ساختمان [6] به منظور تعیین هندسه بهینه است. نمونه‌ای از این گنبدها در شکل 1-7 ترسیم شده است.
در این تحقیق پس از مقدمه و مروری بر ادبیات در فصل‌های اول و دوم و تاشه‌پردازی سازه‌ها در فصل سوم و همچنین معرفی گنبدهای مورد مطالعه در فصل چهارم به بررسی رفتار وزنی سازه‌ها تحت اثر وزن خود آنها و اثر بار برف بروی آنها در فصل پنجم پرداخته شده است. در فصل ششم به رفتار‌شناسی لرزه‌ای و مشخص کردن مهمترین پارامتر مؤثر بر آن و در فصل هفتم به بررسی اثر باد روی سازه پرداخته شده است. و نهایتاً در فصل هشتم به مختصر نتایج حاصله از این تحقیق و پیشنهاداتی برای ادامه‌ی این روند ارایه شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره فعالیت های ورزشی و هزینه های درمان

شکل 1- 7 گنبد دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
. مقدمه
بهینه کردن وزن سازه‌های فضاکار از دیرباز مورد توجه بوده است و بخش خلاق در پروژه‌های مهندسی به شمار می‌رود. در مرحله‌ی اول سازه‌ها باید برای مقاومت در برابر بار‌هایی که به سازه اعمال می‌شود طراحی‌ شده و نباید از تغییر شکل‌های معینی‌ تجاوز کنند و در مرحله‌ی بعد این سازه‌ها باید اقتصادی هم باشند یعنی مورد بهینه‌سازی قرار گیرند. به طور خلاصه بهترین طراحی آن است که محدودیت‌های تنش و تغییر‌مکان را ارضا کرده و حداقل هزینه را در برداشته باشد.
با توجه به اینکه تمرکز این تحقیق بر روی رفتارشناسی و بهینه‌ کردن وزن گنبدهای شبکه‌ای است، در این قسمت به طور مختصر برخی‌ مطالعات انجام شده در گذشته، ابزار حل و هدف نهایی آنها توضیح داده شده است که از جمله‌ی آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
در دو دهه‌ی اخیر توجه فزآینده‌ای به رفتار لرزه‌ای سازه‌های فضاکار در سطح جهان و به ویژه در کشورهای ژاپن و چین شده است.