تحقیق درمورد دوره بازگشت و استانداردها

دانلود پایان نامه

Ce : ضریب بادگیری
Cg: ضریب تندباد
Cp : ضریب فشار بیرونی میانگین‌گیری شده در سطح مورد نظر
فشار خالص باد وارد بر کل ساختمان یا سازه از جمع جبری فشار بر سطوح رو به باد و یا در بعضی موارد از جمع فشار و مکش سطوح حاصل می‌شود.
7-4-1. فشار متناظر با سرعت مبنا، q
سرعت باد اندازه‌گیری شده به مدت 3 ثانیه در ارتفاعm 10 از تراز سطح زمین باز در موقعیتی که ارتفاع موانع پراکنده اطراف محل اندازه‌گیری ازm 10 کمتر را سرعت باد مبنا می‌گویند. سرعت باد مبنا برای دوره بازگشت متوسط 50 ساله با احتمال وقوع سالانه‌ای برابر با 2% در نظر گرفته می‌شود .سرعت باد مبنا را باید از داده‌ها و اطلاعات سازمان هواشناسی و یا مدارک معتبر استحصال نمود. در این تحقیق از اطلاعات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان [6]، بارهای وارد بر ساختمان استفاده شده است. بر اساس اطلاعات این کتاب سرعت باد مبنا در محل پروژه که اصفهان در نظر گرفته شده استKg/m2 5/60 می‌باشد.
7-4-2 . ضریب بادگیری، Ce
ضریب بادگیری نمایانگر تغییرات سرعت باد با ارتفاع و همچنین آثار تغییر ویژگی‌های زمین اطراف و توپوگرافی محل می‌باشد. ضریب بادگیری برای روش استاتیکی به شرح زیر به دست می‌آید:
الف) 9/0≤2/0(10h/)، برای نواحی باز که ساختمان‌ها، درخت‌ها و یا موانع به صورت پراکنده در آن قرار دارند.
ب) 7/0≤3/0(10h/)7/0، برای نواحی ناهموار مانند مناطق شهرها، حومه‌ی شهری یا مناطق جنگلی در حالتی که این ناهمواری حداقل یک کیلومتر یا ده برابر ارتفاع ساختمان (هرکدام بزرگتر باشد) در بالا دست سازه ادامه یابد.
ت) سازه‌ها یا ساختمان‌هایی که بر تپه‌ها استقرار دارند، تحت تأثیر آثار افزایش یافته باد قرار می‌گیرند که به طور معمول فشاری افزونتر از فشار متناظر با سرعت باد مرجع را اعمال می‌نمایند، در این صورت باید ضریب بادگیری را از آیین‌نامه‌ها و استانداردهای معتبر بین‌المللی به دست آورد.
در این تحقیق به دلیل کاربری گنبد دیامتیک تک لایه در منطقه شهری از بند ب استفاده شده است.
7-4-3. ضریب تندباد، Cg
ضریب اثر تندباد به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:
الف) برای کل ساختمان و اعضای اصلی سازه: 2=Cg
ب) برای فشار و مکش بیرونی وارد بر اجزای کوچک نما: 5/2=Cg
7-4-4. ضریب فشار بیرونی، Cp
مقادیر بیشینه‌ی ضرایب فشار و مکش و مقدار ضریب بر‌کنش کلی برای سازه‌های گنبدی متشکل از بخشی از کره مستقر بر زمین با توجه به شکل 7-1 به دست آمده است:

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مشکلات کودکان حساب نارسا و ابزارهای اندازه گیری

شکل 7- 1 . مقادیر Cp، ضریب فشار خارجی و گنبد دیامتیک تک لایه تحت کنش‌های ناشی از باد
فشار خالص ناشی از باد
فشار خالص ناشی از باد بر یک جزء یا تمام سطح یک ساختمان از جمع جبری فشار و مکش درونی و بیرونی بدست می‌آید .مطابق آیین‌نامه‌ی سازه‌های فضاکار ایران اگر شیشه و یا پنجر‌ه‌ای در توفان شکسته شود، فشار قابل توجهی به داخل نفوذ کرده و باعث تشدید اختلاف فشار درونی و بیرونی می‌گردد. از آنجا که این تغییر فشار در موارد متعددی باعث فروریختگی نشده است، اختلاف فشار بدون ضریبی برابر Kg/m225 در مواردی که مجموع بازشوها از 1‌% مساحت کل گنبد کمتر باشد در مرجع شماره‌ی [1] پیشنهاد شده است.
نیروی ناشی از باد بر اجزای گنبد
نیروی ناشی از باد بر اجزای گنبد از رابطه‌ی 7-2 محاسبه و بر گنبدها اعمال گردیده است.
(7-2) F نیروی ناشی از باد که در این تحقیق بصورت نیروی گرهی بر نقاط گنبد اعمال شده است.
P فشار یا مکش باد که از رابطه‌ی 7-1 محاسبه می شود.