تحقیق درمورد دینامیکی و مقایسه

دانلود پایان نامه

SS.DD.001 22.60° 0.1 2.48
SS.DD.002 43.60° 0.2 2.09
SS.DD.003 62.10° 0.3 2.23
SS.DD.004 77.50° 0.4 2.41


SS.DD.005 90.00° 0.5 2.79
گنبدهای گروه 2
نتایج مربوط به گنبدهای گروه 2 در شکل‌های 6-13 و جدول 6-3 منعکس گردیده است. مطابق این جدول، کمترین و بیشترین زمان تناوب گنبدها به ترتیب مربوط به گنبدهای PP.DD.003 و PP.DD.005 می‌باشد و با مقایسه‌ی گنبدهای گروه 1 و 2 می‌توان چنین نتیجه گرفت که با ایجاد فرازش با ابعاد ثابت همچنان بیشترین زمان تناوب به ترتیب مربوط به نسبت H/S برابر 5/0 می‌باشد ولی کمترین زمان تناوب مربوط به نسبت H/S برابر 3/0 می‌باشد و همچنین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ایجاد فرازش در نسبت‌های پایین خیز به دهانه نتیجه‌‌ی مطلوبی دارد (کمتر شدن زمان تناوب). تأثیر فرازش ایجاد شده در شکل اول مدی در شکل‌ 6-13 نشان داده شده است.

شکل 6- 13 مد اول مدل‌های گنبدی گروه 2
مطابق این شکل حرکت مد اول برای مدل با زاویه‌ی پوشش°‌90=φ در گنبد پایه، تقریباً به صورت افقی است، در حالی که برای°‌6/43=φ و°‌1/62=φ یک حرکت دورانی راستگرد است به طوری که هنگامی که رأس سازه به سمت راست می‌رود، سمت چپ آن به پایین و سمت راست به بالا حرکت می‌کند و نهایتاً برای °‌5/77=φ حرکتی بینابین میان دورانی و افقی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خیز گنبد پایه یا زاویه‌ی
جدول 6-3. تناوب پایه‌ی گنبدهای گروه 2
COD φ H/S(m) T(s)
PP.DD.001 22.60° 0.1 1.93
PP.DD.002 43.60° 0.2 1.66
PP.DD.003 62.10° 0.3 1.36
PP.DD.004 77.50° 0.4 2.56
PP.DD.005 90.00° 0.5 2.96
پوشش آن در این گروه از گنبدها نیز نقش تعیین کننده‌ای در شکل حرکت مدی آنها دارد. همانطور که در فصل تاشه‌پردازی نیز اشاره شد در گنبدهای این گروه ابعاد فرازش ثابت و نسبت‌های هندسی گنبد پایه مشابه گروه 1 متغیر است.
گنبدهای گروه 3
در گنبد‌های گروه 3، تأثیر‌تغییر دهانه‌ی فرازش با خیز ثابت بر خواص دینامیکی سازه بررسی می‌شود که نتایج در شکل 6-14 و جدول 6-4 منعکس گردیده است. مطابق این جدول، کمترین و بیشترین زمان تناوب گنبدها به ترتیب مربوط به گنبدهای PS.DD.005 و PS.DD.001 می‌باشد و با توجه با این موضوع می‌توان چنین گفت که با افزایش نسبت s/h در فرازش ایجاد شده زمان تناوب سازه کاهش می‌یابد.
مطابق شکل 6-14 حرکت مد اول برای مدل با نسبت دهانه‌ی به خیز 1 در فرازش یک حرکت دورانی راستگرد است به طوری که هنگامی که رأس سازه به سمت راست می‌رود، سمت چپ آن به پایین و سمت راست به بالا حرکت می‌کند در حالیکه برای نسبت‌های 2 و 3 و 4 و 5 شکل مدی اول یک حرکت افقی است. با توجه به این موضوع می‌توان چنین گفت که نسبت فرازش 1 تأثیری بر شکل مدی گنبد ندارد و این شکل مطابق همان شکل مدی گنبد پایه است ولی با افزایش این نسبت شکل مدی دچار تغییرات می‌شود. ‌‌

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی و نهادهای اجتماعی

شکل 6- 14 مد اول مدل‌های گنبدی گروه 3
در این گروه از گنبدها (همانطور که در قسمت تاشه‌پردازی به ‌آن اشاره شد) در حالیکه خیز فرازش ثابت است دهانه‌ی آن در مدل‌ها افزایش می‌یابد که می‌توان اثرات این تغییر را چنین تفسیر کرد که با افزایش s/h در فرازش انحنای تغییر مکان افقی آنها کمتر شده است
جدول 6-4. تناوب پایه‌ی گنبدهای گروه 3
COD φ s/h T(s)