تحقیق درمورد رفتارشناسی و مدل‌سازی

دانلود پایان نامه

شکل3- 14 تابع استفاده شده در فرازش چلیک‌گونه[40]
در شکل 3-14 نحوه‌ی تعریف تابع Baple که مخفف Barrel pellevation است، نشان داده شده است. براساس این تابع دو فرازش چلیک‌گونه، بصورت دو خط موازی (مطابق ستون دوم شکل 3-14) با سطح مقطع فرازش مطابق ستون اول شکل 3-15 در سازه‌ی فضاکار پایه ایجاد می‌شود. اولین مؤلفه از این تابع بیانگر کد سطح مقطع فرازش است (عدد 1 کد مقطع نیم‌کره، عدد 2 کد مقطع بیضوی، عدد 3 کد مقطع سهموی است). در این تابعcx1 ‌‌‌، cy1‌، cx2 و cy2 نشان دهنده‌ی چهار نقطه‌ و مشخص کننده‌ی دو راستای موازی فرازش‌ها ، s پارامتر دهانه‌ی فرازش و h خیز فرازش می‌باشد.
در این تحقیق از فرازش چلیک‌گونه‌ی سهموی به دلیل هماهنگی هندسی بیشتر این نوع چلیک در ادغام با گنبد کروی استفاده شده است و همچنین ابعاد و پارامترها به نحوی انتخاب شده‌اند که فرازش‌ها با یکدیگر ادغام نداشته باشند. مراحل ابتدایی تاشه‌پردازی این گروه از گنبدها مطابق شکل 3-15 می‌باشد.

شکل3- 15 مراحل اولیه فرازش چلیک‌گونه (ابعاد نشان داده شده بصورت نمایشی می‌باشند)

فصل چهارم
مدل‌سازی و معرفی گنبدهای مورد مطالعه
4-1. کلیات
مدل‌سازی ریاضی یک مدل مجازی از سازه‌ی واقعی است که رابطه‌ی بین اجزای سازه، مشخصات مکانیکی، هندسه‌ی سازه، عوامل و بارهای مؤثر و پاسخ سازه را تعیین می‌کند. در این تحقیق مدل‌سازی ریاضی یا تاشه‌پردازی گنبدها براساس جبر فرمکسی در برماره‌ی دیامتیک که در بخش‌های قبلی شرح داده شده است و با استفاده از نرم‌افزار فرمین انجام شده است. در ادامه به شرح گروه‌های در نظر گرفته شده و در این تحقیق پرداخته شده است.
به منظور بررسی حالات مختلف هندسی گنبد دیامتیک فرازش‌یافته، 4 گروه مختلف که هر یک دارای پارامترهای هندسی متغیر می‌باشند، مدل‌سازی شده است. این 4 گروه عبارتند از:
4-2 .گروه 1 : گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک ساده با نسبت‌های مختلف خیز به دهانه
گنبدهای دیامتیک که در بخش 3-2 مورد معرفی قرار گرفتند در اینجا به عنوان گنبدهای پایه و در گروه 1 تحت عنوان گنبدهای دیامتیک ساده مدل‌سازی شده‌اند. گنبدهای پایه مدل اولیه‌ی گنبدهایی هستند که در مراحل بعدی عمل فرازش در آنها انجام می‌شود و بدیهی است که شناخت عملکرد سازه‌های اولیه امری اجتناب ناپذیر در بررسی و رفتارشناسی گنبدهایی است که از تغییرات آنها گنبدهای فرازیده به وجود می‌آیند. بنابراین گروه اول از گنبدها به این دسته اختصاص یافته است.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره فروشگاه های زنجیره ای و شرایط اجتماعی

شکل 4-1 نسبت‌های هندسی در گنبدها
این گنبدها در 5 نسبت مختلف ارتفاع به دهانه‌‌ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نسبت‌های هندسی در این گروه از گنبدها در شکل 4-1 نشان داده شده و مقادیر آنها در جدول 4-1 ذکر شده است (در این جدول H خیز، S طول دهانه، A زاویه‌ی روبش و R شعاع گنبد می‌باشد همچنین در این جدول SS.DD.001 نمایانگر کلمات Simple Span.Diamatic Dome و شماره‌ی نمونه می‌باشد).

شکل4- 2 گنبدهای دیامتیک تک‌لایه بدون ایجاد فرازش با نسبت‌های خیز به دهانه به ترتیب از چپ 1/0 و2/0 و3/0 و 4/0 و 5/0
جدول4- 1 نامگذاری و مشخصات هندسی گنبدهای گروه 1
CODE H(m) A R(m) S(m) H/S
SS.DD.001 3.6 22.60° 46.8 36 0.1
SS.DD.002 7.2 43.60° 26.1 36 0.2
SS.DD.003 10.8 62.10° 20.42 36 0.3
SS.DD.004 14.4 77.50° 18.44 36 0.4
SS.DD.005 18 90.00° 18 36 0.5
دهانه‌ی این گنبدها بصورت ثابت 36 متر در نظر گرفته شده و سپس مطابق پارامترهای شکل 4-1 با در نظر گرفتن نسبت‌های خیز به دهانه‌ی 1/0 و2/0 و3/0 و 4/0 و 5/0 مدل‌های شکل 4-2 که 5 مدل می‌باشد، ساخته شده است. پارامترهای هندسی بکار رفته در این گنبدها مانند طول دهانه و نسبت‌های خیز به ارتفاع همانند گنبدهای مورد مطالعه در مراجع [12]‌، [13] و [17] می‌باشند. به طور مثال در همه‌ی این مراجع ذکر شده طول دهانه بین 30 تا 40 متر بوده و نسبت‌های هندسی خیز به دهانه در آنها نیز دقیقاً منطبق بر مدل‌های مورد مطالعه در این تحقیق می‌باشد. عبارات فرمکسی این تاشه‌ها در پیوست 1 موجود می‌باشد.