تحقیق درمورد روش تحلیل و سیستم‌ها

دانلود پایان نامه

سطح مؤثر باد
به سطحی گفته می‌شود که برای تعیین ضرایب فشار باد به کار برده می‌شود.
ارتفاع مرجع
برای ساختمان‌های تحت تأثیر فشار بیرونی ارتفاع مرجع “h”برای تعیین ضریب بادگیری Ce به صورت زیر تعریف می‌شود:
الف) برای ساختمان‌های کوتاه دارای ارتفاع کوچکتر ازm 20:
برابر با ارتفاع میانگین سقف یاm 6 هرکدام بزرگتر باشند. در صورتی که شیب سقف کمتر از° 7 باشد، ارتفاع لبه را می‌توان جایگزین ارتفاع میانگین نمود.
ب) برای ساختمان‌های بلند:
h برای وجه روبه باد: برابر با ارتفاع واقعی نقطه مورد نظر از تراز زمین.
h برای وجه پشت به باد: برابر با نصف ارتفاع ساختمان.
h برای سقف و دیوارهای جانبی: برابر با ارتفاع ساختمان.
پ) برای فشارهای درونی، h برابر نصف ارتفاع ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
گنبدهای دیامتیک مورد مطالعه در این تحقیق در دسته‌ی الف ساختمان‌های کوتاه قرار دارند.
روش‌های محاسبه‌ی بارهای باد
روش‌های مجاز تحلیل آثار ناشی از بارهای باد عبارت‌اند از:
الف) روش تحلیل استاتیکی
نیروهای باد مطابق بند 3-2-11-4 آیین‌نامه‌ی سازه‌های فضاکار ایران تعیین می‌شوند. آثار ناشی از باد باید برای سیستم‌های اصلی مقاوم در برابر نیروی باد و همچنین برای اجزای فرعی و پوشانه‌ی سازه‌های فضاکار محاسبه شوند.
ب) روش تحلیل دینامیکی
این روش در مورد ساختمان‌ها و ساز‌ه‌هایی که ارتفاع آنها بزرگتر از چهار برابر حداقل عرض مؤثر و یا بزرگتر ازm 120 باشد الزامی است.
پ) روش تجربی
روش تجربی یا روش تونل باد بالاخص برای سازه‌ها و ساختمان‌هایی که تحت آثار هوابندی یا کانالی ناشی از موانع یا سازه‌های بالادست قرار می‌گیرند و همچنین سازه‌هایی که ناپایداری آیروالاستیکی و آیرودینامیکی دارند و همچنین سازه‌هایی با هندسه‌ی پیچیده که تحت هیچ یک از روش‌های ذکر شده نتوان پاسخ سازه را تخمین زد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این تحقیق از روش اول (روش تحلیل استاتیکی) استفاده شده است.
تعیین فشار باد
فشار یا مکش ناشی از باد بر یک جزء یا تمام سطح یک سازه یا ساختمان از رابطه 7-1 محاسبه می‌گردد:
(7-1) در رابطه‌ی بالا
P : فشار بیرونی که به صورت استاتیکی و عمود بر سطح وارد می‌شود که می‌تواند به صورت فشار وارده بر سطح یا مکش در جهت خارج از سطح باشد.
q : فشار متناظر با سرعت مبنا