تحقیق درمورد مؤلفه‌های و استاندارد

دانلود پایان نامه

شکل 6- 8 طیف ترکیبی پاسخ مؤلفه‌های افقی زلزله Northridge

شکل 6- 9 طیف ترکیبی پاسخ مؤلفه‌های افقی زلزله San Fernando

شکل 6- 10 طیف ترکیبی پاسخ مؤلفه‌های افقی زلزله Whittier Narrows
مقیاس کردن شتاب نگاشت‎ها
مقیاس کردن شتاب نگاشت‎ باید به گونه‎ای باشد که طیف بدست آمده از هر یک از شتاب ‎نگاشت‎ها با نسبت میرایی 5% در محدوده زمان تناوبی T5/1 تا T2/0 با طیف طرح استاندارد مطابقت داشته باشد.
مطابق آیین‌نامه‌ی 2800‌ [4] برای مقیاس کردن شتاب‎ نگاشت‎های انتخاب شده بصورت زیر عمل شده است:
1- کلیه شتاب نگاشت‎ها به مقدار حداکثر خود مقیاس شده‌اند. بدین معنی که حداکثر شتاب همه‌ی آنها برابر با شتاب ثقل زمین (g) است.
٢- طیف پاسخ شتاب هر یک از زوج شتاب نگاشت‎های مقیاس شده، با منظور کردن نسبت میرایی ۵‌% تعیین شده است.
٣- طیف‎های پاسخ هر زوج شتاب نگاشت با استفاده از روش جذر مجموع مربعات با یکد‎یگر ترکیب شده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج ساخته شده است .این طیف‌ها در شکل‌های 6-8 تا 6-10 نشان داده شده است.
۴- طیف‎های پاسخ ترکیبی سه زوج شتاب نگاشت، متوسط‌گیری شده و در محدوده‌ی زمان‎های تناوب T5/1 تا T2 با طیف طرح استاندارد مقایسه شده و ضریب مقیاس آنچنان تعیین شده است که در این محدوده مقادیر متوسط‎ها در هیچ حالت کمتر از 4/1 برابر مقدار نظیر آن در طیف استاندارد نباشد.
۵- ضریب مقیاس تعیین شده در شتاب نگاشت‎های مقیاس شده در بند ١ ضرب شده و در تحلیل دینامیکی مورد استفاده قرار گرفته است.
طیف طرح استاندارد
طیف طرح استاندارد از حاصل ضرب مقادیر ضریب بازتاب ساختمان برای زمین نوع 3 در پارامترهای نسبت شتاب مبنا (A=0.25 پهنه با خطر نسبی متوسط (اصفهان)) و ضریب اهمیت ساختمان (I=1.2 ساختمان‎های با اهمیت زیاد، ساختمان‎هایی که خرابی موجب تلفات زیاد می‌شود‎‎) بدست می‎آید. این طیف با فرض نسبت میرایی 5% تعیین شده و در شکل 6-11 نشان داده شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع پس از اسلام و خرید و فروش

شکل 6- 11 طیف طرح استاندارد[4]
6-3. بررسی زمان تناوب و شکل مدی گنبدها
در این بخش و در شکل‌های 6-12 تا 6-15 به بررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار دینامیکی گنبدهای معرفی شده تحت بار دینامیکی زلزله و با استفاده از آنالیز تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی پرداخته و نتایج حاصله بررسی شده است. این کار جهت بررسی ساختار شکست سازه، یافتن بارهای بحرانی و همچنین تقویت سازه در نقاط ضعف آن انجام شده است. بدین منظور به بررسی اشکال مدی پرداخته شده است. در این شکل‌ها منظور از مد افقی این است که عمده حرکت سازه در جهت افقی بوده و در جهت افقی سازه نرمی بیشتری دارد و در هنگام زلزله انرژی بیشتری را جذب می‌کند. در ادامه پاسخ دینامیکی سازه در خصوص زمان تناوب اصلی و شکل مدی برای گروه‌های گنبد معرفی شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل در هر گروه به شرح زیر می‌باشد:
گنبدهای گروه 1
مد اول گروه 1 از گنبدها در شکل 6-12 و زمان تناوب اصلی آنها در جدول 6-2 منعکس گردیده است. مطابق این جدول، کمترین و بیشترین زمان تناوب گنبدها به ترتیب مربوط به گنبدهای SS.DD.002 و SS.DD.005 می‌باشد. در مورد شکل مدی مطابق شکل 6-12 حرکت مد اول برای مدل با زاویه‌ی پوشش °‌5/77=φ و °‌90=φ تقریباً به صورت افقی است، در حالی که برای °‌5/22=φ و °‌6/43=φ و °‌1/62=φ یک حرکت دورانی راستگرد است به طوری که هنگامی که رأس سازه به سمت راست می‌رود، سمت چپ آن به پایین و سمت راست به بالا حرکت می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خیز سازه یا زاویه‌ی پوشش آن نقش تعیین کننده‌ای در شکل حرکت مدی آن دارد و با بیشتر شدن H/S حرکت از حالت دورانی به افقی تبدیل می‌شود.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی و ساختار و اثربخشی سازمانی

شکل 6- 12 مد اول مدل‌های گنبدی گروه 1
جدول 6-.2 تناوب پایه‌ی گنبدهای گروه 1
COD φ H/S(m) T(s)