تحقیق درمورد مؤلفه‌های و محدودیت

دانلود پایان نامه

شکل3- 2 تاشه‌ی گنبد و یک مقطع عمودی از آن[2]
روابط موجود بین پارامترهای هندسی گنبدها مطابق روابط 3-1 و 3-2 می‌باشند.

(3-1)
(3-2)
در این روابط H خیز، S طول دهانه، A زاویه‌ی روبش و R شعاع گنبد می‌باشد.
برای ایجاد تاشه‌ی چنین گنبدی از برماره‌ای بنام برماره‌ی کروی استفاده می‌شود. یک برماره کروی را می‌توان مجموعه‌ای از بینهایت کره‌ی هم مرکز تصور کرد. نمونه‌ای از این برماره و مؤلفه‌های آن در شکل 3-3 نشان داده شده است. مطابق این شکل این برماره دارای سه مؤلفه‌ می‌باشد. مؤلفه‌ی شعاعی که جهت آن با (U1) نشان داده شده است بیانگر شعاع کره، مؤلفه‌ی مداری که جهت آن با (U2) نشان داده شده است‌، بیانگر تعداد تقسیمات در جهت مداری است و مؤلفه‌ی نصف‌النهاری که جهت آن با (U3) نشان داده شده، بیانگر تعداد تقسیمات نصف النهاری است.

شکل3- 3 مولفه‌های برماره‌ی کروی برای پردازش تاشه گنبد[2]
3-2. تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک
3-2-1. کلیات
گنبدهای دیامتیک که نمونه‌ای از آن در شکل 3-4 نشان داده شده است یکی از کارآمدترین و پرکاربردترین نوع از گنبدهای شبکه‌ای تک لایه می‌باشد. یک گنبد دیامتیک از چندین قاچ با بافتاری مشخص از المان‌ها و گره‌ها تشکیل شده است. قسمت‌های مرزی طرفین قاچ در امتداد دو نصف‌النهار و مرزهای پایینی قاچ موازی راستای مدارها قرار دارند که تعداد تقسیمات در راستای U3 را فرکانس تاشه‌ی گنبد می‌گویند. برای نمونه گنبد نشان داده شده در شکل 3-4 از 6 قاچ تشکیل شده است که در این مورد گفته می‌شود فرکانس گنبد برابر 6 است [38]. به طور کلی هیچ محدودیتی در مورد تعداد قاچ‌ها و یا فرکانس گنبد وجود ندارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درباره راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای فراشناختی

شکل3- 4 نمونه‌ای از گنبد دیامتیک[2]
از مهمترین ویژگی‌های این گنبدها می‌توان به نبودن مشکل تراکم در رأس آن برخلاف سایر گنبدها اشاره کرد و همانطور که در شکل3-5،a نشان داده شده است نیازی به قطع اعضای مجاور رأس در گنبد دیامتیک نمی‌باشد. در حالیکه برای شکل3-5، b که مربوط به یک گنبد لملا می‌باشد، مشکل تراکم اعضا در رأس گنبد وجود دارد. در شکل 3-6 برای نشان دادن مشکل تراکم اعضا در سایر گنبدها نمونه‌ای از تاشه‌ی گنبدهای اشودلر و دنده‌ای نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود به دلیل مشکل تراکم اعضا در این گنبدها، اعضای مجاور رأس مورد قطع کلی و یا هرس قرار گرفته‌اند.

شکل3- 5 ساختار قاچ گنبدها. (a) گنبد دیامتیک بدون مشکل تراکم اعضا در رأس و (b) گنبد لملا با داشتن
مشکل تراکم اعضا در رأس[2]

شکل3- 6 گنبدهای دنده‌ای(ردیف بالا) و اشودلر(ردیف پایین) که اعضای مجاور رأس آنها مورد قطع کلی و یا هرس قرار گرفته اند[2]
تاشه پردازی گنبد براساس برماره‌ی کروی سبب تراکم اعضا در راس خواهد شد، لذا برای حل این مشکل برماره‌ی دیگری با عنوان برماره‌ی دیامتیک طراحی شده است که در این تحقیق نیز از آن استفاده شده است.
3-2-2. برماره‌ی دیامتیک
نمونه‌ای از برماره‌ی دیامتیک در شکل 3-7 نشان داده شده است. همانطور که در این شکل‌ ملاحظه می‌شود اولین مؤلفه از این برماره که با U1 نشان داده شده دقیقاً منطبق بر مؤلفه‌ی شعاعی برماره کروی که در بخش 3-1-5 به آن اشاره شد می‌باشد. مؤلفه‌ی سوم از برماره‌ی دیامتیک که با U3 نشان داده می‌شود نیز منطبق بر مؤلفه‌ی نصف‌النهاری برماره‌ی کروی است و تنها تفاوت بین برماره‌ی کروی و برماره‌ی دیامتیک در مؤلفه‌ی دوم که به صورت خطوط مورب هستند و با U2 نشان داده شده، می‌باشد. مؤلفه‌ی دوم از برماره‌ی کروی که مؤلفه مداری آن می‌باشد بیانگر تعداد تقسیمات در جهت مداری است ولی در برماره‌ی دیامتیک مؤلفه‌ی دوم بیانگر تعداد تقسیمات به صورت مورب در یک قاچ می‌باشد.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

شکل3- 7 خطوط شبکه در برماره‌ی دیامتیک[2]
3-2-3. توابع استفاده شده در تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک