تحقیق درمورد مدل‌سازی و دینامیکی

دانلود پایان نامه

همچنین با توجه به افزایش اختلاف وزنی در ترکیبات بارگذاری D+T+S و D+S+E همزمان با افزایش نسبت h/s می توان‌ نتیجه گرفت که با افزایش قله‌های فرازش اثرات دینامیکی بیشتر می‌شود یا به عبارت دیگر زلزله در گنبدهایی با نسبت‌های خیز به دهانه‌ی بالاتر اثر گذارتر از گنبدهای مسطح است.
6-7. نتیجه‌گیری
رفتار 20 گنبد مورد مطالعه در این تحقیق را در بارگذاری D+S+E در نمودارهای شکل 6-48 نشان داده شده است.

شکل 6- 48 رفتار گروه‌های مختلف گنبدها تحت بارگذاری زلزله

محور قائم این نمودار‌ها وزن گنبدها و محور افقی این نمودار نسبت‌های هندسی مختلف را نشان می‌دهند. البته با توجه به این موضوع که پارامترهای نسبت‌های هندسی مختلف در گروه‌های مختلف گنبدها متفاوت است و نشان دادن آنها در یک مقیاس منطقی نیست، منظور از این نمودارها نگاهی کلی بر 4 گروه گنبد از لحاظ وزنی و قیاس آنها است.


با توجه به شکل 6-48 چنین می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در بین این 20 گنبد در بارگذاری زلزله گنبدهای گروه 3 از لحاظ وزنی رفتار بهتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند و در بین 5 گنبد گروه 3 نسبت خیز به ارتفاع 5منجر به کمترین وزن شده است.
به طور کلی با مقایسه‌ی 20 گنبد مورد مطالعه در این فصل و مقایسه‌ی نتایج با شکل 5-26 می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که چون بار برف در این گنبدها بار غالب بوده و همچنین با دانستن اینکه شیب و هندسه‌ی گنبد از عوامل مهم در بارگذاری برف است می‌توان با یافتن هندسه‌ای که منجر به بار برف کمتری می‌شود که در این تحقیق از عامل فرازش در این مورد استفاده شده می‌توان وزن گنبدها را بهینه یابی نمود. همچنان‌که در مرحله‌ی اول ایجاد فرازش (گنبدهای گروه 2) منجر به کاهش 16‌% و در مرحله‌ی بعدی که یافتن هندسه‌ی فرازش بهینه است (گنبدهای گروه 3) منجر به کاهش 42‌% وزن گنبدها شده است.
در نهایت با توجه به تغییرمکان‌های موجود تحت بار زلزله که در تمامی گنبدها در مقایسه با مقادیر مجاز قابل قبول نبوده و نیاز به افزایش سطح مقطع برای کنترل تغییرمکان‌ها وجو داشته است، به طور کلی درمورد معیار کنترل کننده‌ در این فصل می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کنترل ناپایداری معیار اصلی طراحی بوده است.

مطلب مشابه :  اعتمادبه نفس چیست؟ وچگونه می توان آن رابهبود بخشید؟

فصل هفتم
بررسی رفتار گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته تحت بارباد
کلیات
دراین تحقیق ملزومات محاسبه‌ی بارهای ناشی از باد برگنبد مطابق آیین‌نامه‌ی سازه‌های فضاکار ایران [1] انجام شده است. این ملزومات عمدتاً در مورد سازه‌های فضاکار دارای انتظام هندسی و تقارن در توزیع سختی و جرم صادق بوده و با انحراف از این ویژگی‌ها، میزان دقت در کاربرد این ملزومات نیز کاهش می‌یابد. در مورد سازه‌های نامنظم و نیز سازه‌های دارای فرم‌های هندسی پیچیده یا مواردی که نوع و رفتار به گونه‌ای است که تخمین پاسخ دینامیکی سیستم به آثار ناشی از باد مستلزم بررسی‌های ویژه است باید از مطالعات عددی و آزمایشگاهی متناسب با نوع و میزان اهمیت پروژه بهره‌گیری شود. انجام آزمایش‌های تونل باد بسته به امکانات قابل دسترسی در مقیاس‌های واقعی یا بر مدل‌های به مقیاس کوچک ‌شده همراه با مدل‌سازی و تحلیل واقع گرایانه‌ی آثار توأم باد و سازه به منظور تعیین آثار ناشی از باد بر سازه و پاسخ دینامیکی سازه در این حالت‌ها ضروری خواهد بود؛ معذلک در مواردی که امکانات انجام آزمایش‌های تونل باد با دقت مورد نظر فراهم نباشد، مطالعات عددی روشنگر رفتار سازه در مقابل آثار محتمل ناشی از باد به عنوان مطالعات حدّاقل برای چنین سازه هایی الزامی است.
تعاریف
سازه‌های فضاکار باز
سازه‌هایی که مساحت سطوح بازشو در وجوه جانبی آنها حداقل 80% مساحت ظاهری سطوح جانبی آنها است.
سازه‌های فضاکار نیمه بسته
به سازه‌هایی اطلاق می‌شود که دو شرط زیر را ارضا نمایند:
الف) مساحت سطح کل بازشوها در وجهی که فشار بیرونی بر آن وارد می‌شود، به میزان 10‌% از مجموع مساحت سطوح بازشوها در بقیه وجوه سازه شامل دیوارها و سقف‌ها افزونتر باشد.
ب) مساحت سطح کل بازشوها در دیوار یا وجهی که فشار بیرونی بر آن وارد می‌شود، کوچکتر از 1% مساحت آن وجه باشد و در عین حال، مجموع مساحت بازشوها در سایر وجوه سازه از 20% تجاوز ننماید.
سازه‌های فضاکار بسته
سازه‌هایی که با شرایط سازه‌های باز یا نیمه بسته مطابقت نداشته باشند در این گروه طبقه‌بندی می‌گردند.
گنبدهای دیامتیک مورد مطالعه در این تحقیق در دسته‌ی سوم (سازه های فضاکار بسته) قرار دارند.