تحقیق درمورد مشارکت و نتیجه

دانلود پایان نامه

شکل 6- 17 مقادیر مشارکت جرمی گنبد SS.DD.002
با توجه به شکل 6-17 می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که با افزایش خیز گنبد از درصد اشتراک مدهای قائم و همچنین مدهای بالاتر کاسته شده و درصد اشتراک مدهای افقی و پایین‌تر افزایش یافته است. در این گنبد مجموعاً درصد اشتراک مدهای افقی در هر جهت‌ 40‌% و مدهای قائم 15‌% می‌باشد.

شکل 6- 18 مقادیر مشارکت جرمی گنبد SS.DD.003
ادامه‌ی روند افزایش شراکت مدهای افقی و کاهش مدهای قائم در این شکل نیز مشهود است. در این گنبد مجموعاً درصد اشتراک مدهای افقی در هر جهت 50‌% و مدهای قائم 14‌% می‌باشد.

شکل 6- 19 مقادیر مشارکت جرمی گنبد SS.DD.004
ادامه‌ی روند افزایش شراکت مدهای افقی و در این شکل نیز مشهود است ولی در این شکل کاهش شراکت مدهای قائم چشم‌گیر نمی‌باشد و این روند در این نسبت متوقف شده است. در این گنبد مجموعاً درصد اشتراک مدهای افقی در هر جهت 80‌% و مدهای قائم 13‌% می‌باشد.

شکل 6- 20 مقادیر مشارکت جرمی گنبد SS.DD.005
ادامه‌ی روند افزایش شراکت مدهای افقی در این شکل نیز مشهود است ولی درصد اشتراک مدهای قائم نیز تا حدودی دیده شده است. در این گنبد مجموعاً درصد اشتراک مدهای افقی در هر جهت 89‌% و مدهای قائم 20‌% می‌باشد.
6-4-2. گنبدهای گروه 2

شکل 6- 21 مقادیر مشارکت جرمی گنبد PP.DD.001
همانند گنبد SS.DD.001 در این گنبد نیز با دلیل خیز کم و تقریباً مسطح بودن گنبد مدهای قائم در این گنبد از نسبت اشتراک بیشتری برخوردار هستند و درصد اشتراک مدهای افقی کمتر از قائم می‌باشد و همچنین می‌توان به اشتراک مدهای قائم در مدهای پایین‌تر اشاره کرد که دلیل آن ایجاد فرازش در این گنبد است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

شکل 6- 22 مقادیر مشارکت جرمی گنبد PP.DD.002
در این گنبد نیز به دلیل افزایش خیز درصد اشتراک مدهای افقی افزایش و درصد اشتراک مدهای قائم کاهش یافته است و همچنین مدهای قائم به سمت مدهای بالاتر هدایت شده‌اند.

شکل 6- 23 مقادیر مشارکت جرمی گنبد PP.DD.003
ادامه‌ی روند افزایش درصد اشتراک مدهای افقی و کاهش درصد اشتراک مدهای قائم در این گنبد نیز ‌ به دلیل افزایش خیز دیده می‌شود. همچنین مدهای قائم به سمت مدهای بالاتر هدایت شده‌اند.

شکل 6- 24 مقادیر مشارکت جرمی گنبد PP.DD.004
ادامه‌ی روند افزایش درصد اشتراک مدهای افقی و کاهش درصد اشتراک مدهای قائم در این گنبد نیز ‌ به دلیل افزایش خیز دیده می‌شود. همچنین مدهای قائم به سمت مدهای بالاتر هدایت شده‌اند.