تحقیق درمورد مشاهده و در مدل

دانلود پایان نامه

4-3. گروه 2 : گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته با نسبت‌های مختلف هندسی در گنبد پایه
در این گروه به منظور بررسی اثر تغییرات نسبت‌های هندسی گنبد پایه در رفتار وزنی گنبدهای فرازش یافته، دو فرازش در گنبدهای گروه 1 اعمال شده است. مشخصات هندسی گنبدهای پایه و فرازش‌های ایجاد شده در آنها در جدول 4-2 ذکر شده است (در این جدول s طول دهانه‌ی فرازش ایجاد شده و h خیز آن می‌باشد و همچنین PP.DD.001 نمایانگر کلمات Permanent Pellevation .Diamatic Domeو شماره‌ی نمونه می‌باشد). در این گروه از گنبدها نسبت‌های هندسی فرازش ایجاد شده در مدل‌ها ثابت می‌باشد و همچنین

شکل 4- 3 تاشه‌های مربوط به گنبدهای گروه 2
دهانه‌ی گنبدهای پایه که فرازش در آن ایجاد شده بصورت ثابت 36 متر در نظر گرفته شده و سپس با در نظر گرفتن نسبت‌های خیز به دهانه‌ی 1/0 و2/0 و3/0 و 4/0 و 5/0 در گنبد پایه مطابق شکل 4-3 مدل‌ها ساخته شده است. عبارات فرمکسی این تاشه‌ها در پیوست 1 موجود می‌باشد.
جدول 4- 2 نامگذاری و مشخصات هندسی گنبدهای پایه و فرازش ایجاد شده در گنبدهای گروه 2
Basic dome parameter Pellevations parameter
CODE H(m) A R(m) S(m) H/S s(m) h(m)
PP.DD.001 3.6 22.50° 46.8 36 0.1 0.7R 0.2R
PP.DD.002 7.2 43.60° 26.1 36 0.2 0.7R 0.2R
PP.DD.003 10.8 62.10° 20.4 36 0.3 0.7R 0.2R
PP.DD.004 14.4 77.50° 18.4 36 0.4 0.7R 0.2R
PP.DD.005 18 90.00° 18 36 0.5 0.7R 0.2R
4-4. گروه 3 : گنبدهای دیامتیک تک لایه‌ی فرازش‌یافته با خیز ثابت و دهانه‌ی متغییر در فرازش چلیکی
این گروه از گنبدها جهت بررسی اثرات تغییر پارامتر دهانه‌ی فرازش در وزن گنبد فرازش‌یافته مدل‌‌سازی شده‌‌اند. در این گروه، گنبد پایه گنبدSS.DD.003 که گنبد بهینه از لحاظ وزنی در گنبدهای گروه 1 می‌باشد انتخاب شده و نسبت‌های هندسی در فرازش چلیک‌گونه‌ی ایجاد شده متفاوت است. همانگونه که در شکل 4-4 مشاهده می‌شود در حالیکه اندازه‌ی خیز در فرازش ایجاد شده ثابت می‌باشد (R 2/0) دهانه فرازش با نسبت‌های R2/0و R4/0 و R6/0 و R8/0 و R1 در مدل‌ها افزایش می‌یابد. Rشعاع گنبد پایه می‌باشد. مشخصات هندسی این گروه از گنبدها در جدول 4-3 خلاصه شده است (در این جدول PS.DD.001 نمایانگر

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله مصرف کنندگان و ایجاد تغییر

شکل4-4 تاشه‌های مربوط به گنبدهای گروه 3
کلمات Pellevation with Span variable.Diamatic Domeو شماره‌ی گنبد می‌باشد). عبارات فرمکسی این تاشه‌ها در پیوست 1 موجود می‌باشند.
جدول4- 3 نامگذاری و مشخصات هندسی گنبدهای پایه و فرازش ایجاد شده در گنبدهای گروه 3
Basic dome parameter Pellevations parameter
CODE H(m) A R(m) S(m) H/S s(m) h(m) s/h
PS.DD.001 10.8 62.10° 20.4 36 0.3 0.2R 0.2R 1
PS.DD.002 10.8 62.10° 20.4 36 0.3 0.4R 0.2R 2
PS.DD.003 10.8 62.10° 20.4 36 0.3 0.6R 0.2R 3
PS.DD.004 10.8 62.10° 20.4 36 0.3 0.8R 0.2R 4
PS.DD.005 10.8 62.10° 20.4 36 0.3 1R 0.2R 5