تحقیق درمورد مقایسه و مطالعه

دانلود پایان نامه

شکل 6- 43 تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 4


با توجه به شکل 6-43 می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که افزایش خیز در فرازش ایجاد شده باعث افزایش تغییرمکان‌ها به صورت موضعی (محل ایجاد فرازش) در گنبدهای SS.DD.003,4,5 و باعث کاهش کلی تغییرمکان‌ها در گنبدهای SS.DD.001,2 شده است.
به طور کلی در بین گنبدهای مورد مطالعه گنبد PP.DD.005 بیشترین تغییرمکان و گنبد PP.DD.001 کمترین تغییرمکان را در بین گنبدهای فرازش یافته و گنبد SS.DD.005 بیشترین تغییرمکان و گنبدSS.DD.001 کمترین تغییر مکان را در بین گنبدهای بدون فرازش به خود اختصاص داده‌اند.
6-6. بررسی رفتار وزنی گنبدها
الف) گنبدهای گروه 1
تغییرات وزنی با توجه به تغییرات نسبت‌های خیز به دهانه‌ی (H/S) گنبدهای گروه 1 در شکل 6-44 نشان داده شده است.

شکل 6- 44 تغییرات وزن گنبدهای گروه 1 تحت بارگذاری‌های مختلف
با توجه به شکل 6-44 می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در بین گنبدهای گروه 1 در ترکیب بار D+T نسبت H/S=0.2 منجر به کمترین و نسبت H/S=0.1 بیشترین وزن در گنبدها می‌گردد و همچنین با توجه به اختلاف وزن چشم‌گیری که بین ترکیب بارگذاری D+T و D+T+S وجود دارد و همچنین اختلاف ناچیز بین ترکیبات D+T+S و D+S+E می‌توان به این نکته اشاره کرد که وزن گنبدها به طور عمده تحت تأثیر بارگذاری برف قرار دارد یا به عبارت دیگر هر گنبدها تحت ترکیب بارD+S+E بیشترین وزن را نشان می‌دهند ولی بار برف بار غالب می‌باشد. نکته‌ی دیگری که می‌توان با توجه به این شکل به آن اشاره کرد این است که با افزایش ترکیبات بارگذاری از D+T به D+T+S و D+S+E نسبت H/S مربوط به مینیمم وزن از 2/0 به 3/0 تغییر کرده است که دلیل آن تأثیر شیب در بارگذاری برف است. با توجه به این موضوع نسبت H/S=0.3 نسبت هندسی بهینه در بین گنبدهای گروه 1 می‌باشد و بنابراین در گروهای بعدی که فرازش در گنبد ایجاد می‌شود برای نسبت هندسی گنبد پایه از این نسبت می‌توان استفاده کرد.
ب) گنبدهای گروه 2
تغییرات وزنی با توجه به تغییرات نسبت‌های خیز به دهانه‌ی گنبد پایه‌ (H/S) در گنبدهای گروه 2 در شکل 6-45 نشان داده شده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه نظریه واقعیت درمانی و نظریه دلبستگی بالبی

شکل 6- 45 تغییرات وزن گنبدهای گروه 2 تحت بارگذاری‌های مختلف
با توجه به شکل 6-45 و مقایسه‌ی آن با شکل 6-44 می‌توان چنین نتیجه‌گیری‌کرد که با ایجاد فرازش نسبت H/S که وزن گنبد در آن مینیمم است تغییر نکرده و همچنان برابر 3/0 است ولی نسبت مربوط به ماگزیمم وزن تغییر کرده و از نسبت H/S 1/0 به 5/0 در هر سه ترکیب بارگذاری تغییر کرده است. در شکل 6-45 نیز با افزایش ترکیبات بارگذاری از D+T به D+T+S و D+S+E نسبت H/S مربوط به مینیمم وزن از 2/0 به 3/0 تغییر کرده است که دلیل آن تأثیر شیب در بارگذاری برف است. با توجه به این موضوع نسبت H/S=0.3 نسبت هندسی بهینه در بین گنبدهای گروه 2 می باشد و بنابراین در گروهای بعدی که تغییرات هندسه‌ی فرازش در آنها بررسی می‌شود برای نسبت هندسی گنبد پایه‌ از این نسبت می‌توان استفاده کرد. و مجدداً مانند گنبدهای گروه 1 با توجه به اختلاف وزن چشم‌گیری که بین ترکیب بارگذاری D+T و D+T+S وجود دارد و همچنین اختلاف ناچیز بین ترکیبات D+T+S و D+S+E می‌توان به این نکته اشاره کرد که وزن گنبدها به طور عمده تحت تأثیر بارگذاری برف قرار دارد یا به عبارت دیگر هر چند با توجه به شکل مذکور گنبدها تحت ترکیب بار D+S+E بیشترین وزن را نشان می‌دهند ولی بار برف بار غالب می‌باشد.
از دیگر نتایجی که با توجه به شکل‌های 6-45 و 6-44 می‌توان به آن اشاره کرد که از مهمترین نتایج این بحث می‌باشد، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که با توجه به این موضوع که بار برف بار غالب است، فرازش ایجاد شده با روندی که منجر به کاهش این بارها شود منجر به اوزان کمتری از گنبدها شده است. چنانچه وزن مینیمم گنبدهای گروه 2، ‌‌t 12و مینیمم گنبدهای گروه 1،t ‌14 می‌باشد و می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که ایجاد فرازش منجر به کاهش 16‌% وزن گنبدهای گروه 1 شده است.
پ) گنبدهای گروه 3
تغییرات وزنی با توجه به تغییرات نسبت‌های دهانه به خیز در فرازش ایجاد شده (s/h) در گنبدهای گروه 3 در شکل 6-46 نشان داده شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد شرایط آب و هوایی و محصولات کشاورزی

شکل 6- 46 تغییرات وزن گنبدهای گروه 3 تحت بارگذاری‌های ‌مختلف
مطابق شکل 6-46 در ترکیب بارگذاری D+T مینییم وزن گنبدها در نسبت s/h=0.3 در فرازش ایجاد همانند نسبت گنبد پایه می‌باشد ولی در سایر ترکیبات مشاهده می‌شود که با افزایش این نسبت که نسبت دهانه‌ به ارتفاع در فرازش ایجاد شده است وزن گنبد کاهش می‌یابد که از دلایل آن می‌توان به کاهش انباشتگی برف به دلیل تغییر هندسه‌ی گنبد اشاره نمود. این موضوع را می‌توان تأکید مجدد بر غالب بودن بار برف بر سایر بارها دانست. در این گروه از گنبدها نسبت s/h=5 منجر به کمترین وزن و نسبت s/h=1 منجر به بیشترین وزن گنبدها شده است.
از نتایجی که از مقایسه‌ی شکل‌های 6-44 تا 6-46 می‌توان به آن اشاره کرد این است که با ادامه‌ی روندی که در مورد گنبدهای گروه 2 به آنها اشاره شد (ایجاد هندسه‌ای که منجر به کمترین بار برف شود) می توان روند بهینه‌یابی را ادامه داد. همچنانکه مینیمم وزن گنبدها در گروه 1، t14 و در گروه 2، t12 و در گروه 3، ‌t8/9 می‌باشد. به عبارت دیگر در این مرحله مینیمم وزن گنبد نسبت به حالت اولیه 42‌% کاهش داشته است.
ت) گنبدهای گروه 4
تغییرات وزنی با توجه به تغییرات نسبت‌های خیز به دهانه در فرازش ایجاد شده (h/s) در گنبدهای گروه 4 در شکل 6-47 نشان داده شده است.

شکل 6- 47 تغییرات وزن گنبدهای گروه 4 تحت بارگذاری‌های مختلف
مطابق شکل 6-47 مینیمم وزن گنبدها در تمامی ترکیبات بارگذاری گروه 4 در تمامی ترکیبات بارگذاری در نسبت h/s=1 و ماگزیمم آن در نسبت h/s=5 می‌باشد با توجه به این موضوع می توان چنین نتیجه‌گیری کرد که افزایش خیز در فرازش منجر به افزایش وزن گنبدها می‌شود و دلیل آن نیز امکان انباشتگی برف بیشتر در گنبدها می‌باشد.