تحقیق درمورد موقعیت و مطالعه

دانلود پایان نامه

در این رابطه α زاویه‌ی قوس با سطح افق می‌باشد.
پ ) در بام‌های شیب‌دار با زاویه‌ی شیب بیشتر از° ۶٠:
(5-4)

شکل 5- 1 ضریب CS برای سقف‌های گنبدی و دندانه‌ای شکل در بارگذاری متقارن و نامتقارن [4]
Ps بار برف مبنا می‌باشد که در آیین‌نامه‌های ایران فقط شامل شدت بار برف مبنا می‌شود. بار برف مبنا برای هر منطقه با توجه به شرایط منطقه تعیین می‌گردد.
2) بارهای نامتقارن ناشی از برف:
در بام‌های قوسی که در آنها زاویه‌ی خطی که پای قوس را به رأس آن متصل می‌کند بیشتر از °15 و کمتر از°‌60 است، اثرات ناشی از بارگذاری نامتقارن مطابق شکل 5-1 باید بررسی شود. برای این منظور کافی است بار برف از سطح رو به باد حذف شده و بر روی سطح پشت به باد به اندازه 20‌% افزایش داده شود.
5-1-3-2. بارهای متقارن و نامتقارن ناشی از برف در آیین‌نامه‌‌ی AISC 7-05:
بارگذاری متقارن و نامتقارن در آیین‌نامه‌‌ی AISC 7-05 [3] مطابق شکل 5-2 تا 5-4 و رابطه‌ی 5-5 می‌باشد.

شکل 5-‌2 مقادیر بارگذاری بار برف بصورت متقارن و نامتقارن درآیین‌نامه‌ی AISC 7-05برای زوایای کمتر از°‌30 در قوس‌ها [3]

شکل 5- 3 مقادیر بارگذاری بار برف بصورت متقارن و نامتقارن درآیین‌نامه‌ی AISC 7-05برای زوایای بین °‌30 تا °‌70 در قوس‌ها [3]
بار برف بر روی بام‌ها با توجه به زاویه‌ی شیب بام برای هر مترمربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه‌ی زیر تعیین می شود:
(5-5)
در این رابطه Cs ضریب اثر شیب است و از نمودارهای شکل 5-5 تعیین می‌شود و Pf شامل چهار پارامتر می‌باشد. این چهار پارامتر عبارتند از:
(5-6)
شکل 5-‌4 مقادیر بارگذاری بار برف بصورت متقارن و نامتقارن درآیین نامه‌ی AISC 7-05برای زوایای بیشتر از °‌70 در قوس‌ها [3]
در این رابطه Ce ضریب موقعیت سازه‌ی فضاکار نسبت به زاویه‌ی تابش خورشید می‌باشد و مقدار آن با توجه به شکل 5-6 تعیین می‌شود. همانطور که در این شکل ملاحظه می‌شود این ضریب با توجه به شرایط و نوع زمین و همچنین با توجه به نحوه‌ی قرارگیری سازه‌ی فضاکار در برابر تابش خورشید متغیر است. Ct ضریب حرارتی و I ضریب اهمیت سازه است که مقادیر آنها به ترتیب از شکل 5-7 و شکل 5-8 تعیین می‌شود و نهایتاً Pg شدت بار مبنا‌ی تعریف شده برای هر منطقه می‌باشد.
نحوه‌ی استفاده و کاربرد موارد ذکر شده در گنبدهای مورد مطالعه در بخش 5-2 به طور مفصل بیان شده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع مطالعه کتابخانه ای و طبقه بندی اطلاعات

شکل 5- 5 نمودارهای مربوط به تعیین ضریب CS [3]

شکل 5- 6 جدول مربوط به تعیین ضریب Ce [3]