تحقیق درمورد پایداری و مقایسه

دانلود پایان نامه

علاوه بر این با توجه به حساسیت مسئله‌ی ناپایداری گرهی در سازه‌های فضاکار و همچنین با توجه به این موضوع که ایجاد فرازش چه اثری بر تغییرمکان‌های گرهی دارد و هم اینکه کدام نقطه از گنبد از لحاظ ناپایداری بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد بررسی‌های زیر که در شکل‌های 6-40 الی 6-43 نشان داده شده انجام شده است. این بررسی‌ها به این شرح می‌باشد:
یک مقطع از گنبد که مربوط به محل ایجاد فرازش در گنبد می‌باشد انتخاب شده است. این مقطع در گنبد قبل از ایجاد فرازش در شکل 6-38 و بعد از ایجاد فرازش در شکل 6-39 نشان داده شده است.
در این شکل‌ها نقاط اتصال گرهی و شماره‌های آنها که در بررسی تغییر شکل‌های آنها استفاده شده و همچنین تغییر مکان این گره‌ها در طول زلزله‌های مورد استفاده، نشان داده شده است. با داشتن این نقاط و تغییرمکان‌های ماگزیمم گرهی آنها که از تحلیل این گنبدها قبل از طراحی تحت زلزله‌‌های مختلف به دست آمده نمودارهای شکل‌های 6-40 الی 6-43 که بیانگر رفتار گنبدها تحت زلزله‌های مختلف می‌باشند به دست آمده‌است. با توجه به این نمودارها و مقایسه‌ی آنها موارد زیر قابل بیان می‌باشند:
6-5-2 تغییرمکان های جانبی گنبدها

شکل 6- 38 محل قرارگیری نقاط در ارتفاع گنبدها قبل از ایجاد فرازش

شکل 6- 39 محل قرارگیری نقاط در ارتفاع گنبدهای فرازش‌یافته
الف) گنبدهای گروه 1
تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 1 در شکل 6-40 نشان داده شده است.

شکل 6- 40 تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 1
با توجه به شکل 6-40 می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با حرکت از تکیه‌گاه‌های گنبد به سمت رأس آن تغییرمکان‌ها افزایش می‌یابد و نهایتاً در رأس گنبد دوباره ثابت می‌شود. همچنین با افزایش نسبت خیز به دهانه تغییرمکان‌ها افزایش می‌یابد. در این گروه از گنبدها، گنبد PP.SS.001 دارای مینیمم تغییر مکان‌ها و PP.SS.005 دارای ماگزیمم تغییر مکان‌ها است.
ب) گنبدهای گروه 2
تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 2 در شکل 6-41 نشان داده شده است.
با مقایسه‌ی شکل 6-40 و 6-41 می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ایجاد فرازش باعث افزایش تغییرمکان‌ها به صورت موضعی و در محل ایجاد فرازش در گنبدهای SS.DD.003,4,5 و باعث کاهش کلی تغییرمکان‌ها در گنبدهای SS.DD.001,2 شده است. در این گروه از گنبدها نیز گنبد PP.DD.001 با کمترین و گنبد PP.DD.005 با بیشترین تغییرمکان است.

مطلب مشابه :  پایان نامه توسعه استعدادها و گیاهان دارویی

شکل 6- 41 تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 2
پ) گنبدهای گروه 3
تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 3 در شکل 6-42 نشان داده شده است.
با توجه به شکل 6-42 می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که افزایش دهانه در فرازش ایجاد شده باعث افزایش تغییرمکان‌ها تا نسبت s/h=3 شده و پس از آن باعث کاهش تغییر مکان‌ها شده است. در این گروه از گنبدها، گنبد PS.DD.003 دارای بیشترین و گنبد PS.DD.001 دارای کمترین تغییر مکان در محل فرازش می‌باشد.

شکل 6- 42 تغییرمکان های گنبدهای گروه 3
ت) گنبدهای گروه4
تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 4 در شکل 6-43 نشان داده شده است.