تحقیق درمورد پایداری و مقایسه

دانلود پایان نامه

شکل 5- 20 رفتار وزنی گنبدهای گروه 1
با توجه به شکل 5-20 در گنبدهای دیامتیک ساده (گنبدهای گروه 1) می‌توان گفت که نسبت خیز به دهانه‌ی 2/0 منجر به حداقل وزن در این گنبدها می‌گردد. در این شکل ترکیب بار D+T جهت بررسی وزن گنبدها در اثر تغییر هندسه (بدون در نظر گرفتن اثرات افزایش یا کاهش بارگذاری) و ترکیب بار D+T+S جهت بررسی اثر کاهش یا افزایش بارگذاری می‌باشد.
در این قسمت برای داشتن مقایسه‌ای بین نتایج این تحقیق با سایر مواردی که دیگر پژوهشگران انجام داده‌اند می‌توان به شکل 5-21 که مقایسه‌ی رفتار وزنی گنبد‌های گروه 1 و گنبدهای دیامتیک مهدی بندگی و فرزاد شهابیان اشاره کرد.

شکل 5‌- 21 تغییرات وزنی گنبدها در نسبت‌های خیز به دهانه‌ی مختلف

شکل 5- 22 رفتار وزنی گنبدهای گروه 2


مطابق شکل 5-23 در گنبدهای دیامتیک فرازش‌یافته (گنبدهای گروه 2) نسبت خیز به دهانه 3/0 منجر به حداقل وزن در این گنبدها می‌گردد. همچنین با ایجاد فرازش علاوه بر تغییر نسبت خیز به دهانه که منجر به حداقل وزن در گنبدها می‌شود، وزن مینیمم گنبدها ازt ‌2/14 بهt ‌8/11 کاهش یافته شده است بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ایجاد فرازش منجر به کاهش 17‌% گنبدها شده است.

شکل 5- 23 رفتار وزنی گنبدهای گروه 3
مطابق شکل 5-24 نسبت دهانه‌ به خیز 5 در فرازش چلیک‌گونه منجر به کمترین وزن در گنبدهای گروه 3 شده است و همچنین افزایش نسبت دهانه به خیز منجر به کاهش وزن گنبدها شده است که دلیل آن را می‌توان کاهش‌اثرات انباشتگی برف دانست. بنابراین چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ایجاد فرازش متناسب منجر به کاهش وزن گنبدها می‌گردد. به طوریکه گنبد PP.DD.003 که در گروه 2 قرار دارد با افزایش نسبت دهانه به خیز در فرازش در حالیکه خیز آن ثابت است، به گنبد PH.DD.05 در گروه 3 تبدیل شده و با ایجاد این تغییر، وزن آن ازt ‌8/11 بهt ‌9 کاهش یافته است. به عبارت دیگر افزایش نسبت دهانه به خیز فرازش در این گنبد منجر به کاهش 23‌% وزن آن شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد و Surrealism

شکل 5- 24 رفتار وزنی گنبدهای گروه 4
.
با توجه به نمودارهای شکل 5-25 چنین می‌توان نتیجه‌گیری نمود که با افزایش خیز فرازش در حالیکه دهانه‌ی آن ثابت است، وزن آنها پیوسته افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری
رفتار 20 گنبد مورد مطالعه در این تحقیق را در بارگذاری D+T+S در نمودارهای شکل 5-26 نشان داده شده است.

شکل 5- 25 رفتار وزنی گروه‌های مختلف گنبدها تحت بارگذاری بار برف
محور قائم این نمودار‌ها وزن گنبدها و محور افقی این نمودار نسبت‌های هندسی مختلف را نشان می‌دهد. البته با توجه به این موضوع که پارامترهای نسبت‌های هندسی مختلف در گروه‌های مختلف گنبدها متفاوت است و نشان دادن آنها در یک مقیاس منطقی نیست، منظور از این نمودارها نگاهی کلی بر 4 گروه گنبد از لحاظ وزنی و قیاس آنها است.
با توجه به شکل 5-26 چنین می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در بین این 20 گنبد در بارگذاری برف گنبدهای گروه 3 از لحاظ وزنی رفتار بهتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند و در بین 5 گنبد گروه 3 نسبت خیز به دهانه‌ی 5 منجر به کمترین وزن شده است و همچنین مطابق شکل‌های 5-25 الی 5-23‌ در دو ترکیب بار نشان داده شده بارگذاری برف+مرده+حرارت ترکیب بحرانی شناخته شده و با توجه به این موضوع چنین می‌توان نتیجه‌گیری نمود که از فرازش و تغییرات پارامترهای هندسی آن می‌توان استفاده‌ی خوبی در کاهش وزن گنبدهای سازه‌های فضاکار کرد.
در نهایت با توجه به تغییرمکان‌های موجود تحت بار برف که در تمامی گنبدها در مقایسه با مقادیر مجاز قابل قبول نبوده و نیاز به افزایش سطح مقطع برای کنترل تغییرمکان‌ها وجو داشته است، به طور کلی درمورد معیار کنترل کننده‌ در این فصل می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کنترل ناپایداری معیار اصلی طراحی بوده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مبانی و چارچوب نظری، سیاست خارجی ایران

فصل ششم