تحقیق رایگان درمورد دانشگاه تهران، طلاق، زوجه

دانلود پایان نامه

،همان
111 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص252.
112 خمینی،روح الله، همان منبع،ص353.
113 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص 260.
114 شهید اول،لمعه دمشقیه جلد
2 خمینی، روح الله ، همان
116 محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص430.
117 محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص438.
2 حسن،امامی،حقوق مدنی،جلد پنجم و صفایی ،حسین – امامی ،اسدالله، خانواده،ص 52.
119خمینی، روح الله، همان منبع ،ص353
120 میرزای قمی،جامع الشتات و غنایم الایام،به نقل از جلالی ، مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی،1388، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران،ص205
121 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ، خانواده،ص250 و جلالی، مهدی، همان منبع ،ص 209.
122 جلالی ، مهدی،همان
123 جلالی ، مهدی،همان
124 صفایی ،حسن، – امامی، اسدالله، خانواده، ص 223 و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص221 و محقق داماد، مصطفی، ص 394.
125 کاتوزیان، ناصر، همان
126 محقق داماد، مصطفی، همان
127 محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص395.
128 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص234 و کاتوزیان، ناصر، همان
129 شیخ انصاری، مکاسب، ص36
130 محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص406 و کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص226.
131 شیخ طوسی،المبسوط،به نقل از محقق داماد.
132 امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،ص 66 و کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص266 و صفایی ،حسین، – امامی ،اسدالله، ،خانواده،ص 255.
133 امامی،حسن، همان
134 کاتوزیان، ناصر، همان
135 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع ، ص 237.
136 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان
137 محقق داماد، مصطفی، خانواده، ص333
138 جلالی، مهدی، همان منبع، ص 166
139 محقق داماد ،مصطفی، ،جلد اول ، ص18.
140 همان
141 امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،ص65 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص266
142 کاتوزیان، ناصر، همان منبع ،ص269 و محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص444 و صفایی ،حسین – امامی ،اسدالله ،همان منبع،ص 263
143 خمینی، روح الله، همان منبع،ص347.
144 کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، 1351، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ص 2.
145 همان منبع.
146 جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، حقوق مدنی – وصیت، ص 48و طاهری ، حبیب الله ، حقوق مدنی، جلد پنجم، 1418 ه.ق، انتشارات دفتر اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم، ص 85 .
147 علامه محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم، 1408 ه.ق ،انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم،ص 189.
148 شهید اول، لمعه دمشقیه،-وصایا، 1410 ه.ق، انتشارات الدار الاسلامیه، چاپ اول، ص 167.
149 شهید ثانی، الروضهالبهیه فی شرح المعمهالدمشقیه،جلد5،1410کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم،ص12.” چا ینتقض فی عکسه بالوصیه بالعتق، فإنه فک ملک، و التدبیر فإنه وصیه به عند الأکثر و الوصیه بإبراء المدیون، و یوقف المسجد”
150 کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه ، وصیت و ارث، 1381، انتشارات میزان ، چاپ سوم، ص 60.
151 علامه حلی ، تذکره الفقها، انتشارات موسسه آل البیت، چاپ اول، ص 452.
152 کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، ص 11.
153 امامی، حسن ، حقوق مدنی، جلد سوم ،1384، انتشارات اسلامیه، چاپ هجدهم، ص 64.
154 خمینی، روح الله ، تحریرالوسیله، جلد دوم، ص 96 .
155 همان
156 امامی،حسن، همان منبع،ص129.
157 خمینی،روح الله، همان منبع،ص182 .
158 خمینی،روح الله، همان منبع، ص 93.
159 طاهری ، حبیب الله، همان منبع، ص 87.
160 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع، ص 183 و 184.
161 همان
162 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع، ص 97 و خمینی،روح الله، همان منبع، ص94
163 شهید ثانی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد دوم، انتشارات المعارف الاسلامیه،چاپ اول، قم، ص190 و علامه محقق حلی، تذکره الفقها،جلد دوم، ص190 و کاتوزیان، ناصر ،عقود معین،جلد سوم،1384،انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم،ص296 و کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی-ایقاع ،ص69 و امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد سوم،ص66 و شهیدی،مهدی، تشکیل قراردادها،جلد سوم،ص52
164 خمینی ؛روح الله، همان منبع،ص94 و محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص136 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص14 و یارارشدی،علی ، شرح حقوق مدنی-وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی،1387،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول،تهران، ص137
165 بهجت فومنی گیلانی،محمدتقی، جامع المسائل،جلد سوم،1426 ق.، دفتر بهجت، چاپ دوم، قم، ص436 و عمید،موسی، تقییرات وصیت به نقل از کاتوزیان ،ناصر، عقود معیین جلد سوم، ص295.
166 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص133 بعد
167 کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص69 بعد و کاتوزیان، ناصر، عقودمعین،جلد سوم،ص294 بعد.
168 کاتوزیان، ناصر ،عقود معین،جلد سوم،ص298.
169 همان منبع،ص302.
170 خمینی، روح الله، همان منبع،ص94،” أما الوصیه التملیکیه فإن کانت تملیکا للنوع کالوصیه للفقراء و الساده فهی کالعهدیه لا یعتبر فیها القبول، و إن کانت تملیکا للشخص فالمشهور على أنه یعتبر فیها القبول من الموصى له”.
171 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص137 و محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص263 و کاتوزیان ،ناصر، همان منبع،ص129.
172 عدل،مصطفی، حقوق مدنی، شماره 849،ص515به نقل از کاتوزیان ص305.
173 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص323.
174 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص304.
175 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص184.
176 علامه حلی،تذکره الفقها،ص452.
177 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص53.
178 کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق ایران ،ص25و 24.
179 شیخ انصاری،رساله فی الوصایا،1415 ه.ق،کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول،قم، “لدخول التملیک بالعوض بعد الوفاه، و لذا زاد فی التذکره قید التبرّع فیخرج مثل: هذا لزید بعد وفاتی بکذاو یشکل أنّه إن أرید عدم صدق الوصیه فممنوع، و إن أرید بطلانها فلا دلیل علیه إلّا بطلان المعاوضه المعلّقه، فإن تمّ إجماعا، و إلّا ففیه تأمّل”.
180 عمید،موسی، تغییرات وصیت،ص12و27 به نقل از ناصر کاتوزیان .
181 کاتوزیان، ناصر، وصیت، ص 24 و 25 و امامی، حسن، همان منبع،ص79 (که ایشان بر عقد بودن وصیت تملیکی نظر دارند) و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص184و185 و محقق داماد،مصطفی، وصیت،ص29 (ایشان بر ایقاع بودن وصیت نظر دارند)
182 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص186.
183 کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص36.
184 محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص29.
185 کاتوزیان، ناصر، وصیت،ص196 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص194.
186 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان
187 کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص33و34 .
188 کاتوزیان، ناصر، همان
189 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان
190 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص137.
191 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص290.
192 کاتوزیان، ناصر همان منبع،ص121 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص194 و محقق داماد، مصطفی ، وصیت،ص102.
193 محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص102.
194کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص161.
195 امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد سوم، ص 121 به نقل از ناصرکاتوزیان289.
196 کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ،جلد سوم، ص 289
197 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص187.
198 جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، همان منبع،ص 407
199 کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص400 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص 311
200 عمید، حسن، فرهنگ فارسی جلد اول,ص81.
201 قاسم زاده، مرتضی اصول قراردادهاوتعهدات،ص286.
202 کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص.352
203 شهیدی ،مهدی، سقوط تعهدات، ص131
204 کاتوزیان، ناصر، همان
205 عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، ص 189.
206 محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد دوم، ص 270.
207 شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص137.
208 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص150 و محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص271.
209 شیخ انصاری، مکاسب، ص 366 و کاتوزیان، ناصر، ایقاع ، ص354.
210 شهیدی، مهدی، همان منبع،ص139.
211شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص132.
212 شهیدی ، مهدی، همان
213 شهیدی،مهدی، همان منبع ص137 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص 151 و کاتوزیان، ناصر ،ایقاع،ص 86.
214 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص 87.
215 محمد جعفر،جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ص 4.
216 روح الله،خمینی
217 شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات،ص133
218 خمینی،روح الله، همان
219 کاتوزیان، ناصر ،ایقاع ،ص 361.
220 کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص397.
221 همان منبع ، ص365 .
222 کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع ،ص 394
223 محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه ،جلد دوم ،ص269
224 شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،144
225 شیخ انصاری، مکاسب ،ص367 ” و مما ذکرنا فی الإیقاع یمکن أن یمنع دخول الخیار فیما تضمن الإیقاع- و لو کان عقدا کالصلح المفید فائده الإبراء ”
226 کاتوزیان، ناصر، همان
227 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ص11.
228 امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد اول،ص 334 و قاسم زاده ،مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،ص288.
229 شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات ،ص40و 41.
230 کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص281.
231 همان منبع،ص280.
232 کاتوزیان، ناصر ،همان
233 شیخ انصاری،همان منبع ،ص 366
234 شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات،ص141
235 شهیدی ،مهدی،همان منبع،ص140.
236 شهیدی، مهدی ،سقوط تعهدات، صفحه 144.
237 کاتوزیان، ناصر ،ایقاع ،ص381
238 طباطبایى یزدى ،سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب” نقول إنّ الفسخ أیضا قابل لخیار الفسخ عقلا لکنّه غیر معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهودیّه لا یصلح مانعا عن عمومات الشّرط”.
239 یزدی طباطبایی،سید محمد کاظم ،حاشیه المکاسب، جلد دوم،ص 31و32- کاشف الغطاء ،مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام،جلد چهارم ص 59.
240 شیخ انصاری،مکاسب،ص366.
241 شهیدی،مهدی، همان منبع،ص144.
242 کاشف الغطاء، همان ” فالعمده فی الباب إنما هو الإجماع، وإلا فالتعالیل العلیله لا تصلح للتخصی”،
243 یزدی طباطبایی ،سید محمد کاظم ،ص32.
244 کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص60.
245شهیدی، مهدی، همان
246 کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص395.
247 کاتوزیان، ناصر ،تعهدات،ص 81.
248 کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص 376.
249 برای مطالعه بیشتر ر.ک شهیدی،مهدی ،تشکیل قراردادهاوتعهدات جلد اول ص 69و 70 .
250
251 کاتوزیان، ناصر، ایقاع، ص 53 -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص 137
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌أ