تحقیق رایگان درمورد طلاق، دانشگاه تهران، شخص ثالث

دانلود پایان نامه

در خصوص امکان رجوع در فرضی که طلاق بر طبق قانون مدنی از موارد بائن نباشد و طرفین ضمن طلاق عوضی را معین کرده باشند، موضوع قابل انطباق با تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده می باشد که در آن بیان گردیده شده است: ” طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .” لذا هر گاه بر طبق قوانین موضوعه زوجین به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم سازش دریافت نمایند، حق رجوع زن به فدیه و حق رجوع مرد به زن بر طبق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده امکان پذیر نیست، مگر در صورت توافق طرفین.
3- در خصوص امکان شرط خیار و شرط تعلیق در طلاق با توجه به نظر مشهور باید اظهار داشت که این امکان برخلاف قاعده بوده و شروط مذکور باطل و مبطل ایقاع طلاق می گردند.
4- در فرضی که مرد برای رجوع خود به زن در طلاق رجعی شرط عوض نماید و زن نیز تعهد بر آن شرط نماید، باید اظهار داشت که چنین شرطی و متعاقب آن چنانچه رجوعی صورت پذیرد، هر دو باطل است، زیرا برخلاف نظم عمومی بوده و توافق مزبور معتبر نیست.
5- همانطور که در تحقیق بیان داشتیم از میان نظراتی که وصیت را عقد و یا ایقاع می دانستند، نظر اخیر را انتخاب نموده و بر اساس آن به بیان امکان درج شرط در ضمن وصیت پرداختیم. دروصیت تملیکی چنانچه عوضی در برابر موصی به قرار گیرد، وصیت و شرط ضمن آن صحیح و نافذ بوده و در صورت عدم تحقق شرط و عدول از آن توسط مشروط علیه ورثه بقائم مقامی موصی حق فسخ وصیت را خواهند داشت. همچنین درج شرط تعلیق ضمن وصیت منافاتی با ماهیت ان ندارد. لیکن در وصیت عهدی نظر به ماهیت خاص آن در شرع و فقه اسلام بنظر می رسد امکان درج شرط عوض بنفع موصی وجود ندارد.
6- یکی دیگر از انواع ایقاع که موضوع بحث قرار گرفت ابراء با شرط عوض بود که پذیرفتیم ابراء مستقلاً انشاء می گردد و شرط عوض ضمن آن نیز با تراضی طرفین ضم عمل حقوقی می گردد. ضمانت اجرای تخلف از ابراء مشروط بر طبق قواعد عمومی بدواً الزام مدیون و متعاقباً انجام فعل توسط شخص ثالث با هزینه مدیون در صورت امکان آن حسب مورد شرط و در غیراین موارد فسخ ابراء امکانپذیر است. علت فسخ ابراء نیز با توجه به استدلالات عقلی و منطقی دور از دسترس نیست. نظری که از مرحوم سید طباطبائی یزدی در این خصوص ابراز شده این است که فسخ نیز قابل فسخ است و مانعی بر عدم آن وجود ندارد.
7- مشهور فقها و حقوقدانان ما شرط خیار یا شرط فاسخ ضمن ابراء را به علت برگشت ناپذیری ابراء نپذیرفته اند. لیکن در این موارد نیز مانعی خارجی که عقلاً و منطقاً ابراء را قابل تحقق نداند، وجود ندارد. امری که مثلاً در حقوق انگلیس مورد شناسائی قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در این خصوص نص قانونی وجود ندارد.
8- نتیجه دیگر اینکه اعراض با شرط عوض قابل جمع نیست. چراکه مالک اسقاط حق عینی است بدون درنظر گرفتن مالکیتی برای دیگری، پس عقلاً و منطقاً مالک نمی تواند هم نسبت به مال اعراض کند و هم توافق تبعی با دیگری در خصوص دریافت عوضی ضمن آن داشته باشد. بعبارت دیگر شرط در این مورد خلاف مقتضای ذات اعراض بوده و اعتبار ندارد.
با توجه به مطالب بیان شده موارد ذیل پیش نهاد می گردد:
1. پیش بینی موادی در قانون مدنی در خصوص امکان درج شرط ضمن برخی ایقاعات مانند ابراء و طلاق.
2. تعیین ضمانت اجرای ایقاع مشروط در قوانین موضوعه.
3. تعیین ماهیت طلاق معوض بدون کراهت در قوانین .
در خاتمه باید گفت آن چه که ما در این تحقیق بحث نموده و پیشنهاد دادیم مطالبی کلی بوده که در واقع هر یک از موارد و موضوعات آن نیاز به بحث جداگانه و مبسوط دارد و همان طور که در مقدمه اشاره شد هدف از نگارش این موضوع معرفی و تعیین برخی از ایقاعات مشروط که در حقوق ما به صورت پراکنده بحث شده است می باشد تا در آینده چنانچه خداوند توفیق دهد نگارنده یا دیگر افراد آشنا به مطلب همت به تشریح موضوعات این مبحث بسیار ضروری ،کنند.
منابع فارسی:
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی ، جلد اول، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ هجدهم، 1384
2. ………………………، حقوق مدنی ، جلد سوم، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ هجدهم، 1384
3. ……………………..، حقوق مدنی، جلد پنجم، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، تهران، 1368
4. بهجت فومنی گیلانی، محمدتقی، جامع المسائل، جلد سوم، دفتر بهجت، قم، چاپ دوم،1426 هجری قمری
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی وصیت، انتشارات گنج دانش ، تهران، چاپ سوم ،1390
6. ………………………………………..، تاثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دوم، 1387
7. ………………………………………..، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ چهارم، 1386
8. …………………………………………، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، 1375
9. جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،1388
10. شهبازی، محمد حسین ، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، ناشر مولف، تهران، چاپ اول، 1385
11. شهیدی، مهدی، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، تهران، چاپ ششم، 1386
12. …………………، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، تهران ، چاپ هفتم ، 1385
13. صفایی ، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، تهران، چاپ سی و یکم، 1388
14. صفایی ،سیدحسین و قاسم زاده، سید مرتضی حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول،1375
15. طاهری ، حبیب الله ، حقوق مدنی، جلد پنجم، انتشارات دفتر اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 هجری قمری
16. عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هفدهم، 1379
17. ……………….، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هفدهم ،1379،
18. قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قرارداد ها و تعهدات، نشر دادگستر، تهران، چاپ یازدهم، 1388
19. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، انتشارات میزان، تهران، چاپ سوم، 1384
20. …………………، حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد ها، جلد سوم، انتشارات شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، چاپ چهارم،1383
21. ………………..، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، انتشارات میزان، تهران، چاپ سوم،1385
22. …………………، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی -عقد و ایقاع ،انتشارات شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، تهران ، چاپ پنجم،1377
23. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران ، چاپ چهارم، 1383
24. …………………، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول،1379
25. ………………… ، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1351
26. ………………….، عقود معین، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، تهران، 1384
27. …………………، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از شفعه ، وصیت و ارث، انتشارات میزان ، چاپ سوم، تهران،1381
28. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، تهران، 1388
29. …………………………….، قواعد فقه بخش مدنی، جلد دوم، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، تهران، 1388
30. موسوی بجنوردی، محمد ، قواعد فقه، جلد دوم، موسسه عروج، چاپ سوم، تهران،1401 هجری قمری
31. یارارشدی، علی ، شرح حقوق مدنی-وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول ، تهران،1387
منابع عربی:
32. ابو جیب ، سعدى ، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، انتشارات دار الفکر، دمشق – سوریه، چاپ دوم، 1408 هجری قمری
33. انصاری، شیخ مرتضی، رساله فی الوصایا، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول،1415 هجری قمری
34. …………………………. ، کتاب المکاسب ، جلد دوم، منشورات دار الذخائر، قم ، چاپ اول، 1411 هجری قمری
35. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم، انتشارات موسسه اسماعیلیان، 1408 هجری قمری
36. حلی ، حسن ابن یوسف ( علامه حلی) ، تذکره الفقها، انتشارات موسسه آل البیت، چاپ اول
37. خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول
38. طباطبایى حکیم، سید محمد سعید ، منهاج الصالحین ،جلد دوم، دار الصفوه، بیروت – لبنان، اول، 1415 هجری قمری
39. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضهالبهیه فی شرح المعمهالدمشقیه، جلد پنجم، کتابفروشی داوری، قم، چاپ اول ، 1410
40. ……………………………………………….. ، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد دوم ، انتشارات المعارف الاسلامیه، قم ،چاپ اول
41. مکی عاملی، شیخ شمس الدین محمد (شهید اول)، اللعمه الدمشقیه، دارالتراث الدار الاسلامیه، بیروت،جلد اول
42. ……………………………………………………………..، لمعه دمشقیه، وصایا، انتشارات الدار الاسلامیه، چاپ اول، 1410 ه.ق
43. نجفی کاشف الغطاء ، مهدی، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهارم، موسسه کاشف الغطا، نجف اشرف،چاپ اول
44. نجفی ، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرایط الاسلام، جلد سی و دوم ، انتشارات دارالحیای الثرات العربیه، بیروت
45. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم ، حاشیه المکاسب، جلد دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1410 هجری قمری
Abstract
The criteria for any sort of juridical progress are completely drawn by pertinent editors in this respect. Prime requested functions or conditions which are regarded as the final conclusions has the capacity to get benefits from attracting analysis in the science of law by pertaining such permanent unilateral obligations being evolved by the establishment of a will conducted by special experts in this respect.
In other words, the prominent objective of detecting mutual phenomena in the laws of Iran namely as the conditions for another legislative subject is due to the prime will of an individual. The final objective of research is to draw subjects in some eminent logic intrinsically regarded as single oriented juridical function.
Whereas the principles for civil laws in Iran are obviously witnessed as the most prominent factor regarded for a concept in essential contracts. Hence, by notification of the problems and difficulties attributed to complicated contracts and specially the function of drawing conditional situation , the necessity for establishment of such criteria within juridical community is inevitable in this respect. In the present dissertation, we will pay attention to the possibility for setting conditions in submerged unilateral obligations in the laws of I .R of Iran. Therefore, we have drawn different prospects and