تحقیق رایگان درمورد طلاق، شخص ثالث، زوجه

دانلود پایان نامه

analysis being produced by the experts and lawyers in these criteria by explaining the interactions evaluated in temporary situations according to time resistant necessities and up- to- date social problems in order to achieve prominent results being regarded as conditional unilateral obligations.
The prediction of more complicated and complied regulations in the civil laws is arranged for general drawings due to final. unilateral obligations in order to anticipate sub divided provisions such as deletions and conditions within unilateral obligations nominal versions for allocation of prime articles of the civil law by separated and divine procedures which is appeared for inevitable affairs being sufficiently expected from the prominent philosopher and determent legislator in this respect.
By : Mohammad -Ameri shahraby
lslamic Azad University
of Naragh
A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of master of Arts (M.A)
Tendency:
prirate Law
Title:
The conditional from of Unilateral obligations in lran Law
Thesis Advisor:
Dr.m. JALALI
Consulting Advisor:
Dr. H. SHOBEIRI
By:
Mohammad Ameri shahraby
Summer 2011
1 کاتوزیان، ناصر، ایقاع، انتشارات میزان،1384 ه ش ،تهران،چاپ سوم، صفحه 11.
2 همان منبع، صفحه 13.
3 ماده 808 قانون مدنی:”هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند”.
4 ماده 120 قانون مدنی:” اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.”
5 ماده 298 قانون مدنی “ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.”
6 ماده 178قانون مدنی ” مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.”
7 کاتوزیان، ناصر، ایقاع-محمد جعفر، جعفری لنگرودی، مقاله لزوم وجواز در ایقاعات-مصطفی محقق داماد،ایقاع اخذ به شفعه- محمد حسین شهبازی، مبانی لزوم وجوازاعمال حقوقی
8 عمید،حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، 1379ه ش، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص 277.
9 شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها وتعهدات،جلد اول،1386ه ش،انتشارات مجد ،چاپ ششم،تهران،ص42.
10. امامی، سید حسن، حقوق مدنی،جلد اول،1384ه ش،انتشارات اسلامیه،چاپ هجدهم،تهران،ص 184
11 شهیدی، مهدی،همان منبع،ص43.
12 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، ،ص 19.
13 همان منبع، ص 22.
14 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی وصیت ،1390ه ش ،انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم، تهران ،ص 13.
15 کاتوزیان، ناصر ،همان منبع، ص 20 و جعفری لنگرودی،سید محمد جعفر، همان جا.
16 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم ،1383،انتشارات شرکت انتشاربا همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران،ص 122 و محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد دوم،1388،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ بیست و سوم،تهران،ص 35 و موسوی بجنوردی،محمد، قواعد فقیه،جلد دوم،1401 ه.ق، موسسه عروج،چاپ سوم، تهران،ص370.
17 بجنوردی، موسوی ،همان منبع، ص 370 .
18ابو جیب، سعدى ،القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، در یک جلد، 1408 ه‍ ق ، دار الفکر، چاپ دوم، دمشق – سوریه، (شَّرْط:ما یوضع لیلتزم فی بیع، أو نحوه. (ج) شروط.- اصطلاحا: ما یلزم من عدمه العدم. و لا یلزم من وجوه وجود و لا عدم. و هو خارج عن ماهیه الشی‌ء. (ابن عابدین).- عند الأصولیین: ما یتوقف علیه الوجود، و لیس یؤثر فی الحکم. و لا مفض إلیه.
19 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص 122
20 همان
21 کاتوزیان،ناصر، حقوق مدنی ایقاع،ص 40 الی 68
22 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، 1387، چاپ دوم، تهران، ص 137و کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع،ص 46
23 جعفری لنگرودی، سید محمد جعفر، همان
24 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، ص 55
25 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی -ایقاع، صفحه 55 بعد.
26 همان
27 همان منبع، صفحه 58
28 شهبازی، محمد حسین ، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، 1385 ، چاپ اول ،ص 201
29 همان منبع،ص 67
30 همان منبع، ص 68
31 کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها،جلد سوم،ص130
32 همان منبع ،ص124
33 کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،1385،انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران ، ص 81
34 شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول ص70
35کاتوزیان ، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی -عقد و ایقاع ،1377 ه ش، انتشارات شرکت انتشاربا همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ پنجم، تهران ، ص 27
36 شهیدی، مهدی، همان منبع ، ص 78
37 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص 26
38 کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار داد ها، جلد سوم، ص 127
39 کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی- عقد و ایقاع ، ص 128
40 همان منبع، ص129
41 همان منیع، ص 150
42 قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،1388 ،نشر دادگستر، چاپ یازدهم، تهران، ص 140
43 همان
44 کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 154
45 همان منبع، ص 157
46 کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی -ایقاع،ص 152
47 شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1385 ه ش ،انتشارات مجد، چاپ هفتم ،تهران ، ص 132
48 کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص155
49 همان منبع، ص153
50 کاتوزیان،ناصر، همان منبع، ص166 و شهیدی ، مهدی، همان منبع، ص 133
51 صفایی ،سیدحسین – قاسم زاده، سید مرتضی ،حقوق مدنی،اشخاص و محجورین،1375، انتشارات سمت، چاپ اول،، تهران، ص 197 و ص211
52کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص174
53 موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقه ، جلد دوم، ص 412 و کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص 161 به بعد
54 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص 171
55 کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص 304
56 محقق داماد،مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، ص 68
57 کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص 68 و محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ،1388،مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، تهران، ص 334
58 سعید طباطبایى، سید محمد حکیم، منهاج الصالحین، جلد2، 1415 ه‍ ق ،دار الصفوه، چاپ اول، بیروت – لبنان، ص62
59 دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب ،جلد دوم، 1411 ه‍ ق، منشورات دار الذخائر، چاپ اول ،قم – ایران،ص366 ،”لان المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبه علیه جمله من الاخبار و ایقاع انما یقوم بواحد”
60 ابوجیب ، سعدی ،القاموس الفقهی لغه و اطلاحا، ، ص192 کلمه الشرط.
61 شیخ انصاری، همان منبع،ص 366، بعدم مشروعیه الفسخ فی الإیقاعات حتى تقبل لاشتراط التسلط على الفسخ فیها. و الرجوع فی العده لیس فسخا للطلاق بل هو حکم شرعی فی بعض أقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده بل
62 همان منبع ،ص367″هذا کله مضافا إلى الإجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر على عدم دخوله فی العتق و الطلاق و إجماع المسالک على عدم دخوله فی العتق و الإبراء”
63 همان منبع ، ص366
64 نجفی ، مهدی، کاشف الغطاء ،مورد الانامفی شرح شرایع الاسلام،جلد چهارم،موسسه کاشف الغطا، چاپ اول، نجف اشرف، ص59 “اما الإیقاعات فیدل على ثبوت الخیار فیها، العمومات المتقدمه الداله على أن المؤمنین عند شروطهم، إلا ما احل حراما أو حرم حلالا”
65 همان ” ولا وجه له بعد ما تبین عندک من شمول عمومات الشروط للشرط فی الإیقاعات، فلا فرق حینئذٍ بین الإیقاع والعقد ”
66 یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم ،حاشیه المکاسب، جلد دوم ،1410 ، موسسه اسماعیلیان قم،چاپ اول، ص 32،”إن قلت إنّ الإبراء لا یقبل الفسخ لأنّه إسقاط للحقّ و إذا سقط فلا یعود إلّا بسبب جدید و نظیره إسقاط أحد الخیارات فإنّه لا یمکن إعادته قلت لا مانع منه عقلا إذ له أن یرفع الید عن معاهدته فیکون کما کان أوّلا بل نقول إنّ الفسخ أیضا قابل لخیار الفسخ عقلا لکنّه غیر معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهودیّه لا یصلح مانعا عن عمومات الشّرط”
67 همان منبع ،ص31 و32
68 همان منبع،ص32
69 همان منبع، ص32،”یمکن ان یقال ان مورد الجماع اشتراط الخیارو ان اشتراط شی آخر یلزم من تخلفه الخیارفلیس اجماعیافی کما الطلاق”
70 همان
71 کاتوزیان،ناصر، ایقاع، ص 187
72 همان منبع، ص 133
73 شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص140 (البته ایشان در مورد ابراء که یکی از مصادیق ایقاع می باشد این موضوع را بیان نموده است.)
74 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص184
75 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص381
76 همان
77 شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص 133
78 کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص60
79 کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم ،1383،نتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران، ص19
80 نجفی ،محمد حسن، صاحب جواهر،جواهر الکلام فی شرح شرایط الاسلام،جلد سی و دوم ،انتشارات دارالحیای الثرات العربیه ، بیروت،ص2
81 محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص380
1 مختصر حقوق خانواده،ا1388،نشارات میزان، چاپ 31، تهران، ص 201
2 کاتوزیان، ناصر، مختصر حقوق خانواده،1379،نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ص 219
84 صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص 232
85 عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، 1379، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص 1034.
86 خمینی،روح الله، تحریر الوسیله،جلد دوم،موسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، قم، ص347.
87 صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص 258.
88 خمینی،روح الله، همان
2 همان
90 همان ، مسئله سوم.
91 کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص268.
92 شهید اول،اللعمه الدمشقیه،دارالتراث، جلد اول، الدار الاسلامیه،بیروت، ص194.
93 خمینی،روح الله، همان منبع،ص331.
1 شهید اول،همان و خمینی،روح الله، همان
95 خمینی،روح الله، همان
1 همان منبع،ص 335.
97 جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق خانواده،1386،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم،تهران، ص 245.
98 امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،انتشارات اسلامیه،تهران و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص266 و صفایی ،حسین ،- امامی،اسدالله ، خانواده ،ص254.
99 امامی،حسن، همان
100 مهرپرور،حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (رساله دکتری)، 1368،تهران،ص63 به نقل از حسین صفایی ص 254.
101 صفایی ،حسین ،- امامی،اسدالله ، همان
102 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص248.
103 محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص437و 438.
104 امامی،حسن ، حقوق مدنی،جلد پنجم،ص63 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع ،ص252.
105 کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص275 و صفایی ،حسین- امامی ،اسدالله، خانواده،ص 256 و محقق داماد،مصطفی، خانواده، ص430 و خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مسئله3.جلد دوم، ص349 ،
106 کاتوزیان،ناصر، همان منبع، ص 275
107 محقق داماد ، مصطفی،خانواده،ص423.
108 خمینی،روح الله ،همان منبع وصفایی ،حسین – امامی ،اسدالله، خانواده،ص 352 .
109 وصفایی ،حسین- امامی ،اسدالله،خانواده،ص 355 و محقق داماد،مصطفی ، همان منبع،ص424.
110 خمینی،روح الله