تحلیل واریانس، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه

ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از بررسی و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،۱۳۸۲). هدف اصلی این تحقیق در پی بررسی وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی است.
از دیدگاه فنی مهندسی با توجه به محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان استفاده می شود. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید است نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،۱۳۸۲). در این تحقیق تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق بررسی و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی تحقیق محاسبه و مقایسه خواهند شد. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند از جمله شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان استفاده می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری این پژوهش استفاده نگردید.
۱-۵ بیان موضوع تحقیق :
۱-۶ فرضیه اصلی:
میانگین بهای تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق در نیروگاه ها با مولد های تولید سیکل ترکــیبی، گـــازی، بخـــاری و بادی با یکدیگر متفاوت می باشد.
۱-۸ روش جمع آوری اطلاعات
-مطالعه اسناد مدارک شامل :
۱- مطالعه اسناد و مدارک موجود
۲- صورتهای مالی شرکتهای مدیریت تولید برق
پس از جمع آوری اطلاعات، قیمت تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی هر یک ازروش های تولید در طول دوره مورد بررسی، محاسبه می شود سپس برای استنباط آماری اقدام به محاسبه میانگین و انحراف معیار نمونه آماری نموده و برای آزمون تحقیق ازآنجائی که فقط یک عامل یعنی (شیوه تولید)را عامل تاثیر گذار بر متغیر وابسته (بهای تمام شده تولید برق) مورد بررسی قرار می دهد به شیوه پارامتری از تحلیل واریانس یک عامله ANOVA استفاده و برای آزمون پیش فرض های تحلیل واریانس از آزمون Kolmogorov-Smirnov و جهت آزمودن برابری واریانس از آماره levene استفاده شده و درصورت عدم احراز پیش شرط های آنالیز واریانس با شیوه ناپارامتری Man – Whitney U به محاسبه داده ها ادامه داده می شود. تمامی محاسبات توسط نرم افزار های Excel و Spss انجام گرفت. مدل های مورد استفاده به شرح زیر است:
مدل نظری تحقیق
متغیر مستقل متغیر وابسته

۱-۹ مدلهای آماری تحلیل واریانس یک عامله
Yij=µ+?i +?ij i=1,2,3,….k j=1,2,3,….k
که در آن Yij متغیر وابسته گروه i- ام ومشاهده j- ام، ?i اثر سطح i- ام متغیر مستقل و ?ijخطا می باشد.

میانگین (Mean)
واریانس =
انحراف معیار
آزمون t با دو نمونه مستقل برای واریانس های برابر
که در آن s2 برابر است با:
۱-۱۰تحلیل واریانس
تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هایی افراز کرد. هر مولفه به دلیلی قابل تشخیص بوده، می توان آن را به یک منبع انحراف نسبت داد. علاوه بر این، یک مولفه، انحراف حاصل از عامل های کنترل نشده و خطاهای تصادفی مربوط به اندازه های پاسخ ها را نشان می دهد. نکته کلیدی در تحلیل واریانس این است که هر چقدر عاملی تاثیر بیشتری داشته باشد، واریانسی که ایجاد می کند بیشتر خواهد بود(آذر و مومنی، ۱۳۹۰، ص۱۵۰).
به زبان ساده، هدف از تحلیل واریانس یک عامله، بررسی و مقایسه میانگین یک متغیر مستقل طبقه ای دارای بیش از دو سطح و در تحلیل واریانس دو عامله هدف بررسی و مقایسه میانگین یک متغیر وابسته بر حسب دو متغیر مستقل طبقه ای است. فلسفه زیر بنایی تحلیل واریانس، بررسی و مقایسه تغییرات بین موردی و درون موردی است. در واقع هدف تحلیل واریانس این است که کل تغییرات مربوط به متغییر وابسته را به یک سری تغییرات بین موردی و درون موردی افراز کند و ببیند که تغییرات درون موردی دارای اثر قابل ملاحظه با اثرات بین موردی است (آذر و مومنی، ۱۳۹۰،ص۱۵۲).
در این پژوهش چون تاثیر یک عامل، شیوه تولید را بر بهای تمام شده تولید برق مورد بررسی قرار می دهد لذا از تحلیل واریانس یک عامله استفاده می شود.
۱-۱۱ قلمرو زمانی تحقیق:
از آنجایی که داده های این پژوهش در مدت
دو ماه گرد آوری شده و همچنین پیش از این پژوهش دیگری توسط گروه ما در این شرکت ها انجام نگرفته و این پژوهش در پی تکمیل پژوهش پیشین نیست لذا این پژوهش سرشت مقطعی دارد و میانگین بهای تمام شده سه شرکت را در سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار می دهد.
۱-۱۲ قلمرو مکانی تحقیق:
این پژوهش از نظر قلمرو مکانی در استان گیلان که شامل سه نیروگاه تولید برق با نام های شرکت مدیریت تولید برق گیلان با مولد سیکل ترکیبی، شرکت مدیریت تولید برق شهید بهشتی لوشان با مولد گاز و بخار و شرکت مدیریت تولید برق سبز منجیل با مولد باد می باشد .
۱-۱۳ تعاریف مفهومی و عملیاتی
به جهت مفهومی نمودن اهداف تحقیق با توضیحاتی در باره اهمیت موضوع و میزان حساسیت بحران موجود در صنعت برق اقدام نموده تا با تدایی ماهیت و ملموس نمودن پدیده تحقیق بتوان کمکی به فرآیند منطقی تدوین فرضیه ها نمود. گرچه تعاریف مفهومی و عملیاتی بیشتر در علوم تحقیقات رفتاری که به بررسی رفتار هایی مانند رضایتمندی و یا سبک مدیریت می پردازد دارای اهمیت است زیرا این تعاریف ممکن است در نهله فکری مختلف، دارای معانی مختلف باشد بدین ترتیب پژوهشگر باید مفاهیم به کار برده شده در پژوهش خود را، به خوبی تشخیص و تعریف نماید(سرمد، بازرگان،حجازی،۱۳۸۳). در توصیف بحران موجود در صنعت برق خصوصا در بهای تمام شده این محصول که از قوانین اقتصادی عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند و متعادل با بهای تمام شده این محصول نیست و همچنین به دلیل عدم تامین منابع مالی دولت جهت تداوم حمایت این محصول، به ناچار می بایست تولید این محصول را به بخش خصوصی واگذار نمود بنا به شرایط ویژه موجود بخش خصوصی نیاز به متعادل ساختن بهای تمام شده دارد تا حاشیه سود سرمایه گذاری آن تامین گردد. این امر نیاز به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر بهای تمام شده هر بخش از این صنعت را می طلبد زیرا محصول برق پر مخاطب ترین محصول است و تبعات آن به همه اقشار جامعه انتقال می یابد.

مطلب مشابه :  جنگ جهانی دوم

فصـل دوم
مرور منابع
وادبیات تحقیق
و پیشینه تحقیق

۲-۱ فصل دوم: مرورمنابع و ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱-۱ بخش اول مرور منابع:
هدف اولیه حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی مرتبط با یک واحد اقتصادی است. بنابراین، حسابداری با ثبت و گزارش اطلاعات مالی به گروههای مختلف استفاده کنندگان از این اطلاعات،سرو کار دارد. مدیران با استفاده از اطلاعات مالی است که می توانند به امر برنامه ریزی و کنترل فعالیت های حوزه مدیریت خود بپردازند. افرادو گروههای خارج از این قلمرو های مدیریتی نیز به اطلاعات مالی نیاز دارند، به ویژه آنها که در تامین مالی موسسات و شرکت ها نقش دارند. هرچه نیاز گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی بیشتر می شود، مفهوم حسابداری نیز برای تطابق با این نیاز ها متحول تر میشود به نحوی که تمامی حوزه های اطلاعاتی مالی را به نحوی با منافع استفاده کنندگان از این اطلاعات مرتبط است، در برگیرد. حسابداری، هرروزه نقشی اساسی تر در تمامی بخش های اقتصادی یافته و به ویژه با ظهور کامپیوتر ها و گسترش استفاده از آنها در شرکت ها و موسسات مختلف، بر اهمیت و نقش واقعی آن افزوده می گردد. افراد و موسسات گوناگون نظیر بیمارستانها، مدارس، موسسات دینی و خیریه دوایر دولتی از یکسو و شرکت ها و واحدهای مختلف تولیدی-تجاری از سوی دیگرباید اطلاعات لازم در مورد درآمد ها و مخارج خود را براساس اصول حسابداری تهیه کنند.در سالهای اخیر توجه مدیران به حسابداری بهای تمام شده روز به روز بیشتر شده است و مدیران بیشتری به دانستن اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیت های موسسات خودعلاقه مند شده اند. بارشد تکنولوژی پردازش اطلاعات و گسترش استفاده از کامپیوتر ها، سیستم های حسابداری صنعتی نیز در گیر با تحولات جدی بوده اند. حسابداری بهای تمام شده به ویژه در سازمان هایی که با رقابت بیشتری مواجه اند، مورد توجه و کاربرد قرار می گیرد. روند رو به تزاید رقابت در این قبیل صنایع و موسسات سبب شده است تا اهمیت و ارزش اطلاعات مربوط به بهای تمام شده و برآوردهای ناشی از دسترسی به این اطلاعات هرچه بیشتر آشکار شود. امروزه مدیران بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند بدانند کدامیک ازمحصولاتشان سود آورترند و کدامیک از اقلام بهای تمام شده بیشتر باید مورد کنترل و تحت مراقبت قرار گیرند (عرب مازار ،۱۳۸۶،ص۱۳).
حسابداری عبارت از مجموعه قواعد و روشهایی است که با بکار گیری آنها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک موسسه گردآوری، طبقه بندی و به شکل گزارشهای حسابداری تلخیص می شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص ذیعلاقه و ذینفع قرار می گیرد . این اشخاص می خواهند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنمای آینده موسسه مطلع شوند. پیش بینی آینده همیشه با ابهامات فراوانی همراه است، اما جمع

مطلب مشابه :  توزیع فراوانی

آوری و تفسیر اطلاعات حسابداری نقش اساسی در پیش بینی و برنامه ریزی مالی دارد. بنابر این حسابداری یک فعالیت حرفه ای خدماتی است که مراحل آن شامل : ثبت، طبقه بندی و تلخیص اطلاعات طبقه بندی شده به شکل گزارش های مالی برای واحد های انتفاعی یا غیر انتفاعی است و با رساندن اطلاعات حسابداری به اشخاص ذیعلاقه و ذینفع و تجزیه و تحلیل و تفسیر این اطلاعات به تصمیم گیریهای آگاهانه مالی و تجاری کمک می کند.توجه به ضرورتهای حسابداری به درک مفاهیم حسابداری کمک می
کند.
۲-۱-۲ضرورتهای حسابداری عبارتند از :
الف – خلاصه کردن وضعیت مالی یک واحد اقتصادی در یک تاریخ معین.
ب – نشان دادن نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی طی دوره ای از زمان، یعنی تعیین سود وزیان.
ج- فراهم آوردن مبنای لازم برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاستهای آتی .
ضرورتهای یاد شده در مورد کلیه سازمانها صادق است اعم از این که کوچک باشند یا بزرگ، در مالکیت عمومی باشند یا خصوصی، انتفاعی باشند یا غیر انتفاعی. با این حال، اهمیت نسبی هر یک از این ضرورتها به ماهیت و هدف هایی که هر یک از انواع سازمان ها دارند، بستگی دارد و می تواند تغییر کند(علی مدد و ملک آرایی،۱۳۷۵،ص ۱۷و۱۸).
۲-۱-۳ موضوع حسابداری
حسابداری زبان تجارت خوانده می شود، زیرا از طریق گزارشهای مالی که محصول نهائی فرآیند حسابداری است، اطلاعات لازم در باره هر واحد اقتصادی در اختیار اشخاص و موسسات ذینفع و ذیعلاقه قرار میگیرد. این اشخاص شامل مدیران صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمانهای مالی و اقتصادی دولتی می باشند، بدین ترتیب، منظور از حسابداری فراهم آوردن گزارشهای مالی در باره انواع موسسات است.
حسابداران افرادی هستند متخصص در امو مالی که می توانند انواع گوناگون اطلاعات مالی را بفهمند و بکار برند. علاوه بر این آنان می دانند که چگونه می توان از اطلاعات مالی برای افزایش کارآیی سازمانی که در آن اشتغال دارند، استفاده کرد. حسابداران علاوه بر ثبت وقایعی که رخ می دهد، جنبه های توسعه عملیات و برنامه ریزی آتی را نیز در نظر می گیرند. در این روزگار هیچ واحد اقتصادی نمی تواند بدون بررسی دقیق و همه جانبه مسایل مالی، برای آینده برنامه ریزی کند.
معاملات روزمره، منبع اصلی اطلاعات مورد استفاده حسابداران است. در یک واحد بازرگانی، فعالیت هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه های اجاره مانند اجاره، حقوق، آب و برق از جمله معاملات روز مره است. در یک واحد اجتماعی نظیر باشگاه یا انجمن، معاملات روزمره شامل وصول حق عضویت، ورودیه و همچنین خرید وسایل ورزشی و پرداخت هزینه های جاری است.
توانایی ثبت معاملات و درک آنچه می گذرد برای حسابداران کافی نیست، بلکه آنان باید بتوانند اطلاعات مالی را به گونه ای برای دیگران بیان و ارائه کنند که قابل درک و مفهوم باشد(علی مد