تحلیل واریانس و تحلیل داده

دانلود پایان نامه

0.83
کیفیت کلی
آزمایش
0.78
0.57
2.92


0.91
2.85
0.86
کنترل
0.53
0.63
0.53
0.63
0.13
0.35
3-4- یافته های استنباطی
به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش از یک مدل تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر چند متغیری استفاده شد. قبل از تجزیه و تحلیل دادهها، مفروضههای مدل تحلیل واریانس بررسی شد. نخست مفروضهی یکسانی واریانس تفاوت بین جفت متغیرها با آزمون کرویت ماچلی ارزیابی شد. یافتهها نشان داد که در مولفهی زمان برنامهریزی (05.0< P و 956.0Mauchly’s W=)، زمان نوشتن (05.0< P و 894.0Mauchly’s W= )، طول متن نوشتاری (05.0

یافته ها حاکی از آن است که آزمون همتغیرهای ابعاد اختلال رفتاری راتر در هیچ یک از سه بعد افسردگی و اضطراب (0.80=F؛ 0.798= Wilks’ Lambda؛ 0.05

نتایج آزمونهای چند متغیره نشان داد که اثر زمان (861.0=Partial Eta Squared ؛ 001.0>p ؛ 691.6=13و12F ؛ 139.0=Wilks’ Lambda) و اثر تعاملی زمان و گروه بر ترکیب خطی متغیرها معنادار بود (0.990=Squared Partial Eta ؛ 001.0P <؛ 04.107= 13و12 F؛01.0= Wilks’ Lambda). با توجه به معناداری اثر تعامل زمان و گروه از آزمونهای تک متغیری برای پیگیری استفاده شد. همچنین، برای مقایسهی زوجی میانگینها در سه مرحلهی پیش آزمون، پس آزمون، و پیگیری از آزمونهای پس از تجربه با تعدیل بن فرونی استفاده شد.
سوال یکم: آیا زمان برنامهریزی قبل از نگارش یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
یافتهها نشانداد که اثر تعامل زمان و گروه بر زمان برنامهریزی (96.0 partial Eta = ,Squared001.0> p ,47.503=48و2F) معنادار بود (نمودار 1-4).
همچنین، یافتهها نشان داد که در مولفهی زمان برنامهریزی بین دو گروه در پس آزمون (43.38= Mij) و پیگیری (32.32= Mij ) تفاوت معناداری مشاهده شد. اما در پیش آزمون (00.0= Mij) بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول 2-4).
نمودار1- 4 میانگین زمان برنامهریزی بین گروهها در سه مرحله ارزیابی
سوال دوم پژوهش: آیا زمان نوشتن یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
یافتهها نشان داد که اثر تعامل زمان و گروه بر زمان نوشتن (59.0, partial Eta Squared= 001.0> , p35.15 =48و2F) معنادار بود (نمودار 2-4).
همچنین، در مولفه زمان نوشتن، بین دو گروه در پس آزمون (22/8= Mij) و پیگیری (75.8= Mij) تفاوت معناداری مشاهده شد. اما در پیش آزمون (53.0= Mij) بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول2-4).