تحقیق دانشگاهی – تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا …

 • Davidson 8. Hjemda
 • Freitas 9. Rosenvinge
 • Downey 10. Martinussen
 • Curtis 11. Resilience Scale for Adult
 • Cichetti
 • با توجه به مطالب و پژوهش های ذکر شده، سوال اصلی این پژوهش این است که آیا می توان کیفیت زندگی افراد مبتلا به دردهای مزمن را بر اساس میزان تاب آوری، مدت و شدت درد پیش بینی کرد ؟
  سوالهای فرعی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنهاست شامل :
  آیا سلامت جسمانی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است؟
  آیا سلامت روانشناختی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است ؟
  آیا سلامت اجتماعی بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است ؟
  آیا سلامت محیط بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است؟
  ۳-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش
  درد شایع ترین شکایت کلینیکی بیماران ودرمان درد آن از قدیمی ترین درمان های بشر به شمار می رود.علی رغم هزاران مقاله و تحقیق و پژوهش که در زمینه ی درد در دانشگاها و انیستیتوی تحقیقاتی انجام گرفته است هنوز دانش بشری قادر به تعریف کاملی از درد نشده است، وجود عناصر روانی و هیجانی و اجتماعی در درد باعث پیچیدگی بیشتر در توضیح مفهوم درد شده است.
  دردهای مزمن در تمام جهان به شکل گستردهای شیوع دارند، در بسیاری از تحقیقات انجام شده معلوم گردیده است که حدود ۵۰ درصد از مردم جهان از دردهای مزمن متعدد رنج میبرند. در بسیاری از آنها درد علاوه بر مزمن بودن، شدید هم است. بسیاری از مردم جهان همواره با یک درد مزمن در طول زندگی خود مواجه هستند و این امر برای مردم هزینه های گزافی از نظر اجتماعی و اقتصادی به بار آورده است.
  عوامل روانی واجتماعی جنبه ی بسیار مهمی از درد را تشکیل می دهند. شناخت عومل روانی اجتماعی کمک بسیار زیادی درشناخت انواع دردها و عوامل موثر بر کنترل و پیشگیری و درمان دارد، با شناخت عوامل روانی اجتماعی می توان از بروز مشکلات ناشی از درد جلوگیری کرد. پژوهش ها در زمینه مفهوم تاب آوری که در کنترل و پیشگیری و مقاومت از دردبسیار اهمیت دارد و هچنین بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به انواع دردهای مزمن در کشور بسیار کم بوده است و انجام تحقیقات دراین مورد امری ضروری است ؛ برای اینکه هم یافته های پژوهش می تواند در شناخت ما ازعوامل روانی در دردهای مزمن نقش بسیار مهمی ایفا کند و هم مبنایی برای پژوهش های دیگررا فراهم می کند.
  بدیهی است که کمبود شناخت کامل پدیده ی دردتاثیر مستقیم برنظام بهداشتی و درمانی ما خواهد داشت و نبود شناخت کافی در مورد این جنبه ها درمان دردهای مزمن دچار مشکلات جدی می کند. نتایج حاصل از پژوهش را می توان در اختیار مراکز درمانی تخصصی درد، بیمارستان ها، مراکز مشاوره و راهنمایی، هلال احمر و سایر مراکز دست اندرکار قرار داد. تا بر مبنای آنها برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و رفع مشکلات جسمانی، روانی واجتماعی این افراد انجام گیرد.
  از آنجایی که ایران تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی زیادی با کشورهای دیگر از جمله امریکا و کشورهای اروپایی دارد، حاصل این مطالعات میتواند، چشم انداز بهتری از تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و تاب آوری بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن بدهد.
  ۴-۱) اهداف پژوهش
  تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن
  تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت جسمانی افراد مبتلا به درد مزمن
  تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت روانشناختی افراد مبتلا به درد مزمن
  تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت اجتماعی افراد مبتلا به درد مزمن
  تعیین سهم تاب آوری، شدت ومدت درد درپیش بینی سلامت محیط افراد مبتلا به درد مزمن
  ۵-۱) فرضیه های پژوهش
  کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن براساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است.
  سلامت جسمانی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است.
  سلامت روانشناختی مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است.
  سلامت اجتماعی مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است.
  سلامت محیط مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است.
  ۶-۱) تعریف متغیرها
  تعاریف نظری :
  تاب آوری : عبارت است از فرایند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز با شرایط چالش برانگیز و تهدید کننده ی زندگی، که این فرایند نه تنها شامل شکست ناپذیری افراد در برابر حالتهای اضطرابی می گردد، بلکه موجب می گردد افراد با قوای روانی و ذهنی بیشتری در مقابل شرایط استرس آفرین مقاومت کنند .(ماستن۱، بست۲،گارمزی۳،۱۹۹۰).
  کیفیت زندگیادراک فرد از موقعیت شان در زندگی در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و نیازهایشان می باشد، که ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی فرد را شامل می شود. (میرخانی، ۷۸).

  1. Masten
  2. Best
  3. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir