توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه

خیلی کم را انتخاب کرده اند و ۱ نفر نیز به این سوال پاسخ نداده است. می‌توان چنین نتیجه گرفت که میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبر به میزان زیاد و خیلی زیادی است.

نمودار شماره ۲۴ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبر
جدول شماره ۲۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۲۵
۶/۵
۶/۵
کم
۱۰۹
۲۸/۴
۳۴/۹
زیاد
۲۱۵
۵۶
۹۰/۹
خیلی زیاد
۳۵
۹/۱
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

با توجه به جدول شماره ۲۵ می توان دریافت که ۲۵۰ نفر معادل ۱/۶۵ درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه‌های موافق در یک جریان خبری استفاده می کند در حالی که ۱۳۴ نفر معادل ۹/۳۴ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان گفته اند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری استفاده می کند.

نمودار شماره ۲۵ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

جدول شماره ۲۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۲
۲/۳
۳/۲
کم
۲۱۲
۵۵/۲
۵۸/۳
زیاد
۱۲۸
۳۳/۳
۹۱/۷
خیلی زیاد
۳۲
۸/۳
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

یافته ها در جدول شماره ۲۶ نشان می دهد که ۲۲۴ نفر معادل ۴/۵۸ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی از انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری استفاده می کند در حالی که تعداد ۱۶۰ نفر معادل ۶/۴۱ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی از انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری استفاده می کند.

نمودار شماره ۲۶ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبر

جدول شماره ۲۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۵
۳/۹
۳/۹
کم
۱۱۱
۲۸/۹
۳۲/۸
زیاد
۲۱۰
۵۴/۷
۸۷/۵
خیلی زیاد
۴۸
۱۲/۵
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

با توجه به جدول فوق می توان دریافت که ۲۵۸ نفر معادل ۲/۶۷ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری استفاده می کند در صورتی که تعداد ۱۲۶ نفر معادل ۸/۳۲ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. این نشان می‌دهد که اکثریت پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری استفاده می کند.

نمودار شماره ۲۷ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

جدول شماره ۲۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۲۳
۶
۶
کم
۲۳۰
۵۹/۹
۶۵/۹
زیاد
۹۹
۲۵/۸
۹۱/۷
خیلی زیاد
۳۲
۸/۳
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

جدول شماره ۲۸ بیانگر این مطلب است که ۲۵۳ نفر معادل ۹/۶۵ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی از انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری استفاده می کند در حالی که تعداد ۱۳۱ نفر معادل ۱/۳۴ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. پس می‌توان گفت بیشتر پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی از انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری استفاده می کند.

نمودار شماره ۲۸ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبر

جدول شماره ۲۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۶
۴/۲
۴/۲
کم
۱۱۲
۲۹/۲
۳۳/۳
زیاد
۲۲۸
۵۹/۴
۹۲/۷
خیلی زیاد
۲۸
۲/۷
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

مطلب مشابه :  انگیزه کارکنان

از جدول شماره ۲۹ چنین استنباط می‌شود که ۲۵۶ نفر معادل ۶/۶۶ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری استفاده می کند در صورتی که تعداد ۱۲۸ نفر معادل ۴/۳۳ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که بیشتر پاسخگویان معتقدند که شبکه خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری استفاده می کند.

نمودار شماره
۲۹ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

جدول شماره ۳۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۶
۴/۲
۴/۲
کم
۱۱۸
۳۰/۷
۳۴/۹
زیاد
۲۰۱
۵۲/۳
۸۷/۲
خیلی زیاد
۴۹
۱۲/۸
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

با توجه به جدول شماره ۳۰ می توان دریافت که ۲۵۰ نفر معادل ۱/۶۵ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه خبر به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری استفاده می کند در حالی که تعداد ۱۳۴ نفر معادل ۹/۳۴ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه خبر به میزان زیاد و خیلی زیادی از انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری استفاده می‌کند.

نمودار شماره ۳۰ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبر

جدول شماره ۳۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۲۴
۶/۳
۶/۳
کم
۱۱۱
۲۸/۹
۳۵/۲
زیاد
۲۰۱
۵۲/۳
۸۷/۷
خیلی زیاد
۴۷
۱۲/۲
۱۰۰
جمع
۳۸۳
۹۹/۷

بدون پاسخ
۱
۳/۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰

یافته ها در جدول شماره ۳۱ نشان می دهد که ۲۴۸ نفر معادل ۵/۶۴ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از طرفین یک جریان خبری در برنامه خود دعوت می کند در حالی که تعداد ۱۳۵ نفر معادل ۲/۳۵ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند و ۱ نفر نیز به این سوال پاسخ نداده است. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان معتقدند شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی از طرفین یک جریان خبری در برنامه خود دعوت می کند.

نمودار شماره ۳۱ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی
جدول شماره ۳۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۰۲
۵/۲۶
۶/۲۶
کم
۱۳۲
۳۴/۴
۶۱/۱
زیاد
۱۰۳
۲۶/۸
۸۸
خیلی زیاد
۴۶
۱۲
۱۰۰
جمع
۳۸۳
۹۹/۷

بدون پاسخ
۱
۳/۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰

با توجه به جدول بالا می توان دریافت که ۲۳۴ نفر معادل ۹/۶۰ درصد از پاسخگویان معتقدند که شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی از طرفین یک جریان خبری در برنامه خود دعوت می کند در حالی که تعداد ۱۴۹ نفر معادل ۸/۳۸ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند و ۱ نفر نیز به این سوال پاسخ نداده است. این نشان می‌دهد که اکثریت پاسخگویان اعتقاد دارند که شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی از طرفین یک جریان خبری در برنامه خود دعوت می کند.

نمودار شماره ۳۲ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبر

جدول شماره ۳۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۳۰
۷/۸
۷/۸
کم
۱۲۹
۳۳/۶
۴۱/۵
زیاد
۱۷۴
۴۵/۳
۸۶/۹
خیلی زیاد
۵۰
۱۳
۱۰۰
جمع
۳۸۳
۹۹/۷

بدون پاسخ
۱
۳/۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰

جدول شماره ۳۳ بیانگر این مطلب است که ۲۲۴ نفر معادل ۳/۵۸ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی است در صورتی که تعداد ۱۵۹ نفر معادل ۴/۴۱ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند و ۱ نفر نیز به این سوال پاسخ نداده است. پس می‌توان گفت بیشتر پاسخگویان معتقدند که زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی سی فارسی به میزان زیاد و خیلی زیادی است.

مطلب مشابه :  اشتغال زنان، زنان باردار، حق استمتاع

نمودار شماره ۳۳ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی
جدول شماره ۳۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۵۷
۱۴/۸
۹/۱۴
کم
۱۷۳
۴۵/۱
۶۰/۱
زیاد
۱۰۰
۲۶
۸۶/۲
خیلی زیاد
۵۳
۱۳/۸
۱۰۰
جمع
۳۸۳
۹۹/۷

بدون پاسخ
۱
۳/۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰

از جدول شماره ۳۴ چنین استنباط می‌شود که ۲۳۰ نفر معادل ۹/۵۹ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر به میزان کم و خیلی کمی است در حالی که تعداد ۱۵۳ نفر معادل ۸/۳۹ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند و ۱ نفر نیز به این سوال پاسخ نداده است. می توان چنین نتیجه گرفت که بیشتر پاسخگویان اعتقاد دارند که زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر به میزان کم و خیلی کمی است.

نمودار شماره ۳۴ توزیع درصدی پاسخگویان بر ح
سب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر

جدول شماره ۳۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۳۸
۱۰
۱۰
کم
۱۷۵
۵/۴۵
۵۵/۵
زیاد
۱۳۱
۳۴/۱
۸۹/۶
خیلی زیاد
۴۰
۱۰/۴
۱۰۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

با توجه به جدول شماره ۳۵ می توان دریافت که ۲۱۳ نفر معادل ۵/۵۵ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که در شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان کم و خیلی کمی پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر همسو است در صورتی که تعداد ۱۷۱ نفر معادل ۵/۴۴ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان معتقدند که در شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی به میزان کم و خیلی کمی پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر همسو است.

نمودار شماره ۳۵ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

جدول شماره ۳۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۵
۳/۹
۳/۹
کم
۲۱۴
۵۵/۷
۵۹/۸
زیاد
۱۳۶
۳۵/۴
۹۵/۳
خیلی زیاد
۱۸
۴/۷
۱۰۰
جمع
۳۸۳
۹۹/۷

بدون پاسخ
۱
۳/۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰

یافته ها در جدول شماره ۳۶ نشان می دهد که ۲۲۹ نفر معادل ۶/۵۹ درصد از پاسخگویان معتقدند که در شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر همسو است در حالی که تعداد ۱۵۴ نفر معادل ۱/۴۰ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند و ۱ نفر نیز به این سوال پاسخ نداده است. می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت پاسخگویان اعتقاد دارند که در شبکه‌ خبر به میزان کم و خیلی کمی پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر همسو است.

نمودار شماره ۳۶ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبر
جدول شماره ۳۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب القاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۲۹
۷/۶
۷/۶
کم
۱۰۵
۲۷/۳
۳۵
زیاد
۱۶۹
۴۴
۷۹/۱
خیلی زیاد
۸۰
۲۰/۸
۱۰۰
جمع
۳۸۳
۹۹/۷

بدون پاسخ
۱
۳/۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰

با توجه به جدول فوق می توان دریافت که ۲۴۹ نفر معادل ۸/۶۴ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که در شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی سابقه ارائه شده به میزان زیاد و خیلی زیاد جریان خبر را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تفسیر جدیدی را به مخاطب القاء می کند در صورتی که تعداد ۱۳۴ نفر معادل ۹/۳۴ درصد گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند و ۱ نفر نیز به این سوال پاسخ نداده است. این نشان می‌دهد که اکثریت پاسخگویان معتقدند که در شبکه‌ خبری بی بی سی فارسی سابقه ارائه شده به میزان زیاد و خیلی زیاد جریان خبر را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تفسیر جدیدی را