توسعه اقتصادی و مفاهیم کلیدی

دانلود پایان نامه

شهرستان رشت یکی از بزرگترین شهرستانهای استان گیلان می باشد که استقرار روستاهای آن از بخش جلگه ای و ساحل شروع شده و تا نواحی مرتفع در محدوده سراوان ادامه می یابد تعداد زیادی روستا در این مناطق پراکنده شده اند و با توجه به نزدیکی به شهرستان و شهر صنعتی رشت در بسیاری از رو ستاها صنایع ایجاد شده است اما این سوال مطرح می گردد که تا چه اندازه صنایع ایجاد شده با معیارهای سازگاری ،مطلوبیت، کارایی و ظرفیت انطباق دارد و به عوامل زیست محیطی تا چه حد توجه شده است
1-1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق
مشکلات و مسائل کشاورزی در قرن حاضر کشاورزان را درگیر نموده ، به نظر می آید که کشاورزان باید در زمینه های مختلف جهت بالابردن سطح محصول و درآمد خود تجربه آموخته و برتریهای لازم را کسب نمایند ، اما این روند در همه موارد برای آنان مقدور نمی باشد. تنهاکشاورزان آگاه و توانا که ایجاد زمینه های جدید در امر اشتغال و افزایش درآمد در روستا را ضروری می دانند می توانند از آن بهره لازم را ببرند. از طرفی استفاده از این عوامل برای توسعه اقتصادی موجب آسیب به محیط زیست روستا می گردد بنابر این لازم است برای توسعه اقتصادی روستاها اقدام به احداث صنایع نمود و از طرفی برای حفظ محیط روستا اقدام به بررسی و شناخت راههای جلوگیری از آسیبهای زیست محیطی نمود
1-1-3-اهداف تحقیق
مهم ترین اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:
تحلیل معیارهای مکانی ایجاد صنایع روستایی شهرستان رشت
تعیین مکان استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه روستائیان
تحلیل سنجش استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه کارشناسان
تعیین مکان استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه روستائیان
تحلیل سنجش استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی از دیدگاه کارشناسان
1-1-4- سوالهای تحقیق
آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با کاربریهای مجاور سازگار است؟
آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت کارآیی لازم را دارد؟
آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با معیارهای زیست محیطی منطبق است؟
آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت از نظر ایمنی مناسب است؟
1-1-5- فرضیه های تحقیق
استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با کاربریهای مجاور نسبتا سازگار است
مکان صنایع روستایی شهرستان رشت از نظر ظرفیت و کارائی نسبتا مناسب است
استقرار صنایع روستایی شهرستان رشت با معیارهای زیست محیطی نسبتا مطلوب است
استقرار صنایع روستایی شهرستان رشت از نطر ایمنی مناسب نمی باشد
1-1-6- واژه ها و مفاهیم
در این پژوهش واژه های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است که بخشی از مفاهیم کلیدی به شرح ذیل می باشد.نکته قابل ذکر اینکه باید توجه داشت که درحوزه علوم انسانی ارائه تعاریف ثابت که همه برآن توافق داشته باشند،بسیار دشوار است.