توسعه اقتصادی و اجتماعی و سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

-کتاب نظریه های توسعه روستایی اثر آقایان دکتر محمدحسین پاپلی یزدی و محمد امیر ابراهیمی در باب صنعتی کردن روستاها مطالبی ذکر شده است :
صنعت به ذات خود اصولی است که می تواند با انجام یک سلسله اعمال بر روی مواد خام ، آن مواد را با ارزش و قابل استفاده سازد . اگرچه فعالیت های صنعتی در مقایسه با دیگر فعالیت ها سطح کوچکی را اشغال می کنند ، باید بدانیم که احتیاج میلیاردها انسان را از لحاظ خوراک ، پوشاک ، مسکن و دیگر لوازم ضروری زندگی برطرف می سازد. کشورهای صنعتی کنونی پس از انقلاب صنعتی بسرعت در جهت صنعتی شدن گام برداشتند. پس از آن کشورهای جهان سوم بتدریج به این جریان وارد شدند.
شاید تعجب آور باشد که میانگین سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در جهان سوم تقریباً مشابه اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری یعنی 35 درصد است.
ولی این امر تصادفی است و درباره تغییرات ساختاری که در این دو گروه از کشورها در حال وقوع است مطلب چندانی به ما نمی گوید . اول آنکه سهم صنعت در کشورهای صنعتی عموماً رو به کاهش بوده است تا برای سهم در حال افزایش خدمات راه باز شود.
دوم آنکه در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی در نتیجه رکود جهانی دهه 1980 یک انقباض ادواری در صنعت ، بر روند فوق اضافه شده است. سوم آنکه ، سهم صنعت در جهان سوم عموماً در حال افزایش بوده است. و به لطف گسترش مداوم تولید در برخی از بزرگترین کشورهای جهان سوم از جمله چین و هند رکود اقتصادی مذکور موجب وقفه جدی در این افزایش نشده است.
البته این صنایع عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز شده و اکثر آنها صنایع وارداتی ، سرمایه بر ، مهارت طلب و تولید کننده کالاهای مصرفی است . درباره صنایع روستایی تعاریف مختلفی ارائه شده است که برخی از آنها به شرح زیر می باشد :
سازمان بین المللی کار صنایع روستایی را چنین تعریف کرده است :
صنایع روستایی به صنایعی گفته می شود که در نواحی روستایی یا مراکز روستایی مستقر هستند و عمدتاً از نیروی کار روستایی استفاده می کنند. به طور کلی ، پیوندهای بازاری آنها از نظر جغرافیایی محدود اس ؛ یا به بیانی ، این صنایع بیشتر مواد خام یا تولیدات محلی را به مصرف می راسنند و تولیدات آنها به بازارهای محلی عرضه می شود . اما گاه ممکن است این صنایع تولیدات خود را به بازارهای ملی و بین المللی عرضه کنند.
مرکز توسعه منطقه ای ملل متحد در تعریف صنایع روستایی گفته است : « تمام صنایعی که می توانند در مراکز روستایی و روستا-شهری توسعه یابند می بایست به عنوان عناصر صنایع روستایی محسوب شوند ، به شرط آنکه بتوانند وسیله ای برای صنعتی شدن روستا باشند. »
در تعریف وزارت جهاد سازندگی از صنایع روستایی ، متناسب بودن این صنایع با مناطق روستایی کشور مورد توجه قرار گرفته و این صنایع به شاخه های صنایع وابسته به کشاورزی ، صنایع کوچک و صنایع دستی تقسیم شده و ویژگی های زیر برای آن در نظر گرفته شده است :
الف ) حتی المقدور متناسب با نیازهای کشاورزی و دامپروری بکوشد و یا مکمل و پشتیبان آنها باشد ، با شرایط جغرافیایی در منطقه متناسب باشد و مغایر با رشد کشاورزی و دامپروری نباشد ؛
ب ) حتی المقدور متناسب با نیازهای روستاییان و زمینه ساز خودکفایی اقتصادی و صنعتی کشور باشد ،
ج) از نظر تکنولوژی در سطحی باشد که برای روستاییان قابل راه اندازی و بهره برداری باشد و به بالارفتن دانش فنی آنها کمک کند ،
د ) حتی المقدر خدمات نگهداری و تعمیر آن در محل امکان پذیر باشد،
هـ) تأمین مواد اولیه و ابزار آلات آن حتی المقدور به ترتیب در محل ، منطقه یا در داخل کشور میسر باشد.
مرکز آمار ایران نیز کلیه صنایعی را که در محدوده روستا قرار دارند ، در زمره صنایع روستایی قلمداد می کند که این ضابطه را نمی توان پذیرفت ، چرا که صنایع بسیاری به دلیل وجود فضای مناسب ، در روستا یا پیرامون آن مستقر می شوند.
به صنعتی کردن روستا از دو دیدگاه می توان نگریست :
1- ایجاد و استقرار صنعت در مناطق روستایی
2- صنعتی کردن روستا
نوری و همکاران (1386)در مقاله خود تحت عنوان اولویت بندی صنایع کوچک وکارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان، به این نتیجه رسیدند که صنایع روستایی متناسب باتوانمندیهای محیطی وانسانی مناطق روستایی باید با توجه به دیدگاه کارشناسان علمی سازمانی و محلی تعیین گردد.
نصیری (1386)در پژوهشی تحت عنوان صنایع روستایی عاملی تاثیرگذار بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی “نمونه: روستاهای بومهن” به منظور ارزیابی تاثیر نواحی صنعتی درتوسعه اقتصادی واجتماعی مناطق روستایی،ده روستا (که در این بین پنج روستا دارای صنایع وپنج روستا فاقد صنایع هستند)در پیرامون شهر بومهن که در40 کیلومتری کلانشهر تهران واقع شده است به این نتیجه رسید که در دو جامعه نمونه از ده شاخص برگزیده (خوراک،پوشاک،کیفیت مسکن،رضایت وثبات شغلی وعدم مهاجرت و انگیزه ماندگاری و..)در روستاهای مورد مطالعه تفاوت معنا داری را نشان می دهند.
1-2-2- صنایع روستایی