جو مدرسه و ویژگی های مدارس کارا

دانلود پایان نامه

جو مدرسه دارای دو بعد علمی و اجتماعی است که در تعامل با­هم، جوی مثبت یا منفی در کلاس به وجود می­آورد. جو­علمی با سیستم پاداش، تشویق، اثربخشی مدیر و معلمان و فرآیندهای مشاکت جویانه ارتباط دارد و جو ­اجتماعی مربوط به پذیرش، همدردی، نظم در اامکانات و تسهیلات مدرسه، ایجاد فرصت برای مشارکت یادگیرندگان در فعالیت­های مدرسه، هنجارهای گروهی حاکم و نظام حمایتی کارکنان و دانش­آموزان است. همچنین جو­ علمی به طور مستقیم و جو­ اجتماعی به طور غیر­مستقیم بر نگرش و رفتار دانش­آموزان اثر می­گذارد (ساکنی،2004؛ به نقل از طالب زاده نوبریان،1387).

ویژگی­های مدارس کارا:

1-     شاگرد فعال است نه منفعل.

2-     استاندارد واضح و روشنی برای برای فعالیت شاگرد وجود دارد.

3-     بین معلم و دانش­آموز رابطه حسنه وجود دارد.

4-     آموزش بر حسب نیاز دانش­آموزان است.

5-     ضمن نظم و انضباط، رفاه و اعتماد نیز وجود دارد.

6-     بین معلمان روابط حسنه وجود دارد و آنها برای مسائل آموزشی و ارزش ها و نظم و انضباط مشورت می­کنند.

7-     مدیران یاد دهنده­های خوی هستند و ارتباط گسترذه­ای با معلمان و والدین دانش­آموزان دارند.

8-     ارزشیابی مثبت و منظمی دارند.

9-     رابطه گسترده­ای بین معلمان و والدین دانش­آموزان وجود دارد.

10-            فعالیت­های مثبت در شاگردان مد­نظر است.

11-           در کلاس روش دموکراتیک برقرار است (تورل[1]،1993).

 [1] Thurler

مطلب مشابه :  دانلود مقاله مالکیت سهامداران نهادی و استانداردهای حسابداری