حفاظت محیط زیست و توپوگرافی منطقه

دانلود پایان نامه

یافته های تحقیق
4-1- یافته توصیفی
4-1- 1- معیارهای استقرار صنایع
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1378 بنا به پیشنهاد سازمان محیط زیست و به استناد تبصره (2)ماده(13)قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ضوابط و معیارهای استقرار را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- طبقه بندی و تعیین گروه صنایع
صنایع با توجه به فرایند تولید به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
1-صنایع غذایی 2- صنایع نساجی 3- صنایع چرم 4- صنایع فلزی5- صنایع کانی غیر فلزی 6- صنایع شیمیایی7- صنایع دارویی 8- صنایع برق و الکترونیک 9- صنایع سلولزی 10- صنایع کشاورزی 11-صنایع ماشین سازی
صنایع بر اساس شدت وضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست محیطی در گروه هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند:
ماده 2- تعاریف
الف ) صنایع این گروه مجاز می باشند تا در مناطق صنعتی یا تجاری مشخص شده در داخل محدوده های مصوب طرحهای توسعه عمران شهری- روستایی استقرار یابند.
محدوده های مصوب شهری و روستایی:
1-محدوده مصوب شهری عبارتست از حسب مورد آخرین محدوده طرح جامع و هادی مصوب شهر و اضافه محدوده های بعد مصوبه آنها.
2-محدوده روستایی عبارتست از محدوده آخرین طرح هادی یا بهسازی روستایی.
تبصره- در مواردی که نقاط روستایی فاقد طرحهای فوق باشند محدوده روستایی توسط وزارت جهاد سازندگی به استناد ماده (9)آیین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم تعیین می شود.
ب) صنایع این گروه مجازند در خارج از محدوده شهرها مشروط به رعایت حداقل 200متر از مراکز مسکونی،درمانی و آموزشی و 100متری مراکز نظامی و انتظامی و رعایت حریم رودخانه ها و قنوات دایر استقرار یابند.رعایت کلیه حریم های قانونی و ضوابط حوزه استحفاظی الزامی است.
سکونتگاهها:عبارتست از کلیه شهر ها،روستاها و مجتمع های زیستی که دارای حداقل 20 خانوار ساکن می باشند.
ج)صنایع این گروه مجازند در مناطق صنعتی و با رعایت حداقل فاصله 500متر از محدوده سکونتگاهها و مراکز آموزشی و درمانی و رعایت حریم قانونی جاده استقرار یابند.
مناطق صنعتی:
مناطق صنعتی عبارتست از محدوده ای که بوسیله ارگانهای ذی ربط جهت استقرار صنایع در نظر گرفته شده است.اینگونه مناطق در طرحهایی نظیر ناحیه ای و توسعه یکپارچه روستایی تعیین می گردد.
ه-صنایع این گروه مجازند خارج از محدوده قانونی هر شهر با رعایت فواصل لازم از مراکز حساس صورت بگیرند.
و-محل پیشنهادی جهت استقرار صنایع این گروه با توجه به فرآیند تولید،توپوگرافی منطقه،شرایط اقلیمی ظرفیت قابل تحمل محیط زیست،جهت بادهای غالب،گسترش شهری و سایر شاخص های زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و اعلام نظر خواهد گردید.
تبصره 1- جابجایی عناوین صنعتی در گروههای مختلف با توجه به آلودگی های حاصل و نحوه خنثی سازی آنها انجام خواهد شد.