حفاظت محیط زیست و توپوگرافی منطقه

دانلود پایان نامه

تبصره2- استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات مربوط مستلزم کسب موافقت وزارت کشاورزی می باشد.


تبصره 3- درکلیه موارد موافقت با ایجاد صنایع (از هر نوع)رعایت ضوابط و کاربریها ومنطقه بندی های مصوب صنعتی حسب مورد طرح های جامع و هادی شهری،هادی روستایی،طرحهای جامع ناحیه ای و طرح های کالبدی منطقه الزامی می باشد.
ماده 3-ضوابط عمومی استقرار صنایع:
1-ملاک تشخیص جمعیت شهرها و روستاها،آخرین سرشماری مرکز آمار ایران است.
2-در چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی،احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع گروه(و)در داخل شهرکها مشروط به اینکه شهرک دارای طرح زون بندی استقرار فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد بلامانع است.
3-این ضوابط نمی توانند ناقص مصوبات قانونی از قبیل طرح تعادل صنعت و کشاورزی در استانهای گیلان و مازندران و ممنوعیت در محدوده 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان ونظایر آن باشد.
ماده 4-در موارد استثنایی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد مراتب در کمیته ای استانی مرکب از نمایندگان ادارات کل صنایع،معادن وفلزات،حفاظت محیط زیست،مسکن وشهرسازی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی،نفت ،نیرو،جهاد کشاورزی و استانداری(معاون عمرانی)مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید،توپوگرافی منطقه ،شرایط اقلیمی،ظرفیت قابل تحمل محیط زیست و جهت بادهای غالب به طور موردی اتخاذ تصمیم می نمایند.دبیر خانه کمیته مذکور در اداره کل حفاظت محیط زیست استان می باشد.
ماده 5-نظر به اهمیت تامین هوای پاک در شهرها و مناطق مسکونی کشور،از استقرار صنایع مواد آلودگی هوا در جهت باد غالب به سوی این مناطق خودداری شود.
ماده 6-چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از شهرها و روستاهای مندرج در این ضوابط اشاره شده باشد به منظور تعیین کد جدید و با تطبیق آن با کدهای موجود،موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام الاختیار ارگان ذی ربط صادرکننده جواز مطرح وتصمیم گیری خواهد شد.(اینترنت)
4-2-پراکندگی صنایع در سطح روستاهای شهرستان رشت
بر طبق مطالعات میدانی در سطح روستاهای شهرستان 13 نوع صنایع وجود دارد که در بخشهای مختلف هر رشت پراکنده شده اند با توجه به اینکه شهر رشت دارای 6 بخش است میزان توزیع صنایع در هر یک از بخشها به قرار جدول زیر است مشاهده و مقایسه ارقام نشان می دهد بخش مرکزی با 35.2 درصد بیشترین تعداد صنایع را دارا است
جدول 4-1-پراکندگی صنایع در سطح شهرستان رشت
تعداد واحد صنعتی در سطح روستا
نام روستا
بخش
1
دلمه
لشت نشا
1
چولاب
کوچصفهان
1