حفاظت محیط زیست و توپوگرافی منطقه

دانلود پایان نامه

1-محدوده مصوب شهری عبارتست از حسب مورد آخرین محدوده طرح جامع و هادی مصوب شهر و اضافه محدوده های بعد مصوبه آنها.
2-محدوده روستایی عبارتست از محدوده آخرین طرح هادی یا بهسازی روستایی.(محیط زیست ،1382)
تبصره- در مواردی که نقاط روستایی فاقد طرحهای فوق باشند محدوده روستایی توسط وزارت جهاد سازندگی به استناد ماده (9)آیین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم تعیین می شود.
ب) صنایع این گروه مجازند در خارج از محدوده شهرها مشروط به رعایت حداقل 200متر از مراکز مسکونی،درمانی و آموزشی و 100متری مراکز نظامی و انتظامی و رعایت حریم رودخانه ها و قنوات دایر استقرار یابند.رعایت کلیه حریم های قانونی و ضوابط حوزه استحفاظی الزامی است.
سکونتگاهها:عبارتست از کلیه شهر ها،روستاها و مجتمع های زیستی که دارای حداقل 20 خانوار ساکن می باشند.
ج)صنایع این گروه مجازند در مناطق صنعتی و با رعایت حداقل فاصله 500متر از محدوده سکونتگاهها و مراکز آموزشی و درمانی و رعایت حریم قانونی جاده استقرار یابند.
مناطق صنعتی:
مناطق صنعتی عبارتست از محدوده ای که بوسیله ارگانهای ذی ربط جهت استقرار صنایع در نظر گرفته شده است.اینگونه مناطق در طرحهایی نظیر ناحیه ای و توسعه یکپارچه روستایی تعیین می گردد.
ه-صنایع این گروه مجازند خارج از محدوده قانونی هر شهر با رعایت فواصل لازم از مراکز حساس صورت بگیرند.
و-محل پیشنهادی جهت استقرار صنایع این گروه با توجه به فرآیند تولید،توپوگرافی منطقه،شرایط اقلیمی ظرفیت قابل تحمل محیط زیست،جهت بادهای غالب،گسترش شهری و سایر شاخص های زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و اعلام نظر خواهد گردید.
تبصره 1- جابجایی عناوین صنعتی در گروههای مختلف با توجه به آلودگی های حاصل و نحوه خنثی سازی آنها انجام خواهد شد.
تبصره2- استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات مربوط مستلزم کسب موافقت وزارت کشاورزی می باشد.
تبصره 3- درکلیه موارد موافقت با ایجاد صنایع (از هر نوع)رعایت ضوابط و کاربریها ومنطقه بندی های مصوب صنعتی حسب مورد طرح های جامع و هادی شهری،هادی روستایی،طرحهای جامع ناحیه ای و طرح های کالبدی منطقه الزامی می باشد.
ماده 3-ضوابط عمومی استقرار صنایع:
1-ملاک تشخیص جمعیت شهرها و روستاها،آخرین سرشماری مرکز آمار ایران است.
2-در چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی،احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع گروه(و)در داخل شهرکها مشروط به اینکه شهرک دارای طرح زون بندی استقرار فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد بلامانع است.
3-این ضوابط نمی توانند ناقص مصوبات قانونی از قبیل طرح تعادل صنعت و کشاورزی در استانهای گیلان و مازندران و ممنوعیت در محدوده 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان ونظایر آن باشد.
ماده 4-در موارد استثنایی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد مراتب در کمیته ای استانی مرکب از نمایندگان ادارات کل صنایع،معادن وفلزات،حفاظت محیط زیست،مسکن وشهرسازی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی،نفت ،نیرو،جهاد کشاورزی و استانداری(معاون عمرانی)مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید،توپوگرافی منطقه ،شرایط اقلیمی،ظرفیت قابل تحمل محیط زیست و جهت بادهای غالب به طور موردی اتخاذ تصمیم می نمایند.دبیر خانه کمیته مذکور در اداره کل حفاظت محیط زیست استان می باشد.
ماده 5-نظر به اهمیت تامین هوای پاک در شهرها و مناطق مسکونی کشور،از استقرار صنایع مواد آلودگی هوا در جهت باد غالب به سوی این مناطق خودداری شود.
ماده 6-چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از شهرها و روستاهای مندرج در این ضوابط اشاره شده باشد به منظور تعیین کد جدید و با تطبیق آن با کدهای موجود،موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام الاختیار ارگان ذی ربط صادرکننده جواز مطرح وتصمیم گیری خواهد شد.(اینترنت)
فصل دوم
روش شناسی تحقیق