خرید پایان نامه حقوق : قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

گردآوری شد. در این تحقیق گویه‌ها در چهار حوزه چگونگی حضور دین در رسانه، محتوا، اجرا، و ارائه برنامه‌های دینی تلویزیون طراحی شد و از طریق پرسش‌نامه‌هایی که در میان 15 استاد ارتباطات و 15 کارشناسان مسائل دینی توزیع شد و مورد سنجش قرار گرفت. پاسخ‌ها با کمک برنامه رایانه‌ای کوانل و با استفاده از آزمون نمره استاندارد z و بار عاملی، تحلیل شد.
4.3 جامعه آماری، انتخاب نمونه تحقیق
برخلاف تحقیق پیمایشی که پاسخ‌گویان به گونه‌ای انتخاب می شدند که معرّف جمعیت آماری مورد نظر باشند. در روش کیو پاسخگویان به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که دارای ویژگی مشترک باشند ولی گویه‌های تحقیق از بین جمعیت آماری مورد نظر به ترتیبی انتخاب می‌شوند که معرف آن حوزه مورد نظر باشد. پس از جمع‌آوری گویه‌ها قضاوت 2 یا 3 نفر در خصوص متناسب بودن گویه‌ها ضروری است. (بدیعی، 162 : 1381)
جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید رشته ارتباطات دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امام صادق علیه السلام، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنن کلیه کارشناسان مذهبی صدا و سیما تشکیل می دهند. نمونه گیری در این تحقیق به روش هدفمند انجام شده است. حجم نمونه در این پژوهش 15 نفر از استاد ارتباطات و 15 نفر از کارشناسان مسائل دینی میباشند.
5.3 تکنیک‌های آماری مورد استفاده برای توصیف و تحلیل داده‌ها
یکی از نقاط قوت روش کیو امکانات تحلیلی آن است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم‌افزار آماری کوانل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی را محاسبه می‌کند. کرلینجر در کتاب مبانی پژوهش در علوم رفتاری می‌گوید که تحلیل عاملی را به سبب نیرومندی‌، ظرافت و نزدیکی آن به هسته اصلی علمی می‌توان ملکه روش‌های تحلیل نامید. محاسبه بار عاملی و وزن، کمک می‌کند تا افرادی را که مشابه یکدیگر به گویه‌ها پاسخ داده‌اند‌، مشخص کرد. این کار در بسیاری از موارد به پژوهش‌گر این امکان را می‌دهد که افراد هم‌فکر را دسته‌بندی و مشخص کند. (بدیعی، 1381: (163
6.3 آرایه نمرات استاندارد
برنامه رایانه ای کوانل ، پس از محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون، بار عاملی و وزن، آرایه گویه‌ای تحقیق با محاسبه نمرات Z یک بار به ترتیب شماره گویه‌ها و بار دیگر به ترتیب از بیشترین نمره Z تا کمترین نمره Z را نشان می‌دهد. (بدیعی، 170 : 1381 )
در دسته‌بندی کیو با ساختار یک‌سویه می‌توان با استفاده از آزمون یک‌سویه واریانس و آزمون شفه میانگین نمرات هر گویه را با یکدیگر مقایسه و تفاوت بین میانگین هر گروه را آزمون کرد.
در دسته‌بندی کیو با ساختار چند سویه نیز می‌توان با استفاده از آزمون فاکتوریال واریانس و آزمون شفه میانگین نمرات هر گویه با یکدیگر مقایسه کرد و تفاوت میانگین گروه‌ها را سنجید.
نکته: اگر در تحقیق بخواهیم دو یا چند گونه از بین پاسخگویان انتخاب کنیم، برنامه کوانل ضریب همبستگی هر گونه، تفاوت نمرات استاندارد دو گونه (Z) و عبارات مورد توافق دو گونه را ارائه می‌دهد.
عبارات مورد توافق گویه‌هایی هستند که اختلاف تفاوت نمرات Z دو گونه پاسخ‌گو بین مثبت و منفی 1 نمره استاندارد باشد. گویه‌های مورد اختلاف نیز، گویه‌هایی هستند که اختلاف نمرات استاندارد بین آن‌ها بیشتر از مثبت 1 و یا کمتر از منفی 1 باشد. (بدیعی، 180 : 1381)
7.3 سنجش ضریب قابلیت اعتماد یا پایایی تحقیق
یکی از مسائلی که محققان با آن روبه رو هستند، چگونگی اعتماد به کیفیت داده‌ها است. کیفیت داده‌ها تا حد قابل ملاحظه‌ای نشان‌دهنده قابل اعتماد بودن روش اندازه‌گیری مورد استفاده است. “گزاره اصلی قابلیت اعتماد (پایایی) بسیار ساده است: ابزارهای اندازه‌گیری به کار برده شده باید تا حد زیادی نسبت به زمان‌، مکان و شرایط ثابت باشند.” (رایف و همکاران، 119 : 1381)
روش‌های محاسبه پایایی در روش کیو، چیزی متفاوت از محاسبه پایایی در روش پیمایشی نیست. مهمترین و رایج‌ترین روش‌های محاسبه پایایی، روش‌های آزمون–آزمون مجدد و روش سوال‌های کنترلی است. در روش آزمون–آزمون مجدد، از تعدادی از پاسخ‌گویان (حدود 20 درصد) با فاصله حدود یک ماه خواسته می‌شود که مجدداً اقدام به پرکردن پرسش‌نامه کنند. در روش دوم که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، در هر یک از محورهای مورد سنجش سؤال‌هایی طراحی شد که به ظاهر متفاوت ولی دارای مفاهیم و معانی یکسانی بودند و انتظار می‌رفت که پاسخ‌گویان، امتیازهای مشابهی به آن‌ها بدهند. بدین صورت که اگر مثلاً فرد شماره 2 که به تصادف از میان پاسخ‌گویان، انتخاب شده بود، گویه شماره 2 را به همین ترتیب علامت زده باشد که گویه شماره 28. به این گویه‌ها، گویه‌های کنترل گفته می‌شود. برخی از گویه‌های کنترل در این پژوهش عبارت بودند از : گویه‌های (2و28) ، (42و27)، (9و44)
بررسی پاسخ‌های 8 نفر از پاسخگویان که به تصادف از میان کل جامعه آماری (30نفر) انتخاب شده بودند، نشان داد که پاسخ‌گویان ، به دقت به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند.
8.3 سنجش اعتبار یا روایی تحقیق
اعتبار یک تحقیق در معنای کلی آن ، پاسخ به این سؤال است که آیا شاخص‌ها و معیارهایی که برای سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند، از دقت و جامعیت لازم برخوردارند یا نه؟ اعتبار به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می‌شود که اعتبار درونی، خود دارای چهار زیر مقوله اعتبار صوری، همراه، سازه و … پیش‌بینی کننده است. (رایف و همکاران، 158 : 1385)
اعتبار بیرونی، عموماً به چگونگی جمع‌آوری داده‌ها و قابلیت تعمیم آن‌ها اشاره دارد. برای شناسایی و سنجش اعتبار ابزارها و بالطبع نتایج پژوهش حاضر، از اعتبار صوری استفاده شد؛ به این صورت که پرسش‌نامه اولیه تحقیق به تأیید دو تن از استادان روش تحقیق و دو تن از استادان ارتباطات رسید و پرسش‌نامه نهایی پس از اعمال نظرات آنان تدوین و توزیع شد. با توجه به این نکته که گویه‌های تحقیق از دل نظریه‌ها استخراج شده‌اند پژوهش دارای اعتبار سازه نیز هست. نتایج یک تحقیق زمانی دارای اعتبار همراه است که سنجه‌های آن تحقیق با تحقیق مشابه مشترک باشد. تعدادی از سنجه‌های این تحقیق با تحقیق مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها مشترک است. لذا این تحقیق اعتبار همراه دارد.
اعتبار بیرونی و اجتماعی به ارزیابی اهمیت اجتماعی محتوای مورد بررسی بستگی دارد به این ترتیب که متن مورد تحلیل برای اجتماع اهمیت داشته باشد و طبقه‌بندی مقولات نزد دانشگاهیان معنی‌دار باشد. (رایف و دیگران ، 158:1385)
موضوع انتخاب شده بی‌شک در سطح جامعه دارای اهمیت و محل بحث و گفت و گو در میان تمامی اقشار است. از این رو تحقیق حاضر دارای اهمیت اجتماعی قابل توجهی است.
از حیث اعتبار بیرونی و قابلیت تعمیم نیز می توان گفت که تحقیقاتی که با روش کیو انجام می‌گیرند، ادعایی مبنی بر تعمیم نتایج را ندارند.
9.3 گویه‌های تحقیق
در این تحقیق، گویه‌ها به تفکیک چهار حوزه‌ چگونگی حضور دین در رسانه، محتوا، اجرا، و ارائه طراحی ‌شده‌اند.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره مددکاری اجتماعی

1.9.3 حوزه چگونگی حضور دین در رسانه
1- از جمله چالش‌های مهم تلویزیون در پخش برنامه‌های دینی تعارض ذاتی دین با سرگرمی و سقوط مفاهیم معنوی دین در اثر روی آوردن به قالب‌های سرگرم کننده می‌باشد.
2- تلویزیون دینی می‌تواند جانشین ارتباطات سنّتی (منبر، وعظ، خطابه ) شود؛ به‌طوری‌که نیازی به برگزاری مراسم مذهبی و ارتباطات چهره‌به‌چهره نباشد.
3- از آنجایی که مواجهه‌ انسانی و چهره به چهره شرط لازم در تبلیغات دینی است ، تلویزیون باید از ورود به عرصه‌ تبلیغات دینی خودداری کند.
4- تلویزیون با تقلیل‌گرایی، کوچک ساختن مفاهیم مقدس، تقدس‌زدایی و …. نمی‌تواند ابزار مناسبی برای ترویج دین باشد.
5- تلویزیون ایران بعد از انقلاب به دلیل سیاسی شدن، با پخش محتوای دینی بیش از اینکه بر دین‌پذیری مردم موثر باشد، بر دین‌گریزی آن‌ها اثر دارد.
6- در ایران به دلیل اعتماد مردم به تلویزیون، تبلیغات دینی بر مردم تأثیر مثبتی دارد.
7- دیندار کردن مردم از طریق تلویزیون در صورتی امکان‌پذیر است که حداقلی از امکانات و تعاملات و همکاری‌ها توسط خانواده و سایر نهادهای اجتماعی ( خانه، مدرسه، دانشگاه، محل کار) فراهم شده باشد.
8- استفاده از تلویزیون برای گسترش مفاهیم دینی، رواج نوعی عوام‌گرایی دینی است که عملاً در مقابل اسلام نخبگان واقع می‌شود.
9- استفاده از تلویزیون را فقط می‌توان محدود به پراکنش و انتشار مباحث دینی دانست نه تعمیق آن مباحث.
10- تلویزیون در ذات خود واجد هویت فرهنگی مستقلی نیست و ماهیتی کاملاً ابزاری دارد و این ابزار می‌تواند در اختیار مفاهیم و مضامین دینی قرار گیرد.
11- تلویزیون در ذات خود میل به سکولاریسم دارد ، بنابراین در ارائه برنامه های دینی دچار تکلف و سردرگمی می‌شود.
12- تلویزیون عامل مهمی در “ایجاد” نگرش دینی در مخاطبان است.
13- تلویزیون عامل مهمی در”تغییر” نگرش دینی در مخاطبان است.
14- تلویزیون عامل مهمی در “تقویت” نگرش دینی موجود مخاطبان است.
15- رشد فزاینده‌ دانش مذهبی و اطلاعات دینی توده‌ها از طریق رسانه‌ها باعث تنزّل جایگاه و کاهش موقعیت فکری و اجتماعی متخصّصان مذهبی می‌شود.
16- ورود تلویزیون در عرصه تبلیغات دینی باعث به هم‌ریختگی نقش‌ها و وظایف میان رسانه‌ها و نهادهای مذهبی می‌شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره حقوق بین‌الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

17- ورود تلویزیون به عرصه تبلیغات دینی به معنی نفی نهادهای تخصصی و سنتی تبلیغات دینی نیست.
2.9.3 حوزه محتوا
1- مباحث زیربنایی و اعتقادی نباید در تلویزیون مطرح شود.
2- پخش موسیقی سنّتی (بدون نشان دادن آلات و ابزار موسیقی) با اصول مذهبی حاکم بر صداوسیما منافات ندارد.
3- اعمال مستحبّی ( دعای کمیل، دعای ندبه، دعای عرفه و …) نباید به طور مسقیم از تلویزیون پخش شود.

4- شخصیت‌ها و رهبران دینی ( پیامبران، امامان ) بالاتر از آن هستند که در صداوسیما در قالب فیلم و سریال به نمایش درآیند.
5- محتوای برنامه‌های دینی باید به شبهات مطرح شده درباره دین و مذهب پاسخ دهد.
6- محتوای برنامه‌های دینی باید به خرافات مطرح در سطح جامعه (عمدتا از طریق پیامک) پاسخ دهد.
7- محتوای برنامه های دینی بیشتر باید در صدد گفتمان سازی باشد تا استدلال و آموزش.
8- دین در تلویزیون باید هم سطح با سواد ، شعور و آگاهی مخاطب بوده و به اصطلاح عوام فهم شود.
9- بعد اخلاقی دین بهترین بعد برای پخش از تلویزیون است.
10- بعد احکام عملی دین بهترین بعد برای پخش از تلویزیون است.
11- بعد اعتقادی دین بهترین بعد برای پخش از تلویزیون است.
12- کلیه برنامه های صدا و سیما باید در ذات و ماهیت خود دارای ابعاد دینی باشد.
13- ساخت برنامه‌های مذهبی با هدف‌گیری مخاطبان خاص ( زنان، مردان، جوانان، نوجوانان، کودکان) باید جزء رسالت‌های تلویزیون قرار گیرد.
14- داشتن تخصّص دینی برای برنامه‌سازان و تولیدکنندگان برنامه‌های دینی الزامی است.
15- برنامه‌های دینی باید مشاوران مذهبی داشته باشند.
16- اکثر برنامه‌های تلویزیون باید از نظر تطابق با دین و مذهب مورد بازبینی قرار گیرند.
3.9.3 حوزه اجرا
1- مبلغان بهتر است از میان چهره‌های شناخته نشده و غیرآشنا باشند.
2- مبلغان بهتر است از چهره‌های سیاسی شناخته شده نباشند.
3- مجریان باید از آگاهی مذهبی بالایی برخوردار باشند.
4- برای ساخت سریال‌ها و برنامه‌های مذهبی تلویزیون باید از هنرمندان متعهد و معتقد به اندیشه‌های دینی استفاده نمود.
5- افرادی که به تبلیغ دین می‌پردازند، باید از جدیدترین شیوه‌های تبلیغ آگاهی داشته باشند.

6- داشتن تخصّص در حوزه‌ دین شرط لازم است ولی کافی نیست.
7- کارشناسان مذهبی باید در هر برنامه ثابت باشند.
8- چهره‌ی‌ مبلغ دینی باید چهره‌ای آرامش‌بخش و دل‌پذیر باشد.
9- استفاده از مبلغان دینی زن در حوزه مباحث خانواده ترجیح دارد.
10- پیام‌آفرینان مذهبی به طور عمده باید از روحانیون ملبّس به لباس روحانیت باشند.
11- صدا و سیما در تبلیغات مذهبی نباید به حذف روحانیت از رسانه اقدام کند.
12- روحانیونی که چهره تلویزیونی پیدا کرده‌اند، رابطه‌شان با مردم مختل می‌شود.
13- در ارائه