دانلود حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

تکه ای از متن پایان نامه :

بامسئولیتبیمهگربهجبرانخساراتواردهرادرپیدارد،درصورتتشدیدخطریاتغییروضعیتموضوعبیمهتوسطبیمهگذار،ویمکلفاست،فورابهبیمهگراطلاعدهد،امادرصورتیکهتشدیدخطریاتغییروضعیتدرنتیجهعملشخصثالثباشد،مهلتده روزهمقررشدهاست . امادرقانونبهاعلامتخفیفخطربهبیمهگرکهعملامتضمنمنفعتبیمهگذاراست،هیچاشارهاینشدهاست.

وظیفه بیمه گر در مورد رعایت این اصل تقریباً ساده می باشد. یعنی وی بایستی پوشش درست و دقیق بیمه اجباری را برای متقاضی تشریح کند و در صورت نیاز نمونه‌ای از بیمه نامه را در اختیار او قرار دهد. بیمه‌گر بایستی شرایطی را که برای بیمه نیاز دارد به طور دقیق به بیمه گذار اعلام کند.[1]

اما وظیفه بیمه گذار در مورد این اصل با حساسیت بیش‌تری مواجه می باشد زیرا نظر به تراکم فعالیت‌های بیمه‌گر، همیشه برای او ممکن نیست که قبل از صدور بیمه‌نامه و قبول متعهد از نزدیک مورد بیمه را مشاهده کرده و کیفیات خطر را ارزیابی کند. پس چاره‌ای غیر از اعتماد به اظهارات بیمه‌گذار و ارزیابی خطر و حق بیمه بر اساس آن اظهارات را ندارد.[2]

از این رو در قانون بیمه وظایفی برای بیمه‌گذار در جهت اجرای این اصل در نظر گرفته شده می باشد که با ضمانت اجراهای خاص مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند.

 

مبحث دوم: مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه

مسئولیت شخص را در قبال خساراتی که توسط خود او یا اقرار تحت مراقبت او یا اشیاء تحت تصرفش به دیگری وارد می‌گردد، مسئولیت مدنی می‌نامند.[3]

با مداقه در این تعریف سه نوع مسئولیت مدنی بر اساس انتساب فعل زیان‌بار از یک دیگر قابل تفکیک می‌باشند:

  • «مسئولیت ناشی از فعل شخص» و نوع عادی مسئولیت مدنی می باشد و قاعده عام حقوقی را تشکیل می‌دهد و نظام حاکم بر آن به عنوان اصل پذیرفته شده می باشد.
مطلب مشابه :  پایان نامه درباره سیستم‌ها، دینامیکی

[1]. پاول ، آلن، بیمه‌های مسئولت، ص 14

[2]. امینی، منصور، خروش، عبدالعظیم،1387، حکم متعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد و عقد بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، ش 1، ص 174

[3]. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،‌ ص 139.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه