دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد برنامه درسی پنهان

دانلود پایان نامه

مسئولیت به دانش آموزان در مورد نوشتن متن متقاعد کننده” نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، که نوشتن دانشآموز، بر سبک تمرکز او در یک محیط آموزشی نتایج مثبتی را در بر دارد.
لوسون و جوینر(2014)، در تحقیقی با عنوان “بررسی ارزشهای مسئولیتپذیری شرکتها به دنبال اشتغال هزار ساله دانشآموزان ” هدف این مقاله کشف اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و ارزش کار دانشآموزان و اولویتهای آنها است که ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان پایهای برای طراحی برنامههای آموزشی در بالا بردن تصمیمگیری دانشآموزان در انتخاب شغل بررسی میکند.
جمع بندی وچهارچوب تحقیق:

از مجموع، مطالعات نظریات و تعاریف ارائه شده از مفهوم برنامه درسی پنهان و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه، مشخص میکند که در این پژوهشها زندگی آموزشگاهی با تمام ابعاد آن مورد توجه بوده است، اما پژوهشهای گوناگون، هر کدام به بعدی از برنامه درسی پرداختند، پژوهش حاضر، در پی شناسایی و بررسی نقش مولفه های برنامه درسی پنهان(روشتدریس، معلم، دانشآموز، قوانین و مقررات مدرسه، مکانفیزیکی)،بر مسئولیتپذیری دانشآموزان است، که شامل مؤلفه های(نظمپذیری، مشارکتپذیری، قانونمندی، قابلیتاعتماد، وظیفه شناسی) با توجه به نظریه گاف و در راستای پژوهش مظاهری و همکاران (1:1391)و پرسشنامه خرده مقیاس مسئولیتپذیری کالیفرنیا، است. با توجه به اهمیت این قضیه و تحقیقات صورت گرفته، که حکایت از اثر نسبتاً قوی برنامه درسی پنهان بر یادگیریهای دانشآموزان دارد لذا توجه بیش از پیش تمامی برنامهریزان و مسئولین آموزشی مدارس در خصوص توجه به نقش و اهمیت این برنامه بر رفتار، روابط و عواطف و… دانشآموزان میطلبد که آنها را هر چه بیشتر در جهت تحقق اهداف والای تعلیم و تربیت و پرورش دانشآموزان، مسئول به جامعه یاری نمایند.
شکل2-2 چهارچوب مفهومی تحقیق
معلم
معلم
دانشآموز
اموز
دانشآموز
اموز
نقش مؤلفه های برنامهدرسی پنهان
نقش مؤلفه های برنامهدرسی پنهان

قوانین و مقررات
قوانین و مقررات
روش تدریس
روش تدریس

مکان فیزیکی
مکان فیزیکی
ارزشیابی
ارزشیابی

بر مسئولیتپذیری دانشآموزان
بر مسئولیتپذیری دانشآموزان

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1 روش انجام پژوهش
در این پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی دیدگاه معلمان شهر گیلانغرب درباره نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیتپذیری دانشآموزان پیمایش می شود. پژوهش حاضر درصدد آن است به بررسی دیدگاه معلمان درباره نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیتپذیری دانشآموزان بپردازد که ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای به مطالعه و جمع آوری مبانی نظری و پژوهشهای مرتبط با عنوان پژوهش جمع آوری گردید. سپس داده های مورد نیاز پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی، پیمایش گردید.
3-2 جامعه پژوهش :
جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه معلمان متوسطه اول شهر گیلانغرب درسال تحصیلی 93-1392 که تعداد آنها 100نفر است.
3-3 نمونه پژوهش:
با توجه به محدود بودن جامعه آماری در این پژوهش، نمونه تحقیق همان جامعه آماری بود که به صورت تمام سرشماری 99 نفر شده است.
3-4 ابزار پژوهش :
برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته، با 30 سؤال 5 گزینهای، که نقش شش مؤلفه برنامهدرسی پنهان( معلم، دانشآموز، روشتدریس، ارزشیابی، قوانین و مقررات، مکان فیزیکی)، را بر مسئولیتپذیری دانشآموزان، با مؤلفه های(نظمپذیری، مشارکتپذیری، قانونمندی، قابلیتاعتماد، وظیفه شناسی)، که براساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است، میسنجد. روایی پرسشنامه از نظر چهار متخصص در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت بدست آمده است.
نمونهای از پرسشنامه، در بخش پیوست پایان نامه آورده شده است. در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و بدین منظور با بهره گرفتن از داده های بدست آمده و به کمک نرم افزار آماری spss میزان ضریب پایایی 93% به شرح زیر محاسبه شد:
جدول شماره 3-5-1 ضریب آلفای کرونباخ نقش برنامهدرسی پنهان بر مسئولیتپذیری دانشآموزان
مقیاس
ضریب آلفای کرونباخ
کل ابزار
93/0
نقش معلم
74/0
روش تدریس
77/0
نقش ارزشیابی
84/0
نقش دانش آموز
78/0
نقش قوانین ومقررات
76/0
نقش مکان فیزیکی
77/0
3-6 روش های تجزیه و تحلیل داده ها :
برای روش های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش های آمار توصیفی( شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و …… ) و آمار استنباطی(t استودنت تک گروهی، t مقایسه میانگین دو گروه مستقل، تحلیل واریانس) استفاده شده است.
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
فصل چهارم:
یافته های تحقیق

4-1 بخش اول: تحلیل توصیفی
در این قسمت به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، سطح تحصیلات، مدرسه محل تدریس و وضعیت استخدام) نمونه پژوهش پرداخته شده که در ذیل به آن ها اشاره می گردد.
4-1-1 جنسیت
در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 3/34 درصد پاسخ دهندگان را زنان و 7/65 درصد پاسخگویان را مردان تشکیل می دهند(جدول شماره4-1-1-1 نمودار شماره4-1-1-1).
جدول شماره 4-1-1-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
34
3/34
مرد
65
7/65
نمودار شماره 4-1-1-1توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت
4-1-2 سن
در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 1/14 درصد پاسخ دهندگان در سن بیست تا سی و پنج سال، 5/53 درصد در سن سی و شش تا چهل و پنج سال تا و 3/32 درصد در سن بالای چهل و پنج سال قرار داشتند. همان طور که مشخص است پاسخ دهندگان سی و شش تا چهل و پنج سال دارای بیشترین سهم و پاسخ دهندگان بیست تا سی و پنج سال دارای کمترین سهم می باشند(جدول شماره 4-2 نمودار شماره 4-2).
جدول شماره 4-1-2-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن
متغیر سن
فراوانی
درصد
بیست تا سی و پنج سال
14
1/14
سی و شش تا چهل و پنج سال
53
5/53
بالای چهل و پنج سال
32
3/32
نمودار شماره4-1-2-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن
4-1-3 سطح تحصیلات
در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که از بین پاسخ دهندگان، 3/26 درصد دارای مدرک کاردانی، 6/61 درصد دارای مدرک کارشناسی و 1/12 درصد دارای مدرک تحصیلات تکمیلی بودند. همان طور که مشخص است پاسخ دهندگان داری مدرک کارشناسی دارای بیشترین سهم و پاسخ دهندگان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی دارای کمترین سهم می باشند(جدول شماره 3-1-4 نمودار شماره).
جدول شماره4-1-3-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سطح تحصیلات
متغیر سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
کاردانی
26
3/26
کارشناسی
61
6/61
تحصیلات تکمیلی
12
1/12
نمودار شماره4-1-3-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سطح تحصیلات
4-1-4 مدرسه محل تدریس
در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مدرسه محل تدریس یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 4/38 درصد پاسخ دهندگان در مدارس دخترانه و 6/61 درصد پاسخگویان در مدارس پسرانه مشغول به تدریس بودند(جدول شماره4-1-4 نمودار شماره 4-1-4).
جدول شماره 4-1-4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس
متغیر مدرسه محل تدریس
فراوانی
درصد
دخترانه
38
4/38
پسرانه
61
6/61
نمودار شماره 4-1-4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس
4-1-5 وضعیت استخدام
در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر وضعیت استخدام یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 1/7 درصد پاسخ دهندگان دارای وضعیت استخدام پیمانی و 9/92 درصد پاسخگویان دارای وضعیت استخدام رسمی بودند.(جدول شماره4-1-5-1 نمودار شماره4-1-5-1).
جدول شماره 4-1-5-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر وضعیت استخدام
متغیر وضعیت استخدام
فراوانی
درصد
پیمانی
7
1/7
رسمی
92
9/92
نمودار شماره 4-1-5-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر وضعیت استخدام
4-2 بخش دوم: تحلیل استنباطی
در این قسمت به بررسی سوالات پژوهش پرداخته شده که در ذیل به آن ها اشاره می گردد.
4-2-1 بررسی سوال اول پژوهش
سوال اول پژوهش « نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان)» برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب از دیدگاه معلمان چگونه است؟
جدول شماره 4-2-1-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفه های برنامه درسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
میانگین
خیلی کم
کم
تا حدی
زیاد
خیلی زیاد
سؤالات
59/4

2
6
22
68
تا چه اندازه ظاهر معلم در نظم پذیری دانش آموزان مؤثر است؟
1
58/4


5
31
62
تا چه اندازه گفتار معلم، در مشارکت پذیری دانشآموزان مؤثر است؟
2
63/4


6
23
68
تا چه اندازه وقت شناسی معلم،در قانونمندی دانشآموزان مؤثر است؟
3
47/4


6
39
52
تا چه اندازه تشویق معلم، در بهبود قابلیت اعتماد دانشآموزان مؤثر است؟
4
61/4


4
29
64
تا چه اندازه وفای به عهد معلم در وظیفه شناسی دانشآموزان در وعدههایشان مؤثر است؟
5
تحلیل انجام شده بیانگر آن است که تاثیرگذارترین عامل در بخش نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفه های برنامه درسی پنهان) بر مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب، وقت شناسی معلم در قانونمندی دانشآموزان بوده و پس از آن نیز به ترتیب، وفای به عهد معلم در وظیفه شناسی دانشآموزان، ظاهر معلم در نظمپذیری دانشآموزان، گفتار معلم، در مشارکتپذیری دانشآموزان و تشویق معلم، در بهبود قابلیت اعتماد دانشآموزان قرار داشتند(جدول شماره4-2-1-1).
جدول شماره4-2-1-2 مقایسه میانگین نظرات معلمان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب با میانگین طیف پنج ارزشی(m = 3)
ابزار
میانگین
انحراف معیار
خطای معیار
t
سطح معناداری
معلم
58/4
427/0
043/0
60/36
000/0
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4-2-1-2 حاکی از آن است که در خصوص مولفه نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامه درسی پنهان) برمسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب تفاوت معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 01/0وجود دارد(60/36=t). نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) بر مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب به لحاظ آماری معنادار بوده است.
تحلیل استنباطی متغیرهای تعدیل کننده مطرح در داده‌های سوال شماره یک پژوهش
جدول شماره4-2-1-3 بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
بر حسب متغیر جنس
سؤال اول
پژوهش
زن
مرد
t
Sig
میانگین
انحراف‌
معیار
میانگین
انحراف معیار
نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان
58/4
513/0
57/4
378/0
991/0
905/0
به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات دو گروه پاسخگویان زن و مرد در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب از آزمون «t مقایسه میانگین دو گروه مستقل» استفاده شده است. «t » محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین اظهارات معلمان زن و مرد در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول بوده است(جدول شماره4-2-1-3 ).
جدول شماره 4-2-1-4 بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
بر حسب متغیر سن
گروه ها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
F
Sig
بیست تا سی و پنج سال
14
48/4
494/0
444/0
643/0
سی و شش تا چهل و پنج سال
53
60/4
431/0
بالای چهل و پنج سال
32
57/4
396/0
به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب بر حسب متغیر سن از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان بر حسب متغیر سن بوده است. به عبارت دیگر میتوان اذعان داشت که بین اظهارات معلمان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر سن تفاوت معناداری وجود ندارد(جدول شماره 4-2-1-4).
جدول شماره 4-2-1-5 بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفه های برنامه درسی پنهان) در مسئولیت پذیری دانش آموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
بر حسب متغیر تحصیلات
گروه ها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
F
Sig
کاردانی
26
69/4
433/0
652/3
030/0
کارشناسی
60
58/4
58/4
تحصیلات تکمیلی
12
30/4
30/4
آزمون مقایسه زوجی اختلاف میانگین‌ها (شفه) درخصوص نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامه درسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب بر حسب متغیر جدول جدول شماره 4-2-1-5-1 تحصیلات
متغیر
اختلاف میانگین
سطح معناداری
کاردانی با تحصیلات تکمیلی
391/0
030/0
به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب بر حسب متغیر تحصیلات از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بیانگر وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان بر حسب متغیر سطح تحصیلات بوده است. آزمون مقایسه زوجی اختلاف میانگین‌ها (شفه) تفاوت مذکور را بین اظهارات پاسخگویان دارای مدرک کاردانی با پاسخگویان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی نشان داده است.
به عبارت دیگر پاسخگویان دارای مدرک کاردانی به نسبت پاسخگویان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی نقش معلم (به عنوان یکی ازمولفههای برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهر گیلانغرب در حد بالاتر ارزیابی نموده‌اند(جدول شماره4-2-1-5-1).
جدول شماره4-2-1-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم (به عنوان یکی از مولفه های برنامهدرسی پنهان) در مسئولیتپذیری دانشآموزان متوسطه اول شهرگیلانغرب
بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس
سؤال اول
پژوهش
دخترانه
پسرانه
t
Sig
میانگین
انحراف‌
معیار
میانگین
انحراف معیار