پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(20-2)

تابع همبستگی نامیده می‌گردد به این دلیل اگر مولکول‌ها مستقل از همدیگر باشند،  بایستی به‌راحتی برابر  باشد و همچنین ضریب  در معادله (20-2)  برای همبستگی بین مولکول‌ها تصحیح می‌گردد. با بهره گیری از معادله (18-2) داریم:

مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی - دانلود پایانامه