دانلود مقاله الگوریتم فرا ابتکاری و روش های فرا ابتکاری

دانلود پایان نامه

5-1. نتیجه گیری
برای دستیابی به مدیریت کارا و موثر در زنجیره تأمین، طراحی شبکه زنجیره تأمین نقش کلیدی ایفا می کند و از موضوعات بسیار مهم در تصمیم گیری های استراتژیک بلند مدت می باشد.در حالت کلی طراحی شبکه زنجیره تأمین به عنوان یکی از مهمترین مسائل حوزه بهینه سازی به حساب می آید. در این پایان نامه برای مسأله برنامه ریزی یکپارچه خرید-تولید-توزیع در در شبکه زنجیره تأمین چهار مرحله ای، مدلی غیر قطعی با در نظر گرفتن توانایی های تولیدی کیفی واحدها در هر سطح توسعه داده شد که هدف از طراحی مدل حداقل سازی هزینه های سیستم (ثابت و متغییر) و در عین حال طراحی شبکه به منظور حداکثر سازی سطح رضایت مشتریان است. از عمده ترین مفروضات مسأله نیز می توان به چند محصولی و تک دوره ای بودن مدل وهمچنین چند کیفی بودن کالا های تولیدی در هر واحد و نیز پنج سطح بودن زنجیره تأمین مورد مطالعه اشاره کرد. از طرفی این مسأله به دلیل داشتن پارامترهای غیر قطعی و چند هدفه بودن آن و نیز زمان بر بودن به دلیل پیچیدگی محاسباتی بالا، در گروه مسائل سخت (NP-hard) دسته بندی می گردد. به همین جهت، از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک چند هدفه (با مرتب سازی نامغلوب) برای حل مدل استفاده گردیده است.در پایان نیز به تحلیل نتایج محاسباتی پرداخته شده است.
5-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محورهای متعددی برای تحقیقات آتی می توان بر شمرد که برخی از مهمترین آن ها به شرح زیر می باشند :
در نظر گرفتن مدل به صورت چند دوره ای به همراه موجودی ها
در نظر گرفتن انواع حمل و نقل و زمان های حمل در بین تسهیلات
در نظر گرفتن زمان های پردازش و یا زمان های آماده سازی
در نظر گرفتن مسأله مکان یابی برای کارخانه ها و مراکز توزیع
در نظر گرفتن انواع سیاست های فروش مانند تخفیف تدریجی و تخفیف افزایشی برای هزینه های تولید
در نظر گرفتن شبکه زنجیره تأمین معکوس چند مرحله ای و چند محصولی
توسعه دیگر روش های فرا ابتکاری مبتنی بر جمعیت برای مدل ریاضی ارائه شده در این تحقیق
به کارگیری روش های بررسی سطح پاسخ برای تعیین بهترین پارامترهای الگوریتم ها
فهرست منابع

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد ،

Srvulaki, E., and Davis, M. 2010. Aligning product with supply chain processes and strategy. The International Journal of Logistic Management,21,127-151.
Frazelle, H.E.2002. Supply chain strategy. Logistics Management Library.
Hubner, R. 2007. Strategic supply chain management in process industry, Lecture Notes in Economic & Mathematical Systems, 594, 13-21.
Altiparmak. F, Gen. M, Lin. L, Karaoglan. I. 2009. A steady-state genetic algorithm for multi- product supply chain network design. Computers & Industrial Engineering, 56(2), 521-537.
Sajady. H , Davoudpour. H. 2012. Two-echlon , commodity supply chain network design with mode selection, lead-times and inventory costs. Computers & Operations Research. 39(7), 1345-1354.
Xu. J, Lio. Q,Wang. R. 2008. A class of multi objective supply chain network optimal