دانلود مقاله الگوریتم ژنتیک و پایان نامه

دانلود پایان نامه

= 500، = 300، =100، = 200، 80، = 500، = 300، =400، = 500، = 120، = 70، = 200، =200، = 500، = 400، = 400، = 300
با توجه به متغییرهای تصمیم خروجی مدل، مقدار مینیمم تابع هدف (هزینه) این مثال برابر با 858565 = شد و تمامی متغییرها و محدودیت های مساله طبق آن چیزی که تعریف و از آن ها انتظار می رفت درست و منطقی حاصل شدند.
4-1-2. بخش دوم
در این بخش با اضافه کردن تابع هدف دوم و همچنین محدودیت های آن و تبدیل پارامترهای قطعی به پارامترهای غیر قطعی مورد نظر به مدل قبلی و رسیدن به مدل اصلی، مدل اصلی را به دلیل پیچیدگی محاسباتی بالا، بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (با مرتب سازی نامغلوب) حل کرده و مورد بررسی قرار می دهیم.
4-1-2-1. توسعه روش حل بر پایه الگوریتم ژنتیک چند هدفه
مدل ارائه شده در این پایان نامه به دلیل چند سطحی و چند محصولی بودن، دو هدفه بودن، غیر قطعی بودن برخی پارامترها و نیز پیچیدگی محاسباتی بالا و زمان بر بودن آن از روش های معمول قابل حل نیست که به همین دلیل از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب برای حل این مدل استفاده نموده ایم که به طور مختصر گام های این الگوریتم را در زیر مورد بررسی قرار می دهیم.
4-1-2-2. گام های الگوریتم
گام های الگوریتم حل مورد استفاده را می توان به صورت زیر بیان نمود:
در قسمت بعد، توضیحی مختصر در مورد هر یک از گام های الگوریتم حل که در بالا ذکر شد، داده می شود.
4-1-2-2-1. تعریف کروموزوم
کروموزوم های تولید شده دقیقا در ابعاد تعریف شده برای متغیر ها در مدل تولید می شوند.
4-1-2-2-2. ایجاد جمعیت اولیه
از آنجاییکه مدل ما دارای دو نوع متغییر پیوسته و باینری می باشد ، داریم :
متغیر هایی که به صورت پیوسته می باشند بین حد پایین و بالای خود به صورت پیوسته و در ابعاد خود متغیر تولید می شوند.
متغیر هایی که به صورت باینری هستند به صورت 0 و1 در ابعاد مورد نظر تولید می گردند.
4-1-2-2-3. شیوه رمز گشایی یک کروموزوم
به دلیل اینکه کروموزوم های تولید شده دقیقا در ابعاد خود متغیر ها می باشند، دیگر نیازی به رمز گشایی نیست.
4-1-2-2-4. تابع برازش
برای محاسبه فرمول ریاضی دقیقا از معادله ریاضی تابع هدف استفاده شده است.
4-1-2-2-5. مکانیزم نمونه گیری
برای این کار از مکانیزم چرخه رولت استفاده شده است.
4-1-2-2-6. عملگرهای تقاطعی
برای انجام عمل تقاطع بر ای متغیر های پیوسته از روش پیوسته و برای متغیر های باینری از روش تک نقطه استفاده شده است.
P1