دانلود مقاله انتخاب تأمین کنندگان و رضایت مشتریان

دانلود پایان نامه

انتخاب تأمین کنندگان قطعات


انتخاب تولید کنند گان (کارخانه ها)
انتخاب مراکز توزیع ( پخش کنندگان)
تخصیص مواد اولیه، قطعات و محصولات نهایی مختلف با کیفیت های متفاوت به تسهیلات انتخاب شده در مرحله قبل با توجه به شرایط بهینگی مسأله
مقدار (تعداد) بهینه مواد اولیه، قطعات یا محصولات نهایی فرستاده شده (از سطحی به سطح دیگر) توسط تسهیلات انتخاب شده با در نظر گرفتن سطوح کیفی
3-3. ویژگی ها و شرایط مسأله مورد نظر
مسأله یک مدل چند محصولی و تک دوره ای است.
شبکه مد نظر مطابق شکل (3-1) چهار مرحله ای و شامل تأمین کنندگان مواد اولیه، تأمین کنندگان قطعات، کارخانه ها، مراکز پخش و مشتریان می باشد.
مکان و تعداد هر یک از تسهیلات مشخص می باشد.
جریان مواد، قطعات و محصولات تنها بین دو سطح متوالی از لایه های شبکه می تواند برقرار باشد.
واحدهای تولید محصولات نهایی از توانایی ساخت مواد اولیه و نیم ساخته برخوردار نیستند.
تنوع بالایی در تولید مواد اولیه، قطعات و محصولات نهایی در واحدهای مربوطه وجود دارد.
هر کدام از تامین کنندگان مواد اولیه، قطعات، کارخانه ها و مراکز پخش با توجه به تجهیزات فنی و تکنولوژیکی و همچنین سیاست های تولیدی و … خود قادر به تولید مواد اولیه، قطعات و محصولات وهمچنین پخش آن ها با سطوح کیفی مختلف می باشند.
ظرفیت های تولیدی (منابع) و ارسالی تأمین کنندگان مواد اولیه، تامین کنندگان قطعات، مراکز تولیدی و مراکز توزیع وهمچنین هزینه های واحد تولید به صورت غیر قطعی (احتمالی) می باشند.
تقاضای مشتریان به صورت غیر قطعی می باشد.
مشتریان برای بر آوردن تقاضای خود می توانند با چند مرکز توزیع در ارتباط باشند.
زمانی یک قطعه و یا یک محصول دارای سطح کیفی به عنوان مثال یک (درجه یک) ، محسوب می گردد که تمامی مواد اولیه و یا قطعات تشکیل دهنده آن قطعه یا محصول نیز دارای سطح کیفی یک باشند. به عبارتی دیگر، زمانی که یک واحد با توجه به سیاست های تولیدی و تجهیزات خود قادر به تولید محصولی مثل A با سطح کیفی یک است، این واحد برای تولید این محصول تنها مجاز به تهیه مواد اولیه و یا قطعات تشکیل دهنده اش (با توجه به BOM مخصوص خود) از تأمین کنندگانی است که توانایی تولید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای آن محصول با سطح کیفی یک را دارا می باشند.
برای پارامترهای غیر قطعی تابع توزیع احتمال تعریف می شود.
شکل 3-1 شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه
شکل 3-1 شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه
3-4. هدف طراحی مدل ریاضی
هدف مدل ارائه شده عبارتست از طراحی شبکه زنجیره تأمین به منظور به حداقل رساندن هزینه های کل زنجیره مورد مطالعه و حداکثر سازی سطح رضایت مشتریان ، با در نظر گرفتن سطوح کیفی است.
3-5. نتایج مورد انتظار از حل مدل طراحی شده
طی فرایند طراحی شبکه زنجیره تأمین با توجه به مدل ارائه شده در این فصل، خروجی های زیر مورد انتظار هستند :